Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου σε ασθενείς νεαρής ηλικίας : παράγοντες κινδύνου, θεραπεία και έκβαση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000463657
Τίτλος Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου σε ασθενείς νεαρής ηλικίας : παράγοντες κινδύνου, θεραπεία και έκβαση
Άλλος τίτλος Acute myocardial infarction in young adults
Συγγραφέας Κουδούνα, Ευαγγελία
Σύμβουλος διατριβής Ηλία, Σταυρούλα
Μέλος κριτικής επιτροπής Σκαλίδης, Εμμανουήλ
Μπριασούλης, Γεώργιος
Περίληψη Εισαγωγή Έχει παρατηρηθεί ότι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) που αποτελεί μια από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου παγκοσμίως αρχίζει να αφορά και νεαρές ηλικίες. Η μετατόπιση της συγκεκριμένης παθολογίας σε μικρότερες ηλικίες κάτω των (45 ετών) αποτελεί ένα σύγχρονο πρόβλημα δημόσιας υγείας και έχει εξαιρετικές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Εκτός από την θνητότητα, η παρουσία των ΟΕΜ, επηρεάζει και δείκτες όπως την ανάγκη για νοσηλεία, το «χαμένο» χρόνο εργασίας, την ποιότητα ζωής των ασθενών κ.ά. Όλα σημαντικοί παράγοντες όταν αναφέρονται ειδικά σε άτομα μικρής ηλικίας. Σκοπός. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με την εμφάνιση του ΟΕΜ σε νεαρή ηλικία, να μελετήσει τις θεραπευτικές επιλογές και τη συσχέτισή τους με την έκβαση των ασθενών, και να εκτιμήσει την προγνωστική ικανότητα των παραγόντων κινδύνου ως προς την έκβαση. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια μονοκεντρική αναδρομική μελέτη στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από το φυσικό αρχείο των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με διάγνωση ΟΕΜ και πληρούσαν τα ηλικιακά κριτήρια κάτω των 55 ετών την χρονική περίοδο 2018-2023. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, καθημερινές συνήθειες, ατομικό και οικογενειακό αναμνηστικό, απεικονίσεις. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις στο σύνολο του δείγματος και συγκρίθηκαν οι ηλικιακές ομάδες <45 και 45-55 ετών. Τα δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 24.0. Aποτελέσματα: Μελετήθηκαν 161 ασθενείς. Η μέση ηλικία ήταν 46,9 ± 6,6 (min 20 έτη) ,οι άνδρες αποτελούσαν το 86.3%. Περίπου 1 στους 4 (24,5%) ήταν άνεργοι. Οι πιο συχνά καταγεγραμμένοι παράγοντες κινδύνου ήταν το κάπνισμα (84,5%), η υπερλιπιδαιμία (72,7%), και το μεταβολικό σύνδρομο (70,2%). Μεταξύ των ηλικιακών ομάδων <45 και >45-55, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είχαν μεγαλύτερα ποσοστά υπερλιπιδαιμίας (p=0.01),ενώ οι νεότεροι έκαναν συχνότερα χρήση ουσιών και αλκοόλ (p=0.05). Η μέση τιμή σωματικού βάρους (σε Kg) και ο ΒΜΙ διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών. (ΒΣ Ομάδα <45 ετών 117 Kg vs Ομάδα >45-55 ετών 87 Kg p=0,05 )και ομάδα < 45 ετών ΒΜΙ 32,1 Kg/m2 vs Ομάδα >45-55 ετών28,9 Kg/m2, p=0,003).Οι ασθενείς βίωσαν θωρακικό άλγος (100%) ενώ πρόδρομα συμπτώματα είχε το 97% και εφίδρωση το 66%. Στην πλειοψηφία των περιστατικών η πρώτη υγειονομική υπηρεσία που υποδέχτηκε τους ασθενείς ήταν τα ΤΕΠ δημόσιου νοσοκομείου της Κρήτης (Ν=106, 65.8%). Καθυστερημένη (>12 ωρών) άφιξη σημειώθηκε σε 20 (12,4%) ασθενείς, με μέσο όρο ωρών καθυστερημένης άφιξης 26.33 ώρες (min 12ώρες - max 96 ώρες), οι οποίοι είχαν χαμηλότερο κλάσμα εξώθησης στην εισαγωγή (p<0.001), χωρίς όμως επίπτωση στην τελική έκβαση. Τα συγκοπτικά επεισόδια ήταν πιο συχνά στις ηλικίες <45 ετών (p=0.003). Η ύπαρξη εμφράγματος με ή χωρίς ανάσπαση δεν σχετίστηκε με την ηλικία, το φύλο ή κάποιον άλλο παράγοντα κινδύνου. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε στεφανιογραφία. Νόσος μονού αγγείου διαπιστώθηκε στο 59%, ενώ ο αριθμός των αποφραγμένων αγγείων σχετίστηκε με το ανδρικό φύλο (p=0.042). Οι τάσεις των εργαστηριακών τιμών ακολούθησαν μία αυξητική πορεία από την εισαγωγή στην ημέρα επιδείνωσης, και κατόπιν αποκατάσταση σχεδόν στο φυσιολογικό την ημέρα εξόδου (p<0.001). Αγγειοπλαστική εφαρμόστηκε στο 89.4% (Ν=144) (πρώιμη στο 69.6%), τοποθέτηση stent στο 88.8%. Θρομβόλυση έγινε σε 14 ασθενείς, εκ των οποίων οι 13 υπεβλήθησαν μετέπειτα και σε αγγειοπλαστική. Η μέση διάρκεια νοσηλείας στην Καρδιολογική Μονάδα (ΜΕΠΚ) ήταν 3,6 ± 2,0 ημέρες, στο νοσοκομείο ήταν 8,5 ± 5,6 ημέρες, και διέφερε μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (Ομάδα <45 ετών 10,3 ημέρες vs Ομάδα >45-55 ετών 7,5 ημέρες, p=0,05). Η επιτυχία των θεραπευτικών παρεμβάσεων, καθώς και η επιβίωση ήταν στο 100%. Συμπεράσματα. Τα επεισόδια ΟΕΜ στις ηλικίες κάτω των 55 ετών δεν είναι σπάνια. Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου ήταν το κάπνισμα, η υπερλιπιδαιμία και το μεταβολικό σύνδρομο. Οι νεαρότερες ηλικίες <45 ετών είχαν μεγαλύτερο BMI, έκαναν συχνότερα χρήση ουσιών και αλκοόλ, είχαν εντονότερη αρχική συμπτωματολογία και επιπλοκές, και είχαν μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας στην ΜΕΠΚ και στο νοσοκομείο κατά 3 ημέρες. Σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν υπήρξαν θανατηφόρα συμβάντα στα καταγεγραμμένα περιστατικά της πενταετίας και η έκβαση ήταν πολύ καλή ανεξαρτήτως ηλικίας. Η εργασία αποτελεί μια πρώτη επίσημη καταγραφή των περιστατικών ΟΕΜ ατόμων νεαρής ηλικίας στην Κρήτη.
Φυσική περιγραφή 86 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Coort study
Μελέτη κοόρτης
Νεαροί ενήλικες
Ημερομηνία έκδοσης 2024-04-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 8

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3