Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ποσοτικοποίηση του τριχοειδικού αγγειακού δικτύου της ωχράς κηλίδας σε νεαρούς διαβητικούς ασθενείς  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000380458
Τίτλος Ποσοτικοποίηση του τριχοειδικού αγγειακού δικτύου της ωχράς κηλίδας σε νεαρούς διαβητικούς ασθενείς
Άλλος τίτλος Quantification of the macular capillary network in yong diabetic patients
Συγγραφέας Καψάλα, Ζωή Γ
Σύμβουλος διατριβής Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Μέλος κριτικής επιτροπής Μοσχανδρέα, Ιωάννα
Περίληψη Εισαγωγή: Μία σημαντική αμφιβληστροειδική μικροδομή για την έγκαιρη διάγνωση αρκετών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, περιλαμβανομένης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, είναι το τριχοειδικό δίκτυο. Μέχρι την πρόσφατη εμφάνιση της υπολογιστικής ανάλυσης το τριχοειδικό δίκτυο της ωχράς σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη αξιολογούνταν ποιοτικά. Πλέον το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην ανάπτυξη υπολογιστικών προγραμμάτων για την εκτίμηση των διαταραχών του τριχοειδικού δικτύου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η εκτίμηση της διαμόρφωσης του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου χρησιμοποιώντας ποσοτικές παραμέτρους σε νέους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Επιπρόσθετος στόχος είναι η σύγκριση των παραμέτρων μεταξύ διαβητικών ασθενών και ατόμων χωρίς σακχαρώδη διαβήτη και τέλος, η διερεύνηση τυχόν συσχέτισης αυτών με χαρακτηριστικά της ομάδας των ασθενών. Δείγμα και μέθοδος: Από την ψηφιακή βάση φλουοροαγγειογραφιών βυθού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου επιλέχθηκαν συνολικά 29 οφθαλμοί από 29 άτομα (18 ασθενείς με ΣΔ Ι και 11 μάρτυρες). Η ηλικία στην ομάδα των ασθενών ήταν 19±6 έτη (εύρος : 12-30 έτη), ενώ στην ομάδα σύγκρισης 17±7 έτη (εύρος : 6-26 έτη). Ο σακχαρώδης διαβήτης είχε διάρκεια 11±5 έτη (εύρος : 6-20 έτη). Όλοι οι ασθενείς είχαν καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 20/25. Όλοι οι ασθενείς και οι μάρτυρες υποβλήθηκαν σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο με εκτίμηση της καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA), μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης με τονόμετρο Goldmann, βιομικροσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία του προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού, φλουοροαγγειογραφία βυθού, ενώ επιπρόσθετα με τα παραπάνω για τους διαβητικούς ασθενείς εκτιμήθηκαν τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Οι τυχόν αλλοιώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σταδιοποιήθηκαν κατά ETDRS. Από κάθε άτομο επιλέχθηκε και μελετήθηκε ο οφθαλμός με την καλύτερη ποιότητα εικόνας φλουοροαγγειογραφίας. Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης που επιλέχθηκαν επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων MatLab R2011a (The MathWorks Inc.). Η ποσοτική εκτίμηση του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου έγινε σε ένα τμήμα της αρχικής εικόνας φλουοροαγγειογραφίας διαστάσεων 5ο * 5ο που περιλαμβάνει την ανάγγεια ζώνη του κεντρικού βοθρίου. Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε ανιχνεύει με χειροκίνητο - κατόπιν επιλογής των σημείων με τον κέρσορα - τρόπο το περιβοθρικό τριχοειδικό δίκτυο και υπολογίζει την πυκνότητα του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου, την πυκνότητα των διακλαδώσεων των τριχοειδών και την επιφάνεια της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 20. Αποτελέσματα: Οι δύο ομάδες ατόμων δε διέφεραν ως προς την ηλικία (p=0,328). Αλλοιώσεις ήπιας μη παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 6 διαπιστώθηκαν σε 7 από τους 18 οφθαλμούς (39 %). Η πυκνότητα του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου υπολογίστηκε ίση με 2,601±0,535 deg-1 στην ομάδα των ασθενών και 2,933±0,306 deg-1 στην ομάδα των μαρτύρων και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,047). Η πυκνότητα των διακλαδώσεων των τριχοειδών βρέθηκε 3,121±0,793 branch points/deg2 και 3,452±0,689 branch points/deg2 στις δύο ομάδες ατόμων, αντίστοιχα (p=0,205). Η επιφάνεια της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου ήταν 0,227±0,055 deg2 και 0,21±0,041 deg2 σε ασθενείς και μάρτυρες, αντίστοιχα (p=0,403). Τέλος, δε διαπιστώθηκε συσχέτιση καμίας εκ των τριών παραμέτρων στην ομάδα των διαβητικών ασθενών με την ηλικία, τη διάρκεια της πάθησης και την τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Συμπεράσματα: Η ποσοτικοποίηση των μεταβολών του τριχοειδικού αγγειακού δικτύου της ωχράς αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη διάγνωση και την παρακολούθηση των αμφιβληστροειδικών μικροαγγειακών αλλοιώσεων στα πλαίσια σακχαρώδη διαβήτη. Οι ποσοτικές παράμετροι που επιλέξαμε εμφανίζονται να ακολουθούν τη γενική τάση και να μεταβάλλονται (αυξάνονται ή ελαττώνονται), όπως προτείνεται από τη βιβλιογραφία, ενώ η μόνη στατιστικά σημαντική μεταβολή που διαπιστώσαμε ήταν η ελάττωση της πυκνότητας του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι σε σχέση με τα μη διαβητικά άτομα, ελέγχοντας για τυχόν επιδράσεις της ηλικίας σε αυτή την παράμετρο. Περαιτέρω βελτίωση των αξιολογούμενων παραμέτρων και διεύρυνση του δείγματος της μελέτης μας θα βοηθήσει στην τελειοποίηση της μεθόδου.
Φυσική περιγραφή 73 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Capillaries
Diabetes
Ophthalmology
Quantification
Διαβήτης
Ποσοτικοποίηση
Τριχοειδή
Ημερομηνία έκδοσης 2013-04-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 112

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 34