Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Απομόνωση, χαρακτηρισμός και λειουργική ανάλυση γονιδίων του κουνουπιού An.gambiae ως υποψήφιων υποδοχέων για τη μετάδοση του παρασίτου P.berghei  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.biology.phd//2003maxairaki
Τίτλος Απομόνωση, χαρακτηρισμός και λειουργική ανάλυση γονιδίων του κουνουπιού An.gambiae ως υποψήφιων υποδοχέων για τη μετάδοση του παρασίτου P.berghei
Άλλος τίτλος Isolation, identification and functional analysis of An.gambiae genes as putative receptors for the transmission of P.berghei parasite
Συγγραφέας Μαχαιράκη, Βασιλική
Περίληψη Η ελονοσία αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα υγείας στον κόσμο, με την εμφάνιση 400.000.000 περιπτώσεων ετησίως, από τις οποίες 2.000.000 θα οδηγήσουν στο θάνατο. Οφείλεται στο παράσιτο του γένους Plasmodium το οποίο μεταδίδεται μέσω του κουνουπιού φορέα του γένους Anopheles. Καθώς ελάχιστα είναι γνωστά όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορέα-παρασίτου, στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η απομόνωση πιθανών υποδοχέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες εισόδου του παρασίτου στο μεσεντερικό επιθηλιακό τοίχωμα του κουνουπιού. Α' ΜΕΡΟΣ : Απομόνωση, χαρακτηρισμός και λειτουργική ανάλυση της β-υπομονάδας της ιντεγκρίνης του κουνουπιού An.gambiae Αρχικά απομονώθηκε το γονίδιο (ΙΝΤΒ) που κωδικοποιεί τη β-υπομονάδα της ιντεγκρίνης του κουνουπιού-φορέα της ελονοσίας Anopheles gambiae. Η πρωτεΐνη του κουνουπιού και το ορθόλογο μόριο βPS της Drosophila, έχουν συντηρημένη αρχιτεκτονική δομή καθ' όλο το μήκος των μορίων τους. Τα κύρια κοινά χαρακτηριστικά τους αποτελούν οι περιοχές Ι/Α υπεύθυνες για την αλληλεπίδραση του υποδοχέα με το δεσμευτή, καθώς και οι επαναλήψεις τύπου-EGF (EGF : Epidermal Growth Factor) γνωστές για την εμπλοκή τους σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. Πειράματα προσ-διορισμού του προτύπου έκφρασης έδειξαν ότι το γονίδιο ΙΝΤΒ είναι ενεργό σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια και σε διαφορετικά σωματικά τμήματα, όπως στο κεφάλι, στο θώρακα, στο μεσέντερο και στην κοιλιακή χώρα. Μετά από μελέτη συσχέτισης της έκφρασης της β-ιντεγκρίνης με τη λήψη αίματος από το κουνούπι, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στην έκφραση της πρωτεΐνης, εκτός στην περίπτωση των 48 ωρών μετά την αιματοφαγία που τα επίπεδα της έκφρασης τριπλασιάζονται. Με πειράματα ανοσο-ιστοχηmείας χρησιμοποιώντας το αντίσωμα που παρασκευάστηκε έναντι της εξωκυττάριας περιοχής, η β-ιντεγκρίνη α-νιχνεύτηκε στη βασική και στις πλευρικές μεμβράνες των επιθηλιακών κυττάρων του μεσεντέρου. Η ανάλυση του υποκυτταρικού εντοπισμού της στο μεσέντερο του κουνουπιού 24 ώρες μετά την αιματοφαγία έδειξε την ανακατανομή της από την πλασματική μεμβράνη στο κυτταρόπλασμα, πιθανόν λόγω διαδικασιών ενδοκύττωσης. Ακολούθησε εκτεταμένη μελέτη του κυτταρικού εντοπισμού της β-ιντεγκρίνης σε μεσέντερα κουνουπιών που είχαν θανατωθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μετά τη χορήγηση αίματος, μολυσμένου με το παράσιτο P.berghei. Όπως αποδείχθηκε, η ιντεγκρίνη καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια των οοκινετών και των νεαρών ωοκυστών, ενώ εντοπίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στην περιοχή των ωοκυστών κατά τη μετέπειτα ανάπτυξή τους. Οι μικροσκοπικές παρατηρήσεις αποτέλεσαν το έναυσμα για τη μελέτη, σε μοριακό επίπεδο, των αλληλεπιδράσεων της β-υπομονάδας της ιντεγκρίνης με πρωτεΐνες που εκφράζονται στην επιφάνεια του παρασίτου και προέρχονται από διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια. Με την εφαρμογή του in vitro Συστήματος των Δύο Υβριδίων του σακχαρομύκητα που χρησιμο-ποιήθηκε για το σκοπό αυτό δεν παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση με τις παραπάνω πρωτεΐνες. B' ΜΕΡΟΣ : Λειτουργική ανάλυση της λαμινίνης του κουνουπιού An.gambiae. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε αρχικά ο υποκυτταρικός εντοπισμός της λαμινίνης του κουνουπιού, κύριου συστατικού της βασικής λεπίδας του μεσεντερικού επιθηλίου. Στα πειράματα ανοσοιστοχημείας που εφαρμόστηκαν σε μεσέντερα κουνουπιών μολυσμένα με διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του παρασίτου, η λαμινίνη ανιχνεύθηκε στην επιφάνεια των οοκινετών, ενώ φαίνεται να περιβάλλει τις ώριμες ωοκύστεις καθώς αυτές προεξέχουν από το επιθηλιακό τοίχωμα προς την πλευρά της αιμολέμφου. Η εκτεταμένη ανάλυση των μοριακών αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης του κουνουπιού με επιφανειακές πρωτεΐνες του παρασίτου χρησιμοποιώντας το Σύστημα των Δύο Υβριδίων του σακχαρομύκητα απέδειξε την ισχυρή αλληλεπίδραση της υποπεριοχής (V) της γ1-υπομονάδας της λαμινίνης με την παρασιτική πρωτεΐνη CTRP.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Ιντεγκρίνες; Λαμινίνες; Εξωκυττάριο υπόστρωμα; Γεύμα αίματος; Κυτταρική συνάφεια
Ημερομηνία έκδοσης 2003-11-07
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 73

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2