Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός πλαισίου ενσωμάτωσης της μάθησης για κοινωνική προσφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000431957
Τίτλος Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός πλαισίου ενσωμάτωσης της μάθησης για κοινωνική προσφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών
Άλλος τίτλος Development, implementation and evaluation of a framework for service-learning integration in teacher education empowered by new technologies
Συγγραφέας Βίγκου, Κατερίνα
Σύμβουλος διατριβής Μαρκάκης Βασίλης
Μέλος κριτικής επιτροπής Νικολακάκη Μαρία
Κωστούλα Νέλλη
Καλογιαννάκη Πέλα
Αναστασιάδης Παναγιώτης
Ζαράνης Νικόλαος
Ιβρίντελη Μαρία
Περίληψη Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα ταλανίζεται από έντονα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα. Η οικονοµική κρίση µας έχει οδηγήσει σε µία βαθύτερη κοινωνική κρίση. Ολόκληρη η ανθρωπότητα βιώνει τις προκλήσεις µίας µη-βιώσιµης ανάπτυξης. Η παγκόσµια εκπαίδευση δεν µπορεί να σταθεί µε απάθεια µπροστά σε αυτές τις πολυδιάστατες προκλήσεις. Το πρόβληµα είναι ότι η πολυπλοκότητα των ζητηµάτων είναι τόσο έντονη και η εκπαίδευση έχει παραµείνει σε τόσο απλοϊκό πλαίσιο αρχών, ώστε να απαιτείται µια επανανοηµατοδότηση της τελευταίας ως µια απάντηση στην πολυπλοκότητα των ζητηµάτων. Η εκπαίδευση οφείλει να δηµιουργεί µέσα από τις πρακτικές της ενεργούς πολίτες, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα αλλάξουν τα πράγµατα. Η εκπαίδευση χρειάζεται να αλλάξει κι αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω των εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση πρέπει να ανασχηµατιστεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει έννοιες, όπως η βιώσιµη ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη κι ο ακτιβισµός. Πολλοί ερευνητές µελετούν την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης ως προς την ενδυνάµωση του “ενεργού πολίτη”. Υπάρχει όµως η ανάγκη για έρευνες που θα µελετούν σε βάθος τέτοιου είδους στρατηγικές µάθησης, όπως η “µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς”. Με άλλα λόγια αναδύεται επιτακτική η αναδιάρθρωση ή ο εµπλουτισµός για νέα προγράµµατα σπουδών. Σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας µε ελάχιστους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αλλάξουν ρόλο κι από µεταλαµπαδευτές στείρας γνώσης να γίνουν µετασχηµατιστές της ενεργούς µάθησης. Συγχρόνως, η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία πέρασε ολοκληρωτικά στην ψηφιακή εποχή. Σταδιακά από το 2010 µέχρι και το 2019, ο ψηφιακός κόσµος έδωσε λύσεις για ποικίλα γραφειοκρατικά θέµατα στην χώρα µας. Η µεγάλη στροφή προς την ψηφιακή εποχή δεν µπορεί παρά να ασκήσει τη δική της επιρροή και στον τοµέα της εκπαίδευσης. Προκειµένου να προετοιµάσουµε τους εκπαιδευτικούς για την εξέλιξη του ρόλου τους, οφείλουµε να τους παρέχουµε την κατάλληλη εκπαίδευση. Η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς έχει τη δυνατότητα να µετασχηµατίσει τη διδασκαλία και την µάθηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που, ενώ η κρίση στην χώρα µας γίνεται βαθύτερη, η έννοια του εθελοντισµού φαίνεται να αποκτά ευρύ νόηµα. Ο εθελοντισµός φαίνεται να ανθίζει στην Ελλάδα και να είναι η καταλληλότερη στιγµή για την προώθηση του. Η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς µε το να είναι µία µορφή οργανωµένου εθελοντισµού φαίνεται να αρµόζει στην περίσταση. Άλλωστε, την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα παρατηρούµε δράσεις που προωθούν αλλαγές προς πιο δηµοκρατικές και βιωµατικές µορφές εκπαίδευσης. Η κοινωνία µας περισσότερο από ποτέ χρειάζεται τη συµµετοχή των πολιτών της. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να προσαρµοστεί στις νέες ανάγκες και να προµηθεύσει στους νέους εκπαιδευτικές µεθοδολογίες βασισµένες στη δράση, ευθυγραµµισµένες µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η εκπαίδευση θα πρέπει να αλλάξει ώστε να συγχρονιστεί µε τις απαιτήσεις µιας συνεχώς εξελισσόµενης κοινωνίας. Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να µετασχηµατίσουµε την εκπαίδευση είναι µέσω της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση χρειάζεται µία στροφή προς τη βιωσιµότητα. Οι µελλοντικές προκλήσεις φανερώνουν την αναγκαιότητα να υπάρχουν ενεργοί πολίτες που θα µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά περίπλοκα θέµατα. Και αυτό γίνεται, επειδή η επίλυση προβληµάτων µε δηµοκρατικό τρόπο προϋποθέτει ενεργούς πολίτες. Η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς µετράει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ ως µία πολλά υποσχόµενη στρατηγική για την προώθηση της ενεργής πολιτειότητας. Τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται και στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει έτοιµο το παιδαγωγικό της µοντέλο. Όπως έχουν δείξει οι έρευνες, οι διαφορετικές παιδαγωγικές µεθοδολογίες της οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσµατα. Αυτή η µελέτη προσπαθεί να περιγράψει ένα µοντέλο της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς για την εκπαίδευση που στοχεύει µε την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών στη βιώσιµη ανάπτυξη. Με βάση όλους τους παραπάνω προβληµατισµούς καθώς και το γεγονός ότι η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς δεν έχει διερευνηθεί ακόµα διεξοδικά στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας µας, ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι: “Να διερευνήσει την ενσωµάτωση της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς σε ένα µάθηµα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, ώστε να δώσει ένα παράδειγµα σχετικά µε το πως η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα σπουδών.” Προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός, οι επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι: • Να προσδιορίσει και να περιγράψει το µάθηµα που ενσωµατώνει άµεσα τις αρχές και τις πρακτικές της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς. • Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των συµµετεχόντων φοιτητών στο µάθηµα σχετικά µε την µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς πριν τη συµµετοχή τους στο µάθηµα. • Να διερευνήσει τις στάσεις των συµµετεχόντων στο µάθηµα αυτό, ως προς τις αρχές της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς, µετά το πέρας του. • Να αξιολογήσει τα µαθησιακά αποτελέσµατα των συµµετεχόντων φοιτητών, τα οποία αντικατοπτρίζουν άµεσα και έµµεσα τις αρχές και πρακτικές της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς. • Να δηµιουργήσει µια ηλεκτρονική κοινότητα µάθησης µε σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν µεθόδους για την ενσωµάτωση της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς στη διδασκαλία τους. Στο πλαίσιο των παραπάνω επιδιώξεων επιχειρήθηκε να διερευνηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: • Πώς αντιλαµβάνονται οι φοιτητές την µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς, πριν να γίνει επίσηµα η εισαγωγή της µέσω αυτής της µελέτης; • Ποιες ήταν οι στάσεις των φοιτητών σχετικά µε τις αρχές της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς µετά το πέρας του µαθήµατος; • Ποια η αίσθηση των φοιτητών από την εµπειρία τους µε την µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς; • Η ενσωµάτωση της µάθησης για την κοινωνική προσφορά ενδυνάµωσε το ενδιαφέρον των φοιτητών για τα κοινωνικά θέµατα και για τον εθελοντισµό; • Ποια ήταν η στάση των φοιτητών σχετικά µε την αλλαγή µετά το πέρας του µαθήµατος; Γενικά, ήταν οι φοιτητές ευχαριστηµένοι µε το µάθηµα; Πιστεύουν οι φοιτητές ότι µπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία τους; • Οι φοιτητές αντιµετωπίζουν τις νέες τεχνολογίες ως κάτι που µπορεί να συνεισφέρει στην κοινωνία, την ανάπτυξη των δικών τους δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της µάθησής τους; • Σχετίζεται η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς µε την ικανοποίηση, την αυτοπεποίθηση και τη στάση τους ως φορείς αλλαγής προς την αλλαγή; • Υπάρχουν αποτελέσµατα στη µορφή παραχθέντων ψηφιακών µαθησιακών εφαρµογών που σχετίζονται µε τη µάθηση για την κοινωνική προσφορά; Στην έρευνα µας έχει χρησιµοποιηθεί η µεικτή µεθοδολογία για τη συλλογή δεδοµένων, ώστε να γίνει η διερεύνηση του θέµατος σε βάθος, να διασφαλίσουµε την τριγωνοποίηση των δεδοµένων και να προκύψουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα αξιοποιήθηκε ο διαδοχικός επεξηγηµατικός σχεδιασµός (sequential explanatory strategy). Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδοµένα συλλέχθηκαν ταυτόχρονα. Τα διαφορετικά παραδείγµατα αλληλεπιδρούν κατά τη διαδικασία της ερµηνείας των δεδοµένων. Η έρευνα είχε διάρκεια δύο ακαδηµαϊκά έτη (2013-14 και 2014-15). Η ενσωµάτωση της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς έγινε: 1. στο µάθηµα “Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη” για τα χειµερινά εξάµηνα 2013-14 και 2014-15 2. στα σεµινάρια 06 και 07 για τα εαρινά εξάµηνα 2013-14 και 3. στη σχολική πρακτική για το χειµερινό εξάµηνο 2013-14 Όλα τα µαθήµατα έγιναν στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Μακράκη. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν 204 από το µάθηµα, 54 από τα σεµινάρια και 23 από τη σχολική πρακτική. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ερωτηµατολόγια µε ερωτήσεις κλειστού κι ανοιχτού τύπου, συνεντεύξεις µέσω Skype και οµαδικές συζήτησεις αναστοχασµού των δράσεων . Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωµατικά την µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς και µε την χρήση των νέων τεχνολογιών τους ζητήθηκε να αποτυπώσουν την εµπειρία τους σε µία ψηφιακή αφήγηση (συνεργατικό βίντεο). Κάποιες από τις δράσεις όπως αποτυπώθηκαν στις ψηφιακές αφηγήσεις ήταν άµεσα συνδεδεµένες µε την µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς και κάποιες έµµεσα. Όλα τα παραδοτέα συγκεντρώθηκαν σε µία ιστοσελίδα όπου οργανώθηκαν σε κατηγορίες. Η ιστοσελίδα (http://www.aesop.edc.uoc.gr), δέχεται επισκέψεις από εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα που χρησιµοποιούν τις ψηφιακές αφηγήσεις ως εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον στην ιστοσελίδα υπάρχει και µία ειδικά τροποποιηµένη κοινότητα µάθησης, η οποία θα χρησιµοποιηθεί ώστε να διαδοθεί η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς και να γίνουν ανταλλαγές καλών πρακτικών και συζητήσεις πάνω στην εφαρµογή της. Ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα συνελέγησαν µε την χρήση των παραπάνω ερευνητικών εργαλείων προκειµένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήµατα και των δύο µεθόδων (ποιοτικής και ποσοτικής). Ο απώτερος στόχος άλλωστε είναι ο µετασχηµατισµός της διδακτικής πρακτικής και του προγράµµατος σπουδών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η µαθησιακή θεωρία επισηµαίνει την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη των µετασχηµατισµών αυτών, καθότι βασίζεται στο χειραφετικό εποικοδοµισµό, στην κριτική παιδαγωγική και βασικά στο µαθησιακό παράδειγµα ExConTra· δηλαδή συνδυάζεται η εµπειρική µάθηση µε την εποικοδοµιστική και την µετασχηµατιστική µάθηση. Η µεθοδολογία της συγκεκριµένης εργασίας έχει δοµηθεί έτσι ώστε να µπορέσουµε να κατανοήσουµε σε βάθος τα ερωτήµατα σχετικά µε το πώς η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς µπορεί να ενσωµατωθεί στα προγράµµατα σπουδών. Τα ποιοτικά και τα ποσοτικά δεδοµένα που συλλέξαµε µας προσφέρουν ένα επαρκές βήµα για την ενδελεχή κατανόηση του θέµατος. Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν συνθετικές µεταβλητές, ώστε να µπορέσουµε να διερευνήσουµε τις διάφορες σχέσεις και να διασφαλίσουµε την αξιοπιστία της έρευνας. Συγκεκριµένα για τις ανάγκες της εργασίας δηµιουργήθηκαν πέντε συνθετικές µεταβλητές: ικανοποίηση, µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς, στάση για αλλαγή, χρήση νέων τεχνολογιών και αυτοπεποίθηση. Οι λειτουργικοί ορισµοί που δόθηκαν σε κάθε µεταβλητή προήλθαν από τα ερωτήµατα που τις απαρτίζουν: Η συνθετική µεταβλητή “ικανοποίηση” χωρίζεται σε 3 επίπεδα: 1. Αυτογνωσία (να γνωρίζεις τα δυνατά κι αδύναµα σηµεία σου, τις προκαταλήψεις σου και τις µεροληψίες) 2. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (δεξιότητες συνεργασίας κι επικοινωνίας) 3. Βιωµατική µάθηση (σύνδεση της γνώσης και µάθησης, αυτενέργεια) Η συνθετική µεταβλητή “µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς” µετράει την ευαισθητοποίηση των φοιτητών σχετικά µε τα κοινωνικά προβλήµατα, την προθυµία τους να παρέχουν βοήθεια σε κοινωφελείς οργανισµούς και την ανάπτυξη ατοµικών δεξιοτήτων από τέτοιου είδους δράσεις (ενεργοί πολίτες). Ως «στάση για αλλαγή» ορίζουµε την ετοιµότητα των φοιτητών να αµφισβητήσουν ιδέες, αξίες και πεποιθήσεις, να κριθούν και να κάνουν προσωπικές και κοινωνικές ανατροπές. Η µεταβλητή “ΤΠΕ” µετράει τη σχέση των νέων τεχνολογιών µε τη διευκόλυνση της µάθησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, ως “αυτοπεποίθηση” ορίζεται η αντίληψη των φοιτητών σχετικά µε το αν µπορούν να έχουν θετική επίδραση και επιρροή σε τοπικό ή/και σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι στόχοι αυτής της µελέτης ήταν η ενσωµάτωση της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς, η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τον εθελοντισµό, η ανάπτυξη δράσεων µε την χρήση των ΤΠΕ και η αξιολόγηση της διαδικασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούσαν τη σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την τοπική κοινότητα, τη συνεισφορά στην κοινωνία και την ανάπτυξη ενεργών πολιτών. Η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς ολοκληρώθηκε µε επιτυχία, η ευαισθητοποίηση των µαθητών σχετικά µε τον εθελοντισµό είναι γεγονός, όπως φαίνεται µέσα από την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Τέλος, οι δράσεις αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν µέσω ψηφιακών ιστοριών. Οι συγκρίσεις των αποτελεσµάτων (πριν και µετά τα σεµινάρια) έδειξαν σηµαντική αύξηση της συνθετικής µεταβλητής “µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς”. Η ενσωµάτωση της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς αύξησε την ευαισθητοποίηση των µαθητών για τα κοινωνικά ζητήµατα, την προθυµία τους για εθελοντισµό και την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων (ενεργοί πολίτες). Η εξέταση της σχέσης µεταξύ των συνιστωσών της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς, κατέδειξε ότι όλες οι συνθετικές µεταβλητές συνδέονται µε την επιτυχία της µάθησης µέσω της κοινωνικής προσφοράς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας φανερώνουν τη σηµασία της στροφής προς τις στρατηγικές βιωµατικής εκπαίδευσης, όπως η µάθηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς µε τη στήριξη των νέων τεχνολογιών. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να ενσωµατώσει περισσότερα µαθήµατα που συνδέουν το περιεχόµενο των µαθηµάτων µε τον εθελοντισµό και τη µάθηση µε την τοπική κοινότητα. Η εκπαίδευση για τη βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί νέους τρόπους διδασκαλίας και µάθησης.
Φυσική περιγραφή 186 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Education for sustainable development
ICT
Participatory video
Service-learning
Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Μάθηση για την κοινωνική προσφορά
Συμμετοχικό βίντεο
ΤΠΕ
Ημερομηνία έκδοσης 2020-07-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 531

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 24