Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η ποιότητα ειδώλου στη περιφέρεια μετά απο διαθλαστικές επεμβάσεις και ο ρόλος τους στα οπτικά πεδία  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000373965
Τίτλος Η ποιότητα ειδώλου στη περιφέρεια μετά απο διαθλαστικές επεμβάσεις και ο ρόλος τους στα οπτικά πεδία
Άλλος τίτλος Visual fields after refractive surgery
Συγγραφέας Δεμέστιχα, Ν. Αντωνία
Σύμβουλος διατριβής Γκίνης, Χαρίλαος
Μέλος κριτικής επιτροπής Κυμιώνης, Γεώργιος
Περίληψη Η ποιότητα ειδώλου στην περιφέρεια μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις και ο ρόλος τους στα οπτικά πεδία. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η προοπτική εκτίμηση της μεταβολής της ευαισθησίας, στη περιφέρεια οπτικών πεδίων, ασθενών που έχουν υποστεί φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή για την διόρθωση της μυωπίας τους. ΜΕΘΟΔΟΣ: 32 οφθαλμοί από 18 ασθενείς (13 γυναίκες και 5 άντρες) ηλικίας μεταξύ 22 και 34 χρόνων (μέση ηλικία ± τυπική απόκλιση 29,09±3,39 έτη) αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και σε διάστημα 3 μηνών μετά από επέμβαση PRK για τη διόρθωση της μυωπίας τους (μέσο διαθλαστικό σφάλμα ± τυπική απόκλιση ‐2,75± 0,97D). Η διόρθωση πραγματοποιήθηκε σε οπτική ζώνη 6,5 mm με το Allegretto 400 Excimer Laser. Η αξιολόγηση των οπτικών πεδίων συντελέστηκε με τη χρήση του περιμέτρου Medmont M700 Visual Field Analyzer. Το μέγεθος του ερεθίσματος στην εξέταση ήταν 26 arcmin (size III) και η φωτεινότητα του φόντου 10cd/m2 . Όλες οι μετρήσεις γίνονταν σε μυδριασμένους ασθενείς, το διαθλαστικό σφάλμα των οποίων διορθωνόταν μόνο για το κεντρικό τμήμα του οπτικού πεδίου [1⁰‐22⁰] . Οι επιπτώσεις της κυκλοπληγίας έκανε απαραίτητη τη χρήση δοκιμαστικών φακών δύναμης +3,00D για να καλυφθεί η απόσταση του εξεταζομένου από το ερέθισμα (33cm). ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Οι ουδοί ευαισθησίας 140 τοποθεσιών εξέτασης, ομαδοποιήθηκαν αρχικά σε 7 κατηγορίες (3⁰,6⁰,10⁰,15⁰,22⁰,30⁰,40⁰) και μετά σε μία κεντρική (0⁰ ‐22⁰] και μια περιφερειακή ομάδα (22⁰ ‐40⁰]. Η μέση ευαισθησία υπολογίστηκε σε κάθε μια από 9 τις παραπάνω ομάδες προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά και προσδιορίστηκε η μεταβολή της τιμής της στις 2 αυτές χρονικές περιόδους. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 2‐tailed t test και η μηδενική υπόθεση ήταν πως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής ευαισθησίας. Ακόμα ερευνήθηκε αν το αδιόρθωτο διαθλαστικό σφάλμα επηρεάζει τα αποτελέσματα της στατικής αυτοματοποιημένης περιμετρίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η τιμή της ευαισθησίας ανέδειξε μια μειωτική τάση από 0.5 μέχρι 9 DB (μέση μείωση ευαισθησίας ±τυπική απόκλιση 2.64518 ±1.85 DB) στην περιφέρεια οπτικών πεδίων [30⁰‐40⁰]. Αυτή η μεταβολή κρίθηκε στατιστικά σημαντική (p=3.97912* ). Συγκεκριμένα σε εκκεντρότητα 40⁰ η μέση τιμή ευαισθησίας άλλαξε με μείωση του μεγέθους της κατά 3.86258 ±2.65DB (p=2.51619* ). Για το κεντρικό τμήμα του οπτικού πεδίου [0⁰‐22⁰] η διαφορά της ευαισθησίας δεν κρίθηκα στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ανέδειξαν ακόμη, πως υπάρχει μηδενική επιρροή του αδιόρθωτου διαθλαστικού σφάλματος στην ευαισθησία για εκκεντρότητες μεγαλύτερες ή ίσες των 30 μοιρών. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟ: Είναι καλά τεκμηριωμένο πως η οπτική επίδοση στο περιφερικό οπτικό πεδίο ενός υγιούς ανέπαφου οφθαλμού, επηρεάζεται από νευρωνικούς παρά από οπτικούς παράγοντες. Ο σκοπός δημιουργίας του μοντέλου μας ήταν να συντελέσουμε οπτικούς υπολογισμούς της PSF στην περιφέρεια μετεγχειρητικών οφθαλμών και να αποδείξουμε μια σχέση που να συνδέει τη μείωση της οπτικής ομοιογένειας του κερατοειδή με τη μεταβολή της ευαισθησίας. Έτσι, κατασκευάσαμε ένα σχηματικό οφθαλμό ανοιχτής γωνίας (Escudero‐Navarro) όπου η πρόσθια επιφάνεια του, τροποποιήθηκε σύμφωνα με το προφίλ φωτοαποδόμησης που προτείνει η παραβολική προσέγγιση της εξίσωσης του Munnerlyn με την κατάλληλη ζώνη μετάβασης (transition zone). Το μοντέλο υλοποιήθηκε και οι εκτροπές του μετώπου κύματος υπολογίστηκαν μέσω προσομοίωσης του συνολικού συστήματος με χρήση του λογισμικού ΖΕΜΑΧ (για κάθε γωνία πεδίου). Τέλος θεωρήσαμε πως η 10 ευαισθησία σε κάθε γωνία πεδίου μπορεί να εξαρτάται από το κλάσμα της PSF που βρίσκεται εντός κύκλου με διάμετρο ίση της διαμέτρου του υποδεκτικού πεδίου στην αντίστοιχη γωνία πεδίου(οι υπολογισμοί έγιναν σε περιβάλλον MATLAB ). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μείωση της ευαισθησίας των οπτικών πεδίων στη περιφέρεια μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις μπορεί να οφείλεται στη αλλοίωση της ποιότητας ειδώλου στην περιφέρεια οπτικών πεδίων. Στην κλινική πράξη, η μείωση της ευαισθησίας μπορεί να προέρχεται από ασθένειες ή διαταραχές του οφθαλμού, του οπτικού νεύρου ή του εγκεφάλου. Για παράδειγμα στην περίπτωση του γλαυκώματος, όπου η ευαισθησία στη μέση περιφέρεια αξιολογείται, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν εάν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση στο παρελθόν
Φυσική περιγραφή 110 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Ophthalmology
Visual fields
Οπτικά πεδία
Ημερομηνία έκδοσης 2010-03-23
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Υγείας--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 71

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2