Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Περιβαλλοντική μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας και των σχετιζομένων με αυτή μοριακών δεικτών σε ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000278086
Τίτλος Περιβαλλοντική μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας και των σχετιζομένων με αυτή μοριακών δεικτών σε ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου
Άλλος τίτλος Environmental control on microbial community composition in different sediments from the Eastern Mediterranean Sea
Συγγραφέας Πολυμενάκου, Παρασκευή
Σύμβουλος διατριβής Στεφάνου, Ευρυπίδης
Περίληψη Για την περιγραφή των βενθικών μικροβιακών κοινωνιών σε διαφορετικά περιβάλλοντα καθώς και των περιβαλλοντικών παραμέτρων που παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη ρύθμιση των κατανομών τους συλλέχθηκαν δείγματα ιζημάτων από διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου (Θερμαϊκός Κόλπος, Κρητικό Πέλαγος, Θάλασσα της Λεβαντίνης, Θρακικό Πέλαγος, Κόλπος Αουγκούστα). Η σύγκριση των μικροβιακών κοινωνιών από διαφορετικές περιβαλλοντικά περιοχές πραγματοποιήθηκε με τις τεχνικές γενετικής αποτύπωσης του γονιδίου 16S rRNA (DGGE, T-RFLP) καθώς και με την ανάλυση των λιπαρών οξέων των φωσφολιπιδίων (PLFA). Η ανάλυση DGGE διαχώρισε τις μικροβιακές κοινωνίες της παραγωγικής περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου από τις ολιγοτροφικές περιοχές του Κρητικού, Νοτίου Ιονίου και Λεβαντίνης. Αντίθετα, η ανάλυση T-RFLP παρουσίασε σημαντικές διαφορές στη σύσταση των μικροβιακών κοινωνιών ανάλογα με το βάθος των σταθμών. Μεταξύ των περιβαλλοντικών παραμέτρων ο συνδυασμός των επιπέδων οργανικού άνθρακα και χλωροφύλλης α φαίνεται να παίζει το μέγιστο ρόλο στη ρύθμιση των βακτηριακών κοινωνιών. Η σύσταση των βακτηριακών κοινωνιών μελετήθηκε με τη κατασκευή μεγάλων βιβιοθηκών κλώνων του γονιδίου 16S rRNA από ιζήματα που παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς το βάθος και τις χημικές παραμέτρους ενώ η συγκεκριμένη ανάλυση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε οξικά ιζήματα της Ανατολική Μεσόγειο. Η φυλογενετική ανάλυση έδειξε ότι η πλειοψηφία των αλληλουχιών ομαδοποιούνταν κυρίως με Gamma-, Alpha-, και Delta-Proteobacteria, Acidobacteria / Holophaga, Planctomycetes, Actinobacteria, Bacteroidetes, Verrucomicrobia καθώς και με την υποψήφια ομάδα ΟΡ8. Οι περισσότερες αλληλουχίες συνδέονταν με 16S rDNA φυλοτύπους που δεν έχουν καλλιεργηθεί στο εργαστήριο και με κλώνους από περιβάλλοντα πλούσια σε υδρογονάνθρακες, που διαθέτουν επίσης την ικανότητα είτε να αποικοδομούν οργανικούς ρυπαντές (π.χ. βενζόλιο) είτε να χρησιμοποιούν θείο ή αμμωνία στο μεταβολικό τους μονοπάτι. Η βιοποικιλότητα που υπολογίστηκε, παρουσιάστηκε ιδιαίτερα υψηλή με τιμές συγκρίσιμες των χερσαίων περιβαλλόντων. Σε ένα επόμενο στάδιο, μελετήθηκε η επίδραση των διαδικασιών στοιχειοποίησης στην κατανομή των λιπιδίων σε τρεις σταθμούς κατά μήκος της υφαλοκρηπίδας της Κρήτης. Η μείωση των διαγνωστικών λόγων των υδρογονανθράκων κατά την περίοδο της επώασης αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την παρουσία διαδικασιών αποικοδόμησης ενώ οι αλλαγές στις κατανομές των ελεύθερων λιπαρών οξέων έδειξαν ξεκάθαρα ότι οι μικροβιακές κοινωνίες των ιζημάτων της ολιγοτροφικής υφαλοκρηπίδας της Κρήτης περνούσαν σε κατάσταση πείνας. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια βιβλιογραφία παρουσιάζονται δεδομένα αποικοδόμησης υδρογονανθράκων σε τόσο ολιγότροφο περιβάλλον καθώς οι μέχρι στιγμής σχετικές εργασίες περιορίζονται σε περιβάλλοντα έντονα ρυπασμένα. Για τη μελέτη της επίδρασης της αλατότητας και των οξειδοαναγωγικών συνθηκών στη σύσταση των μικροβιακών κοινωνιών συλλέχθηκαν δείγματα ιζημάτων από τις βαθιές ανοξικές λεκάνες της Ανατολικής Μεσογείου (Bannock, LAtalante, Urania και Discovery). Η ανάλυση των κ-αλκανίων έδειξε την παρουσία διαφορετικών πηγών οργανικού άνθρακα. Με την παρούσα εργασία δείξαμε ότι οι βενθικές μικροβιοκοινωνίες συνδέονται στενά με τις οξειδοαναγωγικές συνθήκες ενώ αντίθετα η αλατότητα δεν φάνηκε να παίζει κάποιο ρόλο στη ρύθμιση των μικροβιακών κοινωνιών υποδηλώνοντας ότι τα μικρόβια που ενδιαιτούν στα ιζήματα αυτά είναι πιθανότατα αλοανθεκτικά και όχι αλόφιλα. Τέλος, για τη μελέτη της επίδρασης του μη αποικοδομήσιμου οργανικού υλικού στη βιοδιαθεσιμότητα των πηγών άνθρακα και κατ επέκταση στη σύσταση των βενθικών κοινωνικών συλλέχθηκαν δείγματα ιζημάτων από ρυπασμένες και μη περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Με την εργασία αυτή δείξαμε ότι η συνεισφορά του μαύρου άνθρακα στη σύσταση του ολικού οργανικού άνθρακα είναι πολύ σημαντική. Η στατιστική ανάλυση των χημικών παραμέτρων έδειξε την ύπαρξη διαφορετικών τροφικών καταστάσεων μεταξύ των σταθμών δειγματοληψίας που ακολουθούν μια διαβάθμιση από τις πιο παραγωγικές και ρυπασμένες περιοχές του Κόλπου Αουγκούστα προς τις καθαρές και φτωχές σε οργανικό άνθρακα περιοχές του Θρακικού Πελάγους. Με την παρούσα διατριβή, παρουσιάζονται για πρώτη φορά δεδομένα που στηρίζουν την άποψη ότι ο στοιχειακός άνθρακας μπορεί να αποικοδομηθεί στο περιβάλλον καθώς μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι μπορεί να διασπαστεί μόνο σε πειράματα καλλιεργειών στο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα αυτά δηλώνουν ότι η ποσότητα της μη αποικοδομήσιμης μορφής του οργανικού υλικού στα ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της δομής των βενθικών μικροβιοκοινωνιών καθώς επηρεάζει αρνητικά τη βιοδιαθεσιμότητα των πηγών άνθρακα και ενέργειας.
Φυσική περιγραφή iv, 160 σ. : εικ. ; 26 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2005-05-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 78

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 8