Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Eνδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας των υδροβίων πουλιών της λίμνης Αγυιάς Χανίων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000403543
Τίτλος Eνδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας των υδροβίων πουλιών της λίμνης Αγυιάς Χανίων
Άλλος τίτλος Breeding and foraging habitats of waterbirds at lake Agyia, Chania
Συγγραφέας Δαριώτη, Πελαγία
Σύμβουλος διατριβής Μυλωνάς, Μωυσής
Μέλος κριτικής επιτροπής Πουλακάκης, Νίκος
Καρακάσης, Ιωάννης
Περίληψη Σκοποί και Στόχοι: Oι μέχρι τώρα ερευνητικές προσπάθειες και μελέτες σε σχέση με την ορνιθοπανίδα της Κρήτης έχουν αναδείξει την μεγάλη σημασία του νησιού για τα μεταναστευτικά, και όχι μόνο, πουλιά. Όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη έρευνα που να αναδεικνύει την αξία των υγροτόπων της Κρήτης –τεχνητών και μη- ως προσφερομένων ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας για τα υδρόβια πουλιά. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να δείξει τη σημασία ενός τεχνητού υγροτόπου, της λίμνης Αγυιάς, για τα υδρόβια πουλιά. Για το σκοπό αυτό η μελέτη στοχεύει: α) Στον προσδιορισμό των κατάλληλων ενδιαιτημάτων της λίμνης για τα πουλιά, μέσα από τη μέτρηση των βαθών και την αποτύπωση της βλάστησης της λίμνης, με τελικό εξαγόμενο τη δημιουργία χαρτών. β) Στη συγκέντρωση στοιχείων από τις καταγραφές των υδροβίων πουλιών το χειμώνα, σε επίπεδο είδους, φυλής και οικογένειας) για τη λίμνη Αγυιάς κατά την περίοδο της διαχείμασης και όλων μαζί των υγροτόπων της Κρήτης, που έχουν μετρήσεις υδροβίων πουλιών το διάστημα 1996-2015. Η συγκέντρωση των μεσοχειμωνιάτικων καταγραφών λειτουργεί συμπληρωματικά στην παρούσα μελέτη και αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου της λίμνης Αγυιάς σε σχέση με το δυναμικό της Κρήτης. γ) Στη μελέτη και καταγραφή της ημερήσιας δραστηριότητας συγκεκριμένων ειδών της οικογένειας των Νησσίδων (Αnatidae) κατά τη διαχείμαση και στη σύνδεση με τα προσφερόμενα ενδιαιτήματα της λίμνης Αγυιάς. δ) Στη μελέτη της αναπαραγωγής των υδροβίων πτηνών των οικογενειών Podicipidae και, Rallidae σε σχέση με τα προσφερόμενα ενδιαιτήματα λίμνης. Παράλληλα την επιλογή υγροτόπων (φράγματα Ποταμών και Αποσελέμη, λίμνη Κουρνά) σε αντιπαράθεση ως προς την πυκνότητα των ζευγαριών (ανά μήκος ακτογραμμής και εμβαδόν επιφάνειας του υγροτόπου). Μέθοδοι: Η μέτρηση βαθών πραγματοποιήθηκε με βυθόμετρο, βάρκα και χρήση GPS, ενώ η καταγραφή της βλάστησης με οπτικές παρατηρήσεις, λήψη φωτογραφιών και χρήση GPS. Για τις μελέτες της ημερήσιας δραστηριότητας και αναπαραγωγής των υδροβίων πουλιών χρησιμοποιήθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός (κυάλια, τηλεσκόπιο, συσκευή GPS) και πρωτόκολλα. Η δημιουργία χαρτών έγινε με το ESRI ArcGIS Desktop 10.2. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 22 και το G-test. Επίσης, για την επεξεργασία των δεδομένων και διεξαγωγή διαγραμμάτων έγινε χρήση του Microsoft Excel 2010. Αποτελέσματα: Το μέσο βάθος της λίμνης Αγυιάς να είναι στα 1,9m. και το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης καλύπτεται από υδρόβια βλάστηση και καλαμιώνες (Phragmites australis, Arundo donax). Οι κυρίαρχες συμπεριφορές, από τη μελέτη της ημερήσιας δραστηριότητας, ήταν της ανάπαυσης και της τροφοληψίας σε όλη την περίοδο των καταγραφών. Γενικά, οι Αφρόπαπιες διέθεσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας δραστηριότητάς τους για ανάπαυση, ενώ αντίθετα οι Βουτόπαπιες για τροφοληψία. Oι Αφρόπαπιες κάλυπταν πολύ συγκεκριμένες και μικρής έκτασης περιοχές της λίμνης, ενώ οι Βουτόπαπιες χρησιμοποιούσαν το μεγαλύτερο μέρος της. Οι μεσοχειμωνιάτικες καταγραφες έδειξαν πως η λίμνη Αγυιάς φιλοξενεί σημαντικούς αριθμούς για τα είδη Anas strepera, A. clypeata και Aythya fuligula και ένα καλό αριθμό Anatidae σε σχέση με τους υγροτόπους της Κρήτης. Από τα αναπαραγόμενα είδη το πολυπληθέστερο είδος ήταν η Φαλαρίδα. Οι σημαντικότεροι τύποι βλάστησης και για τα τρία είδη, ήταν η Υδρόβια βλάστηση (ελεύθερο νερό) και τα Phragmites australis και Typha domingensis. Τα κυρίαρχα ενδιαίτηματα φωλεοποίησης αποτέλεσαν οι θέσεις που επικρατεί το ψαθί Typha domingensis και το καλάμι Phragmites australis. Η σύγκριση ανάμεσα στους υγροτόπους έδειξε πως η λίμνη Αγυιάς έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα ζευγαριών και για τα τρία είδη. Συμπεράσματα: Όλες οι επιμέρους μελέτες της παρούσας εργασίας δείχνουν πως ο βιότοπος της Αγυιάς με μικρά βάθη και ποικιλία βλάστησης είναι κατάλληλος για αναζήτηση τροφής και ανάπαυσης από τα διαχειμάζοντα και αναπαραγόμενα υδρόβια πουλιά. Επίσης παρουσιάζει μία σταθερότητα στην πυκνότητα φωλεοποίησης σε σχέση με τους υγροτόπους σύγκρισης.
Φυσική περιγραφή 140 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Breeding
Bυθομέτρηση
Cretan Wetlands
Diurnal time activity budget
Sounding
Vegetation
Αναπαραγωγή
Βλάστηση
Ημερήσια δραστηριότητα
Υδροτόποι της Κρήτης
Ημερομηνία έκδοσης 2016-11-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 381

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 32