Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    PIFotal - Βελτιστοποίηση της θεραπείας συντήρησης σε ασθενείς με ΧΑΠ : συγχρονική μελέτη παρατήρησης του μέγιστου ρυθμού εισπνευστικής ροής, της εισπνευστικής τεχνικής και της συμμόρφωσης με τη φαρμακευτική αγωγή  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441673
Τίτλος PIFotal - Βελτιστοποίηση της θεραπείας συντήρησης σε ασθενείς με ΧΑΠ : συγχρονική μελέτη παρατήρησης του μέγιστου ρυθμού εισπνευστικής ροής, της εισπνευστικής τεχνικής και της συμμόρφωσης με τη φαρμακευτική αγωγή
Άλλος τίτλος PIFotal – Optimizing maintenance therapy in COPD patients
Συγγραφέας Παπαγεωργακοπούλου, Σταυρούλα
Σύμβουλος διατριβής Τσιλιγιάννη, Ιωάννα
Μέλος κριτικής επιτροπής Τζανάκης, Νικόλαος
Μπουλουκάκη, Ιζόλβη
Περίληψη Εισαγωγή: Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς έχει σοβαρό αντίκτυπο τόσο στη νοσηρότητα των ασθενών και την ποιότητα ζωής τους, όσο και στο σύστημα υγείας. Η θεραπεία συντήρησης με εισπνεόμενα ξηράς σκόνης (DPIs) αποτελεί κύρια θεραπευτική στρατηγική, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από τη συμμόρφωση του ασθενούς σε αυτή, από την επίτευξη ορθής εισπνευστικής τεχνικής και από την επίτευξη ενός βέλτιστου ρυθμού εισπνευστικής ροής (PIFR). Σκοπός: Πρωταρχικός σκοπός της μελέτης, η οποία αποτέλεσε τμήμα της διεθνούς μελέτης PIFotal, ήταν να εκτιμηθεί η εξοικείωση των ασθενών με ΧΑΠ με τη χρήση των εισπνευστικών συσκευών DPI και κατ’ επέκταση να προσδιοριστεί η συσχέτιση των σφαλμάτων στην εισπνευστική τεχνική με την κατάσταση της υγείας των ασθενών, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο CCQ (Clinical COPD Questionnaire). Κύριος στόχος αποτέλεσε να προσδιοριστεί και η συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων κατά την εισπνευστική τεχνική και να εντοπιστούν τα συχνότερα σφάλματα. Αξιολογήθηκε, επίσης, η επίδραση της νόσου στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο CAT (COPD Assessment Test) και ο βαθμός συμμόρφωσής τους με τη φαρμακευτική αγωγή, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο TAI (Test of the Adherence to Inhalers). Επιμέρους στόχοι ήταν να εντοπιστούν οι συχνότερες συννοσηρότητες στους ασθενείς του δείγματος, να προσδιοριστεί ποιοι είναι οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι συχνότερα παρέχουν στους ασθενείς οδηγίες σε σχέση με την εισπνευστική τους τεχνική και να βρεθεί το ποσοστό των ασθενών με ΧΑΠ που εμφανίζουν υποβέλτιστο PIFR, με τη βοήθεια της συσκευής In-Check DIAL. Επιπροσθέτως, αντικείμενο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν να γίνει προσπάθεια συσχέτισης της ηλικίας των συμμετεχόντων με την εμφάνιση σφαλμάτων εισπνευστικής τεχνικής, με την κατάσταση της υγείας τους (ερωτηματολόγιο CCQ) και με τη συμμόρφωση στην εισπνεόμενη αγωγή (ερωτηματολόγιο ΤΑΙ). Τέλος, έγινε προσπάθεια βελτίωσης της εισπνευστικής τεχνικής των ασθενών και δόθησαν αναλυτικές οδηγίες. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021. Η συλλογή των δεδομένων διενεργήθηκε, έπειτα από γραπτή συγκατάθεση, σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της περιφέρειας Κρήτης, συνολικά από 10 ιατρούς (8 γενικούς ιατρούς και 2 πνευμονολόγους). Εκτός από τα δεδομένα που ο ερευνητής συνέλεξε από 40 ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνταν από το προσωπικό της 4ης ΤΟΜΥ Ηρακλείου, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που συνέλεξαν άλλοι 3 ερευνητές, για την απάντηση ορισμένων ερευνητικών ερωτημάτων. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αυτά προήλθαν από 20 ασθενείς που παρακολουθούνταν στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου, 13 ασθενείς από το Περιφερειακό Ιατρείο Αρχανών και 21 ασθενείς που παρακολουθούνταν από γενικό ιατρό σε ιδιωτικό ιατρείο (συνολικά 94 συμμετέχοντες). Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία αξιολογούσαν την ποιότητα ζωής των ασθενών, την κατάσταση της υγείας τους και την επίδραση της ΧΑΠ στην καθημερινότητά τους (CCQ, CAT), καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τη φαρμακευτική αγωγή (ΤΑΙ). Ακολουθούσε η βιντεοσκόπηση της εισπνευστικής προσπάθειας των συμμετεχόντων και η παροχή οδηγιών εισπνευστικής τεχνικής, ανάλογα με τα σφάλματα που εμφάνιζαν. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την ανάλυση των βιντεοσκοπήσεων και των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσε το σύνολο των 94 ασθενών, παρατηρήθηκε ανεπαρκής εξοικείωση και εκπαίδευσή τους σε σχέση με τις συσκευές DPI, καθώς εμφάνιζαν πολυάριθμες δυσκολίες στη χρήση τους. Προέκυψε ότι το CCQ score των ασθενών οι οποίοι δεν εμφάνιζαν σφάλματα στην εισπνευστική τους τεχνική ήταν υψηλότερο (δηλαδή ήταν πιο επιδεινωμένη η κατάσταση της υγείας τους) σε σχέση με την ομάδα των ασθενών οι οποίοι εμφάνιζαν ένα ή περισσότερα σφάλματα. Το 71,3% εμφάνιζε 1 ή περισσότερα σφάλματα κατά την εισπνευστική τεχνική, με επικρατέστερο σφάλμα αυτό της ατελούς εκπνοής πριν την πραγματοποίηση της εισπνοής (67%). Το ατελές κράτημα της αναπνοής παρατηρήθηκε σε ποσοστό 42,5% και η λανθασμένη στάση σώματος σε ποσοστό 34%. Ακολούθησαν λιγότερο συχνά σφάλματα, που αφορούσαν την προετοιμασία και την τοποθέτηση της συσκευής. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (53,2%) εμφάνιζε CAT score της τάξης του 10-20, δηλαδή εμφάνιζαν μέτρια επίδραση της νόσου στην καθημερινότητά τους. Από τα δεδομένα μας σε σχέση με το ερωτηματολόγιο TAI των 12 στοιχείων, προέκυψε ότι σχεδόν το ½ των ασθενών ανέφερε σποραδική πλημμελή συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή (47,8%), ενώ μόλις το 28,7% ανέφερε καλή συμμόρφωση. Ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων που αφορούσε τους 40 ασθενείς (25 άνδρες και 15 γυναίκες, ηλικίας άνω των 40 ετών) οι οποίοι παρακολουθούνταν από το προσωπικό της 4ης ΤΟΜΥ Ηρακλείου, καθώς μόνο από αυτούς είχαμε στη διάθεσή μας, στην παρούσα φάση, το σύνολο των στοιχείων, δεδομένου ότι η μελέτη PIFotal βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρέθηκε ότι μόλις το 20% των συμμετεχόντων δεν ανέφερε κάποια συννοσηρότητα. Το 85% ανέφερε ότι είχε λάβει οδηγίες εισπνευστικής τεχνικής από τον θεράποντα πνευμονολόγο και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό συνέβη κατά την επίσκεψη στην οποία συνταγογραφήθηκε για πρώτη φορά η εισπνευστική συσκευή και η εκπαίδευση δεν επαναλήφθηκε έκτοτε. Βρέθηκε, ακόμα, ότι περίπου το 1/3 των συμμετεχόντων εμφάνιζε υποβέλτιστο PIFR. Τέλος, παρατηρήθηκε η τάση, η αύξηση της ηλικίας να σχετίζεται με την εμφάνιση σφαλμάτων κατά την εισπνευστική προσπάθεια, ενώ δε βρέθηκε συσχέτιση της ηλικίας με το CCQ score ή το score του TAI των 10 στοιχείων. Συμπεράσματα: Η ανεπαρκής εκπαίδευση των ασθενών σε σχέση με την εισπνευστική τους τεχνική καταδείχθηκε από τα υψηλά ποσοστά εμφάνισης σφαλμάτων εισπνευστικής τεχνικής, τα οποία καταγράφησαν σε βίντεο κατά την επίδειξη της εισπνευστικής προσπάθειας από τους ασθενείς. Συχνότερα απαντώμενο σφάλμα ήταν αυτό της ατελούς εκπνοής πριν την πραγματοποίηση της εισπνοής. Αξιοσημείωτο εύρημα αποτέλεσαν και τα χαμηλά ποσοστά καλής συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή. Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη ανέφερε τουλάχιστον ένα χρόνιο νόσημα για το οποίο λάμβανε αγωγή εκτός από τη ΧΑΠ, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για πολυπαραγοντική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ΠΦΥ. Εγείρεται, λοιπόν, το ενδιαφέρον για καθολική προσέγγιση των ασθενών αυτών, τόσο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνυπάρχουσες παθήσεις στην προσπάθεια εφαρμογής των διαφόρων κατευθυντηρίων οδηγιών, όσο και με δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας που θα αναδείξουν τη σπουδαιότητα της ορθής χρήσης των εισπνευστικών συσκευών και της καλής συμμόρφωσης με τη συνταγογραφούμενη αγωγή
Φυσική περιγραφή 63 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Chronic obstructive pulmonary disease
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Ημερομηνία έκδοσης 2021-07-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 282

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2