Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    AmI Prototyper: streamlining rapid prototyping and evaluation of interactive applications for intelligent environments  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000460627
Τίτλος AmI Prototyper: streamlining rapid prototyping and evaluation of interactive applications for intelligent environments
Άλλος τίτλος AmI Prototyper: βελτιστοποίηση διαδικασίας κατασκευής πρωτοτύπων και αξιολόγησης διαδραστικών εφαρμογών για ευφυή περιβάλλοντα
Συγγραφέας Βολακάκης, Κωνσταντίνος Ν.
Σύμβουλος διατριβής Στεφανίδης, Κωνσταντίνος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσακαλίδης, Παναγιώτης
Αντόνα, Μαργαρίτα
Περίληψη Τα Ευφυή Περιβάλλοντα (ΕΠ) αποτελούν τομέα έρευνας που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρο- ύν και συνυπάρχουν με την τεχνολογία. Τεχνολογικές προσεγγίσεις όπως η Διάχυτη Νοημοσύνη (Ambient Intelligence - AmI) και η Πανταχού Παρούσα Υπολογιστι- κή Τεχνολογία (Ubiquitous Computing - ubicomp) μετασχηματίζουν τα παθητικά, εστιασμένα σε συσκευές και ανταποκρινόμενα σε ερεθίσματα συστήματα, σε προδρα- στικά, έξυπνα και προσαρμόσιμα περιβάλλοντα. Αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, η οποία έχει σταδιακά γίνει ευρέως διαθέσιμη, χρησιμοποιούμενη από ολοένα περισσότερους ανθρώπους που υιοθετούν νέες λύσεις για να αλλάξουν δραστικά τον καθημερινό τρόπο ζωής και εργασίας τους. Λόγω του αυξανόμενου ερευνητικού ενδιαφέροντος στον τομέα αυτό, έχει αναδει- χθεί η ανάγκη για ολιστικές μεθοδολογίες που καθοδηγούν τον σχεδιασμό τέτοιων περιβαλλόντων. Πολλές από τις προτεινόμενες προσεγγίσεις των τελευταίων ετών, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων ικανών να υποστηρίξουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης ΕΠ, με αποδοτικό τρόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση, η παρούσα εργασία προτείνει το ‘AmI Prototyper’, μία διαδικτυακή πλατφόρμα που αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων, τα οποία διευ- κολύνουν τα βήματα του σχεδιασμού, της κατασκευής πρωτοτύπων, της αξιολόγησης και της πραγματοποίησης δοκιμών σε διαδραστικά συστήματα για ΕΠ. Στο στάδιο της σχεδίασης, το Environment Definition Tool , μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε ο σχεδιαστής να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, εντάσσοντας σε αυτό τις επιλεγμένες συσκευές, καθώς και να διαχειριστεί τη θέση τους στο χώρο μέσω μιας διαδραστι- κής κάτοψης αυτού. Στη συνέχεια, για κάθε συσκευή, ο σχεδιαστής δύναται μέσω του Device States Editor να ορίσει τις πιθανές της καταστάσεις (π.χ. για μία ο- θόνη, ποια μακέτα πρέπει να εμφανίζεται και τι αλληλεπιδράσεις υποστηρίζονται από αυτήν). Τέλος, ο Scenario Prototyping Editor επιτρέπει τον προσδιορισμό σεναρίων, αρχικά σε γραπτή μορφή, και στη συνέχεια την κατάλληλη μετατροπή τους με τη χρήση μίας διεπαφής σχεδιασμού γράφων που αναπαριστούν Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSMs). Οι παραγόμενοι γράφοι αποτελο- ύν την υλοποίηση των πρωτοτύπων των εφαρμογών, τα οποία τελικά περιγράφουν τη λειτουργικότητα των σεναρίων χρήσης. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός σεναρίου, η συνοδευτική εφαρμογή που επι- τρέπει τον πλήρη έλεγχο του συστήματος με την τεχνική του Wizard of Oz (WoZ), είναι υπεύθυνη για την προσομοίωση των αλληλεπιδραστικών εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για ένα ΕΠ. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης μιας εφαρμογής, το συγκεκρι- μένο υποσύστημα διαχειρίζεται την προσαρμογή, είτε του φυσικού περιβάλλοντος ή μιας εικονικής προσομοίωσής του, στην κατάσταση που του αντιστοιχεί με βάση την προβλεπόμενη συμπεριφορά που έχει οριστεί στο στάδιο της σχεδίασης πρωτοτύπων. Επιπλέον, αναλαμβάνει την επίβλεψη και τη συλλογή δεδομένων των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται (Execution Manager ). Παράλληλα, ένα σύνολο από συμπλη- ρωματικά εργαλεία και λειτουργίες (π.χ. Εύρεση και Σύζευξη Συσκευών, Σημειώσεις Πραγματικού Χρόνου) διευκολύνουν τους ειδικούς του τομέα κατά την προετοιμασία και εκτέλεση μιας αξιολόγησης. Συμπερασματικά, αυτή η εργασία προτείνει ένα σύνολο από εργαλεία τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τα διαφορετικά στάδια στη διαδικασία σχεδιασμού ΕΠ (π.χ. κατασκευή πρωτοτύπων, αξιολόγηση, πραγματοποίηση δοκιμών με χρήστες). Μέσω αυτής της πλατφόρμας, σχεδιαστές και προγραμματιστές ΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να βελτιώνουν επαναληπτικά τη συμπεριφορά αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων, εξασφαλίζοντας βέλτιστη λειτουργικότητα και εμπειρία χρήστη.
Φυσική περιγραφή x, 96 σ. : σχεδ., πιν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Rapid prototyping
User evaluation
Αξιολόγηση με χρήστες
Ταχεία κατασκευή πρωτοτύπων
Ημερομηνία έκδοσης 2023-12-01
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 974

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2025-12-01