Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    The Effect of an Interactive e-book on the Development of Sustainable Citizenship Regarding Climate Change to Primary School Students  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000439758
Τίτλος The Effect of an Interactive e-book on the Development of Sustainable Citizenship Regarding Climate Change to Primary School Students
Άλλος τίτλος Η επίδραση ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου στην ανάπτυξη της βιώσιμης πολιτειότητας για την κλιματική αλλαγή σε μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης
Συγγραφέας Λάριος, Νικόλαος
Σύμβουλος διατριβής Μαρκάκης Βασίλης
Μέλος κριτικής επιτροπής Charlotte Holland
Ηίας Καρασαββίδης
Πέλλα Καλογιαννάκη
Παναγιώτης Αναστασιάδης
Θωμάς Μπαμπάλης
Νικόλαος Ζαράνης
Περίληψη Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται ένα σημαντικό και επίκαιρο θέμα στην εποχή της διαρκούς τεχνολογικής ανάπτυξης, της παγκοσμιοποίησης, αλλά και της κρίσης για τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας, όχι μόνο σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και σε θέματα κοινωνίας, οικονομίας και πολιτισμού. Ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανεργία, με την έξαρση της βίας και του ρατσισμού, με τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την πείνα, με την κλιματική αλλαγή, με την μόλυνση των υδάτινων πόρων και των θαλασσών, με την χημική δηλητηρίαση του ανθρωπίνου σώματος, τις πανδημίες, με την αποψίλωση των δασών και πληθώρα άλλων. Η έμφαση της διδακτορικής διατριβής στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, που εν πολλοίς καθορίζει την ύπαρξη και το μέλλον του κόσμου μας, αποτυπώνει την ιδιαίτερη συνεισφορά της. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν όχι μόνο όλα τα φυσικά συστήματα αλλά και όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες ανεξάρτητα της γεωγραφικής θέσης τους πάνω στον πλανήτη μας. Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής γνώσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών βρίσκεται σε σημαντική υστέρηση όσον αφορά στη μετουσίωση της περιβαλλοντικής στάσης και της γνώσης τους σε δράση. Είναι γεγονός, όπως φανερώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, ότι ένας από τους παράγοντες μπορεί να είναι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαίδευση για ένα βιώσιμο μέλλον απαιτεί διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές που στηρίζονται σε μη γραμμικά μοντέλα διδασκαλίας και μια μετασχηματιστική θεώρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πράξης. Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή βασίστηκε στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης για την πραγμάτευση της κλιματικής αλλαγής. Σε ερευνητικό επίπεδο, ο σκοπός ήταν να διερευνηθούν πιθανοί παράγοντες που καθορίζουν εάν ένα άτομο θα ενεργήσει περιβαλλοντικά ή όχι σε σχέση με την βιώσιμη πολιτειότητα που είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης κοινωνίας. Αυτό επιχειρήθηκε με την ενσωμάτωση ενός διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Δ.Μ.Π.) με δομή ηλεκτρονικού βιβλίου σε μαθήματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε να δοκιμαστεί πώς η μάθηση για την κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παρούσα διατριβή ακολουθεί τα συμπεράσματα και τα ευρήματα δύο προηγούμενων ερευνών, αυτών της κας Γ. Καλλιατζή (2016) και κ. Δ. Γκότζου (2017) και έχει σαν βάση το περιβάλλον μάθησης που από κοινού αναπτύχθηκε. Έχει ως αφετηρία τη διερεύνηση των απόψεων, γνώσεων και ενεργειών των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την ενεργό πολιτειότητα στο πλαίσιο του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, μέσα από τη χρήση του διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος «Δράσε για το Κλίμα», το οποίο χρησιμοποίησαν και συμμετείχαν συλλογικά στην περαιτέρω βελτίωση του. Η έρευνα βασίστηκε στο εμπειρικό αναλυτικό παράδειγμα (ποσοτική προσέγγιση) μέσα από ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπεριελάμβανε και ανοιχτές ερωτήσεις. Το υλικό ουσιαστικά δημιουργήθηκε για μαθητές, δεν παύει όμως να αποτελεί ένα νέο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να χρησιμοποιήσουν στην πράξη. Οι εκπαιδευτικοί για να το χρησιμοποιήσουν πρέπει πέρα από το να έχουν θετική στάση απέναντι σε αυτό θα πρέπει να αναπτύξουν και ικανότητες δράσης. Χωρίς την δράση δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή. Η διαπολιτιστική επικοινωνία στην ευρύτερη έννοιά της είναι σημαντική στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στη στάση και τη δράση. Παράγοντες για την θετική στάση και υιοθέτηση του εργαλείου είναι η χρηστικότητα, η ικανοποίηση και η σχετικότητα περιεχομένου (usability, satisfaction and content relevance). Η χρηστικότητα (usability) αναδεικνύεται από προηγούμενες μελέτες (Davis, 1989; Chow et al. 2012). Όταν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την ευκολία χρήσης ενός τεχνολογικού εργαλείου, μπορούν να αντιληφθούν τη χρησιμότητα του και είναι πιθανότερο να το υιοθετήσουν. Προηγούμενες δε έρευνες έχουν επιβεβαιώσει μια σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση και την πρόθεση συμπεριφοράς (Chen, Yen and Hwang, 2012; Alraimi, Zo and Ciganek, 2015; Wang et al., 2019). Επίσης το επίπεδο και η σχετικότητα του περιεχομένου όπως αναδεικνύουν πρόσφατες έρευνες (Mohammadi, 2015) είναι σημαντικό στην γενικότερη αποδοχή και αυτό γιατί η ποιότητα του τεχνικού συστήματος, του περιεχομένου και των πληροφοριών επηρεάζουν θετικά την πρόθεση χρήσης. Οι προσωπικές δε εκπαιδευτικές φιλοσοφίες έχουν άμεση σχέση με τις διδακτικές πρακτικές για την ενεργή πολιτειότητα όπως υποστηρίζουν ο Buehl και Beck (2015). Οι εκπαιδευτικές φιλοσοφίες μπορεί να μην είναι πάντα εμφανείς στην πράξη παρόλο που υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση μεταξύ των εκπαιδευτικών φιλοσοφιών και των αντιλήψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στις ακόλουθες τέσσερις φάσεις: • Φάση 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών του φαινομένου στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία, της ενεργής πολιτειότητας και σχετικών ερευνών και ερωτηματολογίων που επιχειρούν να την προσδιορίσουν, των εκπαιδευτικών φιλοσοφιών, των θεωριών μάθησης στις οποίες βασιστήκαμε για το σχεδιασμό του Αναλυτικού Προγράμματος για την κλιματική αλλαγή, των μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού στα οποία βασιστήκαμε για το σχεδιασμό του διαδραστικού περιβάλλοντος βασιζόμενοι στη μετασχηματιστική μάθηση, στο μαθησιακό μοντέλο ExConTra και στο εκπαιδευτικό ή ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο • Φάση 2: Χρήση του Δ.Μ.Π. από τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018. Το διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον αποτέλεσε το εργαλείο των φοιτητών για τη σε βάθος μελέτη όλων των διαστάσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι φοιτητές διάλεξαν, ελεύθερα, ενότητα της αρεσκείας τους από τους θεματικούς τομείς του διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος και εργάστηκαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Στο τέλος του εξαμήνου ζητήθηκε από τους φοιτητές να αναπτύξουν μια εναλλακτική διδακτική παρέμβαση και να αξιοποιήσουν δραστηριότητες και υλικό από το μαθησιακό περιβάλλον εφόσον το επιθυμούσαν. • Φάση 3: Σκοπός αυτής της φάσης ήταν η αξιολόγηση του υλικού μετά την παρέμβαση. Το δείγμα αυτής της φάσης αποτέλεσαν 200 φοιτητές (82.5% Γυναίκες, 17.5% Άνδρες) του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης από το Γ’ έως το Ζ’ εξάμηνο που παρακολούθησαν τα μαθήματα Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρία και πράξη, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο ερευνητικός σχεδιασμός βασίστηκε στην ποσοτική ανάλυση κάνοντας χρήση μιας σειράς κλειστών ερωτήσεων. Η μέτρηση των θεωρητικών εννοιών είχε σαν εργαλείο το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο η εγκυρότητα του οποίου επιτεύχθηκε με την χρήση ερωτημάτων και κλιμάκων δοκιμασμένων από άλλους ερευνητές, όπως αυτό διαπιστώθηκε κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Σαν εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε online ερωτηματολόγιο με μορφή Google Forms, με 121 ερωτήσεις κλειστού τύπου σε 4/βαθμη κλίμακα Likert (1=Διαφωνώ απόλυτα έως 4=Συμφωνώ απόλυτα) και 2 ανοιχτές ερωτήσεις. Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου δόθηκε στους φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος. • Φάση 4: Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων έγινε χρήση σύνθετων μεταβλητών, ώστε να γίνει ευκολότερη η διερεύνηση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων και επιπρόσθετα να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία της έρευνας. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS στην Έκδοση 25 ενώ οι Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης που επιλέχθηκαν ήταν ο έλεγχος εσωτερικής αξιοπιστίας, η περιγραφική ανάλυση, οι συσχετίσεις Pearson, το T-test & Ανάλυση Διακύμανσης (οne-way ANOVA) καθώς και η βηματική παλινδρομική ανάλυση (Stepwise Regression). Οι ερωτήσεις 1-10 εξετάζουν τα δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών. Οι ερωτήσεις 10 έως 33 του ερωτηματολογίου εξετάζουν τη χρήση των ΤΠΕ εν γένει και τη χρήση του διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι ερωτήσεις 48 έως 97 επιλέχθηκαν από παρόμοιες έρευνες σχετικά με την ενεργή πολιτειότητα. Τέλος οι ερωτήσεις 98 έως 123 χρησιμοποιούνται συνήθως στον προσδιορισμό της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας. Τα δεδομένα της έρευνας που συλλέχθηκαν επέτρεψαν την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το Δ.Μ.Π. μπορεί να ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών και να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές στην μελλοντική τους καριέρα. Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν έδωσαν αρκετά στοιχεία για την ενδελεχή κατανόηση του θέματος. Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν σύνθετες μεταβλητές, ώστε να µμπορέσουμε να διερευνήσουμε τις διάφορες σχέσεις και να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα για τις ανάγκες της ανάλυσης των δεδομένων δημιουργήθηκαν δυο ομάδες εξαρτημένων μεταβλητών και μια ομάδα ανεξάρτητων μεταβλητών. Οι λειτουργικοί ορισμοί που δόθηκαν σε κάθε σύνθετη μεταβλητή προήλθαν από τα ερωτήματα που τις απαρτίζουν. Στην πρώτη ομάδα εξαρτημένων μεταβλητών, που εξετάζει τις αντιλήψεις των φοιτητών ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, είχαμε την Χρηστικότητα, την Ικανοποίηση και την Σχετικότητα του περιεχομένου από την χρήση του διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Στην δεύτερη ομάδα εξαρτημένων μεταβλητών είχαμε τον Προοδευτισμό, τον Νεοσυντηρητισμό και τον Αναδομισμό. Στην ομάδα τέλος των ανεξάρτητων μεταβλητών είχαμε την Διαπολιτισμική επικοινωνία, την Δικαιοσύνη, την Αυτογνωσία, την Παγκόσμια συμμετοχή πολιτών και την Κοινωνική ευθύνη. Οι λειτουργικοί ορισμοί που δόθηκαν σε κάθε μεταβλητή προήλθαν από τα ερωτήματα που τις απαρτίζουν. Ειδικότερα ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές η σύνθετη μεταβλητή “Διαπολιτισμική επικοινωνία” αποτυπώνει την αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας σε επίπεδο κουλτούρας και αντιλήψεων, η σύνθετη μεταβλητή “Δικαιοσύνη” ερευνά το αίσθημα δικαίου αναφορικά με τις κοινωνικές ανισότητες, η σύνθετη μεταβλητή “Αυτογνωσία” ερευνά την αντίληψη των φοιτητών σχετικά με το κατά πόσο αντιλαμβάνονται την θετική επίδραση και επιρροή που μπορούν να έχουν σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο, η σύνθετη μεταβλητή “Παγκόσμια συμμετοχή πολιτών” αποτυπώνει την ευαισθητοποίηση των φοιτητών σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα, την προθυμία τους να παρέχουν βοήθεια σε κοινωφελείς οργανισμούς και την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία (ενεργοί πολίτες) και τέλος η σύνθετη μεταβλητή “Κοινωνική ευθύνη” ερευνά το αίσθημα αλληλεγγύης των φοιτητών και το κατά πόσο μπορούν να συνδράμουν και να συμπαρασταθούν σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους, σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργήθηκαν επίσης έξι μοντέλα που περιείχαν τις συγκεκριμένες σύνθετες μεταβλητές. Κάθε ένα από τα έξι μοντέλα ονομάστηκε σύμφωνα με την εξαρτημένη μεταβλητή την οποία μελετά. Τα μοντέλα 1 – 3 αφορούν τις εξαρτώμενες μεταβλητές του διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι φοιτητές που συμφώνησαν ή συμφώνησαν έντονα στις ερωτήσεις σχετικά με την διαπολιτισμική επικοινωνία είναι πιθανότερο να βρουν το διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον χρήσιμο στη διδασκαλία τους, είναι ικανοποιημένοι με την χρήση του στην τάξη, και είναι πιθανότερο να δουν το περιεχόμενο του ως σχετικό με τη διδασκαλία με τα ζητήματα που αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Οι ερωτηθέντες που συμφωνούν ή συμφωνούν έντονα στις ερωτήσεις της παγκόσμιας συμμετοχής πολιτών είναι πιθανότερο να αντιληφθούν τη χρηστικότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος, να ικανοποιηθούν από την χρήση του στην εκπαίδευση, και είναι πιθανότερο να δουν το περιεχόμενο του ως σχετικό με τη διδασκαλία τους σε ζητήματα που αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Τώρα τα μοντέλα 4, 5 και 6 επικεντρώθηκαν στη αποτύπωση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του Προοδευτισμού, του Νεοσυντηρητισμού και του Αναδομισμού. Οι ερωτηθέντες που συμφωνούν ή συμφωνούν έντονα σε δηλώσεις σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία, την παγκόσμια συμμετοχή πολιτών, την κοινωνική ευθύνη και την δικαιοσύνη είναι άτομα που διαθέτουν προοδευτική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Είναι δηλαδή υπέρμαχοι της φιλοσοφίας της βιωματικής και επικοινωνιακής μάθησης και του εποικοδομισμού, Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Αυτογνωσία, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του προοδευτισμού δεν αποτέλεσε σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης του συγκεκριμένου μοντέλου. Οι ερωτηθέντες που συμφωνούν ή συμφωνούν έντονα σε δηλώσεις σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία, την κοινωνική ευθύνη, την δικαιοσύνη και την αυτογνωσία είναι άτομα που διαθέτουν αναδομιστική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Υποστηρίζουν την κριτική παιδαγωγική και βλέπουν την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό ως φορέα κοινωνικής αλλαγής. Περισσότερη έρευνα σε μελλοντική έρευνα μπορεί να αποκαλύψει γιατί αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη μελέτη. Σημαντικό συστατικό αυτής της έρευνας αποτέλεσε και το Δ.Μ.Π. που αναπτύχθηκε και βασίστηκε στο μοντέλο ExConTra και εφαρμόστηκε τόσο στην Σχολική Τάξη όσο και στο Πανεπιστήμιο. Το μοντέλο ExConTra στηρίζεται στην ενεργό μάθηση που θεωρείται η γέφυρα μεταξύ της εκπαίδευσης και των πραγματικών καταστάσεων. Το Δ.Μ.Π. χρησιμοποιήθηκε σαν πηγή γνώσεων σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την διδασκαλία τους στην σχολική τάξη, τη χαρτογράφηση σχετικών εννοιών, για συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης καθώς και αξιολογήσεις του επιπέδου κατανόησης. Ο σχεδιασμός του Δ.Μ.Π. ήταν σκόπιμο να γίνει μαθητοκεντρικό. Κείμενο, εικόνες, βίντεο, σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες και άλλα online εργαλεία ενεργοποίησαν τους μαθητές και φοιτητές σχετικά με τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της δράσης που αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργής πολιτειότητας. Οι ερωτηθέντες φοιτητές παρείχαν πολύτιμα σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση του Δ.Μ.Π. Στο σύνολο τους αφορούσαν τη χρησιμότητα του Δ.Μ.Π. και το πώς αυτό θα καταστεί καλύτερο εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης φέρνουν νέες γνώσεις στην έρευνα και την πρακτική της εκπαίδευσης. Αν και το Δ.Μ.Π. σχεδιάστηκε για μαθητές δημοτικού σχολείου ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που πρόκειται να το εφαρμόσουν στην τάξη. Υπό αυτό το πρίσμα η εφαρμογή αυτή δυνητικά μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από την επόμενη γενιά πέρα από την ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Τέτοιες δεξιότητες είναι η κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών που ανακτώνται και στη συνέχεια, μέσω της δημιουργικότητας και της επίλυσης προβλημάτων, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν λύσεις σε θέματα κλιματικής αλλαγής στον κόσμο που ζούμε όλοι. Γενικά, η εννοιολογική και η μεθοδολογική προσέγγιση βασίστηκε σε ένα σαφή και δομημένο σχεδιασμό ακολουθώντας όλα τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προβάλλουν νέες πτυχές στην θεωρία και πράξη σε θέματα εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Το διαδικτυακό περιβάλλον «Δράσε για το Κλίμα» δημιουργεί προϋποθέσεις τόσο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όσο και για τη διδακτική μεθοδολογία και το αναλυτικό πρόγραμμα.
Φυσική περιγραφή 242 σ. : εικ., πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Climate change
Education for sustainable development
ICT
Perceptions of pre-service teachers
Sustainable citizenship
Web-based learning environment
Αντιλήψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών
Βιώσιμη πολιτειότητα
Διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον
Εκπαίδευση για την αειδόρο ανάπτυξη
Κλιματική αλλαγή
ΤΠΕ
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 30

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4