Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Τα ρήματα ψυχικού πάθους της Κοινής Νέας Ελληνικής  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000460385
Τίτλος Τα ρήματα ψυχικού πάθους της Κοινής Νέας Ελληνικής
Άλλος τίτλος Psychological verbs in Modern Greek
Συγγραφέας Κεραμιανάκη, Άννα
Επιλέξτε τιμή Αναγνωστοπούλου Έλενα
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην κριτική παράθεση, εμβάθυνση και εξέταση μερικών εκ των πιο κομβικών θεωριών ανάλυσης και ερμηνείας των ρημάτων ψυχικού πάθους. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής βιβλιογραφικής αναδίφησης, τίθενται επί τάπητος τα προτεινόμενα θεωρητικά μοντέλα ερμηνείας της ιδιάζουσας συντακτικής και σημασιολογικής συμπεριφοράς που φαίνεται να επιδεικνύουν τα εν λόγω ρήματα τόσο διαγλωσσικά όσο και στην Κοινή Νέα Ελληνική. Δεδομένου του ότι η πλειονότητα των ήδη υπαρχουσών θεωριών έχει αμιγώς συντακτικό ή μορφολογικό προσανατολισμό, μέσω της παρούσας διπλωματικής εργασίας, προστίθεται μία ακόμη παράμετρος, σημασιολογικής υφής, η οποία είναι απαραίτητη για μία διεξοδικότερη και πιο εμπεριστατωμένη μελέτη των εν λόγω ρημάτων, αυτή των θ-ρόλων και των συναφών προτεινόμενων θεωρητικών αναλύσεων. Με γνώμονα το γεγονός ότι τα εν λόγω ρήματα παρουσιάζουν μία ιδιάζουσα συντακτική συμπεριφορά κατά την αντιστοίχηση (mapping) των θεματικών ρόλων των ορισμάτων τους με τις αντίστοιχες συντακτικές θέσεις στις οποίες προβάλλονται (linkingproblem), και ως εκ τούτου παραβιάζουν την Υπόθεση της Ομοιόμορφης Απόδοσης Θεματικών Ρόλων (UTAH) (Baker,1988,1997), συνδυαστικά και με το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ρήματα παραβιάζουν και τη Θεματική Ιεραρχία, τόσο διαγλωσσικά όσο και στην Ελληνική, κρίνεται σκόπιμη η ενδελεχής εξέταση των σημαντικότερων θεωρητικών αναλύσεων που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία με στόχο την επίλυση των συγκεκριμένων ιδιομορφιών. Εν προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί ότι απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας δεν αποτελεί η απλή παράθεση των συναφών με τη συγκεκριμένη ρηματική κατηγορία θεωριών, αλλά η εις βάθος ανάλυσή και εξέτασή τους με κριτική σκοπιά, ούτως ώστε να απαντηθούν ορισμένα κομβικά ερωτήματα που ταλανίζουν την ευρύτερη γλωσσολογική κοινότητα. Ένα εξ αυτών αφορά το εάν τα ρήματα τα οποία εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζουν πράγματι ιδιομορφίες ως προς την σημασιοσυντακτική τους συμπεριφορά, ή εάν η όποια ιδιομορφία τους είναι φαινομενική, και άρα τα ρήματα αυτά μπορούν να ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες ταξινομήσεις των τυπικών ρημάτων της ελληνικής. Ένα ακόμη ερώτημα αφορά κυρίως τη διερεύνηση του πεδίου ανάλυσης εντός του οποίου μπορούν να ερμηνευθούν τα εν λόγω ρήματα. Ειδικότερα, φαίνεται ότι υπάρχει μία πληθώρα θεωριών στη βιβλιογραφία, μεταξύ των οποίων άλλες υιοθετούν συντακτικό προσανατολισμό, άλλες μορφολογικό χαρακτήρα και τέλος άλλες έχουν σημασιολογική υφή. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία καθίσταται σαφές, ότι, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάλυση των υπό εξέταση ρημάτων, χρειάζεται να υιοθετηθεί μία πιο ολιστική προσέγγιση, μέσω του συνδυασμού των ήδη υπαρχουσών θεωρητικών προσεγγίσεων. Πιο συγκεκριμένα, η εκτεταμένη μελέτη των θεωριών των ψυχολογικών ρημάτων ανέδειξε τη σημαντικότητα της εμβάθυνσης σε μορφολογικές, σημασιολογικές και συντακτικές συνιστώσες, καθώς διαφάνηκε ότι πρόκειται για ένα πολυπρισματικό φαινόμενο, για την ερμηνεία του οποίου απαιτείται μία περισσότερο ολιστική θεώρηση, βασισμένη στη διεπαφή των γλωσσικών επιπέδων (σύνταξη, μορφολογία, σημασιολογία). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην παρούσα εργασία, δεν υιοθετείται ένα μονάχα θεωρητικό μονοπάτι για την ερμηνεία των ρημάτων ψυχικού πάθους της Ελληνικής, αλλά ουσιαστικά επιδιώκεται ο συνδυασμός διαφορετικών θεωρητικών αναλύσεων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της εν λόγω εργασίας, προτείνεται ότι για μία πληρέστερη ανάλυση των ψυχολογικών ρημάτων θα πρέπει κανείς να εστιάσει στον συνδυασμό της συντακτικής κατανομής των ρημάτων αυτών καθώς και στην ενδελεχή εξέταση των θ – ρόλων των ορισμάτων τους. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ανάλυση έχει σημασιοσυντακτικό προσανατολισμό. Τέλος, για την απάντηση των κρίσιμων αυτών ερωτημάτων, κρίθηκε σκόπιμη η ενδελεχής εξέταση διαγλωσσικών δεδομένων και κατόπιν η εστίαση σε δεδομένα της Ελληνικής.
Φυσική περιγραφή 73 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα "Piacere" psych verbs
Experiencer
Linking/mapping problem UTAH
OE psych verbs
Psychological verbs
SE psych verbs
Thematic hierarchy
Theme
Βιώνων/Φορέας Εμπειρίας
Θέμα
Θεματική Ιεραρχία
Πρόβλημα της σύνδεσης (Linking Problem)
Ρήματα object – expreriencer
Ρήματα subject – expreriencer
Ρήματα «piacere»
Ρήματα ψυχικού πάθους
Υπόθεση της Ομοιόμορφης Απόδοσης Θεματικών Ρόλων (UTAH)
Ψυχολογικά ρήματα
θ – ρόλοι
θ-roles
Ημερομηνία έκδοσης 2023-05-31
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλολογίας --Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 428

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2025-10-26