Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Θέματα σε Χρέωση και Ανάλυση Επίδοσης Κίνησης ΑΤΜ  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.csd.msc//1997harmantzis
Τίτλος Θέματα σε Χρέωση και Ανάλυση Επίδοσης Κίνησης ΑΤΜ
Άλλος τίτλος Topics on Charging and Performance Analysis of ATM Traffic
Συγγραφέας Harmantzis, Fotis
Συντελεστής Κ. Κουρκουμπέτης
Περίληψη Αυτή η εργασία ΜΔΕ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την τελειοποίηση υψηλού επιπέδου εργαλείων, βασισμένων σε μοντέλα εφαρμοσμένων πιθανοτήτων, με σκοπό την χρησιμοποίησή τους για αξιολόγηση επιδόσεων δικτύων ΑΤΜ, για χρέωση και κοστολόγηση υπηρεσιών, και για αποδοτική υποκατάσταση κίνησης. Η στατιστική πολυπλεξία και η κοινή χρήση πόρων θα είναι ουσιώδη ζητήματα στα δίκτυα ΑΤΜ του μέλλοντος, και μπορούν να επιτευχθούν με ανάλυση επίδοσης των δικτύων βάσει της έννοιας του ισοδυνάμου εύρους ζώνης. Η σημαντική αυτή έννοια έχει σημαντικό ρόλο, όντας παράμετρος που συνοψίζει τα στατιστικά χαρακτηριστικά της πηγής στις διάφορες χρονικές κλίμακες. Όταν το ισοδύναμο εύρος ζώνης μπορεί να ορισθεί και υπολογισθεί κατάλληλα, τότε προβλήματα όπως ο Έλεγχος Αποδοχής Κλήσης (ΕΑΚ) και η κοστολόγηση, απλοποιούνται πάρα πολύ. Ωστόσο, αναλυτικές μέθοδοι είναι συχνά δύσκολο να εφαρμοσθούν (αν όχι αδύνατο), ειδικά όταν εμπλέκονται πηγές πραγματικής κίνησης. Κατά συνέπεια, η προσομοίωση και οι on-line μέθοδοι είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για την σχετική διερεύνηση των ζητημάτων αυτών. Χρησιμοποιούμε εκτεταμένα το "ασυμπτωτικό μεγάλου πλήθους πηγών", που προκύπτει από την Θεωρία των Μεγάλων Αποκλίσεων. Βασίζεται σε ένα μοντέλο πολυπλεξίας, όπου η επαλληλία τύπων από πηγές κίνησης τροφοδοτούν σύνδεσμο εξόδου μεταγωγέα ΑΤΜ στον οποίο η χωρητικότητα και ο χώρος ενταμίευσης αυξάνουν αναλογικά με το . Για τον υπολογισμό της Ποιότητας Εξυπηρέτησης, χρησιμοποιούμε την Πιθανότητα Απώλειας Κελιού (ΠΑΚ), σαν το πρωταρχικό κριτήριο. Η εργασία εστιάζει σε δύο προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τις παραπάνω έννοιες: στην χρέωση και κοστολόγηση υπηρεσιών και στην υποκατάσταση ροής πραγματικής κίνησης με ισοδύναμη ροή μοντέλου κίνησης. Το πρώτο μέρος, ασχολείται με την αποτίμηση σχημάτων χρέωσης για υπηρεσίες ευρυζώνιων δικτύων. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα για τις μοντέρνες τηλεπικοινωνίες, και τελευταία έχει τύχει αξιοσημείωτης προσοχής. Συγκεκριμένα, μελετούμε, υλοποιούμε και επαληθεύουμε δύο συναρτήσεις χρέωσης βασιζόμενες σε μοντέλα τα οποία εκφράζουν απαιτήσεις για δίκαιη χρέωση, σύμφωνη με την αποδοτική χρήση των δικτυακών πόρων. Αυτές οι συναρτήσεις χρέωσης βασίζονται σε άνω φράγματα του ισοδυνάμου εύρους ζώνης. Υπολογίζουμε αριθμητικά αυτές τις τελικές χρεώσεις, και τις συγκρίνουμε με αυτή που βασίζεται στον ακριβή υπολογισμό του ισοδυνάμου εύρους ζώνης στο τέλος της κλήσης. Μέσω αυτής της συγκριτικής μελέτης, προσεγγίζουμε την καταλληλότητα αυτών των σχημάτων για χρέωση διαφορετικών πηγών κίνησης. Πειράματα προσομοίωσης για τυπικές κλήσεις πραγματικών (MPEG video) και μοντελοποιημένων Markov-Modulated Fluid (MMF) πηγών, παρουσιάζονται. Τα σχήματα που εξετάζονται, έχουν χαμηλό κόστος υλοποίησης και μπορεί να οδηγήσουν στην αποδοτική χρήση των δικτυακών πόρων, όταν η χρέωση συνδυαστεί με τον ΕΑΚ. Το δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας, θίγει ζητήματα υποκατάστασης κίνησης, παραγωγής ισοδύναμης κίνησης, και αξιολόγησης μοντέλων για πραγματικές MPEG πηγές video. Συγκεκριμένα, για την παραγωγή ισοδύναμης κίνησης, αναζητούμε μοντελοποιημένη πηγή (γνωστών στατιστικών), ικανή να αντικαταστήσει σε ένα πολυπλέκτη, ένα υποσύνολο πραγματικών πηγών, χωρίς να μεταβληθεί η Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Θεωρούμε δύο διαφορετικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για να χαρακτηρίσουν υπηρεσίες πραγματικού χρόνου. Δημιουργήθηκε κίνηση από ΑυτοΠαλινδρομούμενες(1) και ON/OFF Markov-Modulated Fluid πηγές, για να καταφέρουμε την ισοδύναμη κίνηση. Για την εύρεση κατάλληλων τιμών για τις παραμέτρους των μοντέλων, εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι, μια παραδοσιακή και μια νέα πιο προχωρημένη. Η εκτίμηση των δύο αυτών μεθόδων, βασίζεται σε πειράματα προσομοίωσης για πραγματική και μοντελοποιημένη κίνηση εισόδου σε ένα σύνδεσμο ΑΤΜ, πολιτικής εξυπηρέτησης FCFS. Μέσω μελέτης προσομοίωσης διερευνήθηκαν τόσο η προτεινόμενη νέα μέθοδος όσο και η παραδοσιακή, και συγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αποδόσεις τους.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα α) Δίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες, β) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
Ημερομηνία έκδοσης 1997-07-01
Ημερομηνία διάθεσης 1997-10-02
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Σημειώσεις note
Εμφανίσεις 423

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3

No preview available

Προβολή Εγγράφου

No preview available

Προβολή Εγγράφου