Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου παχέος εντέρου : συμμετοχή και παράγοντες που την επηρεάζουν  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000385756
Τίτλος Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου παχέος εντέρου : συμμετοχή και παράγοντες που την επηρεάζουν
Άλλος τίτλος Participation in colorectal cancer screening and factors influencing CRC screening in european countries:
Συγγραφέας Μπάκα, Βασιλεία
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Σηφάκη-Πιστόλλα, Δήμητρα
Περίληψη Εισαγωγή: Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι η τρίτη σε συχνότητα εμφάνισης, κακοήθης νεοπλασία (ΚΝ) και αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου από ΚΝ στον κόσμο. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι μείζονος σημασίας. Συμβάλλει στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης της νόσου και της θνησιμότητας, όπως έχει παρατηρηθεί διεθνώς. Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει την συχνότητα της ιατρική σύστασης και συμμετοχής στον προσυμπτωματικό έλεγχο για ΚΠΕ, αναδεικνύοντας παράλληλα τους παράγοντες που τον επηρεάζουν. Επιμέρους στόχοι είναι: α) Προσδιορισμός συχνότητας συμμετοχής του υπό μελέτη πληθυσμού, άνω των 50 ετών της Έρευνας SHARE, στον προσυμπτωματικό έλεγχο για CRC, β) Προσδιορισμός συχνότητας ιατρικής σύστασης στον άνωθεν πληθυσμό, γ) Προσδιορισμός συχνότητας παρουσίας γενικού ιατρού (general practitioner, GP), δ) Προσδιορισμός παραγόντων που πιθανά επηρεάζουν τη συμμετοχή αυτή, ε) Προσδιορισμός της σχέσης των παραγόντων αυτών με τη συμμετοχή (παράγοντες κινδύνου ή προστατευτικοί). Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη (cross-sectional study). Τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε ανασύρθηκαν από το 1ο κύμα (2004-05) της Έρευνας για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE, www.share-project.org). Εφαρμόστηκε τυχαία δειγματοληψία η οποία, εξαιτίας του διαφορετικού θεσμικού πλαισίου, ποικίλει από χώρα σε χώρα: απλή τυχαία δειγματοληψία που βασίζεται σε εθνικά αρχεία (περίπτωση της Δανίας), στρωματοποιημένη (Stratified) και τυχαία κατά συστάδες (multi stage) δειγματοληψία που βασίζεται σε περιφερειακά, τοπικά αρχεία και τηλεφωνικούς καταλόγους (περίπτωση της Ελλάδας). Οι κύριες παράμετροι που εξετάσθηκαν ήταν η συνοσηρότητα, η θρησκευτικότητα (πίστη/προσευχή/εκκλησιασμός), η επαφή με τα παιδιά και η απόσταση από αυτά. Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS 21.0. Αποτελέσματα: Όσον αφορά τον επιπολασμό των προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για ΚΠΕ, παρατηρήθηκε γενικά χαμηλή συχνότητα συμμετοχής στην εξέταση της σιγμοειδοσκόπησης ή κολονοσκόπησης (21,9%) και ελάχιστα υψηλότερη συμμετοχή στην εξέταση ανίχνευσης λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα (25.7%). Ιδιαίτερα χαμηλή ήταν και η σύσταση (από οποιοδήποτε φορέα υγειονομικής περίθαλψης) τόσο για 4 σιγμοειδοσκόπηση ή κολονοσκόπηση (20,5%), όσο και για FOBT (21,6%), γεγονός που πιθανότατα επηρεάζει τη συχνότητα συμμετοχής στους προληπτικούς ελέγχους για ΚΠΕ, έστω και αν το 90,2% του υπό μελέτη πληθυσμού ανέφερε ότι διαθέτει γενικό ιατρό, στον οποίο απευθύνεται για τα συνηθισμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες παρατηρήθηκε το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής, όσον αφορά τη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου για ΚΠΕ με σιγμοειδοσκόπηση ή κολονοσκόπηση (13,3%), και εξέταση ανίχνευσης λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα (9,6%). Επιπλέον, βρέθηκε πως η συνοσηρότητα επηρεάζει θετικά και τις δύο εκβάσεις με στατιστικά σημαντική διαφορά (OR=1,65, 95%ΔΕ=1,49-1,83, pvalue&λτ0,001). Όσον αφορά την έκφραση της θρησκευτικότητας, η προσευχή επιδρά στη συμμετοχή του πληθυσμού στην εξέταση της σιγμοειδοσκόπησης ή κολονοσκόπησης (95%ΔΕ=1,01-1,11, pvalue 0.027) και ο εκκλησιασμός επηρεάζει τη συμμετοχή στην εξέταση ανίχνευσης λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα (OR=1.25, 95%CI=1,08-1,45, pvalue=0,002). Τέλος, η επαφή με τα παιδιά επηρεάζει θετικά τη συμμετοχή στους προληπτικούς ελέγχους για ΚΠΕ, χωρίς όμως να παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη μελέτη ανοίγει το δρόμο σε επόμενες μελέτες, ώστε να αναζητηθεί η ανά χώρα παρουσία γενικού ιατρού, καθώς και το αν αυτή και η ιατρική σύσταση επηρεάζουν τα ποσοστά συμμετοχής των χωρών. Επίσης να διερευνηθεί, σε κάθε χώρα ξεχωριστά, η σχέση ασφαλιστικής κάλυψης/ασφαλιστικών ταμείων με τη συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο για ΚΠΕ. Επιπλέον να διερευνηθεί η σχέση χαμηλής συχνότητας παρουσίας καρκίνων στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες και παραγόντων, οι οποίοι ενδεχομένως την επηρεάζουν, όπως η διατροφή, η θρησκευτικότητα και η διατροφή και ο τρόπος ζωής (επαφή/προσεγγισιμότητα).
Φυσική περιγραφή 44 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα CRC
Comorbidity
Early detection
Physicians recommendation
Religiosity
Social -economical status
Θρησκευτικότητα
Ιατρική σύσταση
ΚΠΕ
Κοινωνικοοικονομική κατάσταση
Οικογενειακή κατάσταση
Πρώιμη ανίχνευση
Συνοσηρότητα
Ημερομηνία έκδοσης 2014-07-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Υγείας--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 72

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 8