Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ο ρόλος της τηλεϊατρικής και οι προκλήσεις της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω Video Consultations την περίοδο της πανδημίας Covid-19 : Συστηματική ανασκόπηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441880
Τίτλος Ο ρόλος της τηλεϊατρικής και οι προκλήσεις της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω Video Consultations την περίοδο της πανδημίας Covid-19 : Συστηματική ανασκόπηση
Άλλος τίτλος Assessing the role of telemedicine and the challenges of offering health services through Video Consultations during the Covid-19 pandemic
Συγγραφέας Πετρουγάκη, Ειρήνη
Σύμβουλος διατριβής Τσιλιγιάννη, Ιωάννα
Σηφάκη-Πιστόλλα Δήμητρα
Μπουλουκάκη, Ιζόλδη
Περίληψη Εισαγωγή: Η εποχή της πληροφορίας έφερε τεράστιες εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες υγείας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο μέρος όπου βρίσκεται ο ασθενής. Ιδιαίτερα σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως μία παγκόσμια πανδημία, οι πλατφόρμες τηλεϊατρικής είναι ιδανικές για τη διαχείριση πολλών προκλήσεων που ανακύπτουν. Η ταχεία εξάπλωση του Covid-19 και το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης είναι εν δυνάμει πηγές μετάδοσης του ιού έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων μοντέλων φροντίδας, ώστε να αποφεύγεται η κατά πρόσωπον επαφή του ιατρού με τον ασθενή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τηλεϊατρική μέσω βίντεο, η οποία ήδη εφαρμόζεται σε πολλές χώρες ως μέρος των εθνικών στρατηγικών υγείας. Γενικά ο όρος της τηλεϊατρικής αναφέρεται στη χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών, μέσω της συνεχούς πρόσβασης σε φροντίδα και της αδιάλειπτης ιατρικής ενημέρωσης. Η διαδικτυακή διαβούλευση (VC) είναι ένας αναδυόμενος τρόπος διαβούλευσης στη γενική πρακτική. Υπάρχει μια ταχέως αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία σχετικά με τη σκοπιμότητα, την ασφάλεια, την αποδοχή και την αποτελεσματικότητα των βιντεοσκοπήσεων σε πολλές κλινικές περιοχές. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της καταλληλότητας του Video Consultation (VC) στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και των προκλήσεων που δημιουργούνται από την ολοένα αυξανόμενη χρήση αυτού του μοντέλου παροχής ιατρικής φροντίδας. Public Health-Primary Health Care-Health Services School of Medicine–University of Crete 4 Μεθοδολογία: Η συστηματική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Prisma. Τα ερευνητικά ερωτήματα που κατεύθυναν την ανασκόπηση ήταν τα εξής: α) Είναι οι σημερινοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας επαρκώς ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με την παροχή φροντίδας μέσω Video Consultation (VC); β) Ποιες είναι οι προκλήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή του; Για το πρώτο ερώτημα συμπεριλήφθηκαν πρωτογενείς μελέτες (Clinical Trial, Controlled Clinical Trial, Observational Study και Randomized Controlled Trial) από τις βάσεις αναζήτησης MedLine και συγκεκριμένα τη Pubmed, Google Scholar και Cochrane Library, με λέξεις κλειδιά (telemedicine, Covid, pandemic, health, medicine, healthcare, video, remote, e-health,consultation) σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, για το διάστημα από το 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2021.Για το δεύτερο ερώτημα συμπεριλήφθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς μελέτες (Books and Documents, Clinical Trial, Controlled Clinical Trial, Meta-Analysis, Observational Study, Randomized Controlled Trial, Review και Systematic Review) από MedLine (Pubmed) και Google Scholar, με λέξεις κλειδιά (telemedicine, Covid, pandemic, health, medicine, healthcare, video, remote, health, consultations, challenges, barriers, facilitators) γιατοδιάστημααπότο2019 έως τον Φεβρουάριο του 2021. Αποτελέσματα: Η αναζήτηση κατέληξε σε 57 μελέτες την περίοδο από το 2019 έως τον Φεβρουάριο 2021, οι οποίες πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια. Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, μέσα από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε πως τα αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση τηλεδιάσκεψης μέσω διαδικτύου για διαβούλευση μεταξύ επαγγελματία υγείας και ασθενούς αυξάνονται (v=10), αλλά εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη σαφών στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διάγνωσης (v=17), τον τρόπο διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης (v=29), το κόστος (v=15) και την ασφάλεια(v=28). Εστιάζοντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, φάνηκε ότι, ενώ η τηλεδιάσκεψη στο διαδίκτυο μοιάζει να είναι εφικτή και αποδεκτή από τους ασθενείς, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και δεοντολογικοί προβληματισμοί όσον αφορά τις πραγματικές προκλήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή τους. Μία από αυτές τις πραγματικές προκλήσεις που δημιουργούνται είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις (ν=13) μεταξύ ιατρού-ασθενούς, καθώς μέσω Video Consultation η απόκτηση οικειότητας και εμπιστοσύνης αποτελεί δυσκολότερο εγχείρημα για τον θεράποντα ιατρό. Public Health-Primary Health Care-Health Services School of Medicine–University of Crete 5 Συμπεράσματα: Τα ευρήματα αυτής της αποτίμησης έδειξαν ότι οι ασθενείς της πρωτοβάθμιας κυρίως περίθαλψης και οι κλινικοί γιατροί αναφέρουν τόσο θετικές, όσο και αρνητικές εμπειρίες, όταν χρησιμοποιούν το Video Consultation (VC), και αυτές οι εμπειρίες εξαρτώνται, σε σημαντικό βαθμό, από το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιούνται, καθώς και από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα ασφάλειας, τεχνικής υποστήριξης και αποτελεσματικότητας. Επομένως, ενώ το VC δυνητικά μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο για τους ασθενείς, κάτω από αυτές τις προκλήσεις, δεν θεωρείται ανώτερο από τους συμβατικούς τρόπους επικοινωνίας. Εφόσον αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που προκύπτουν από αυτή την ανασκόπηση, η υιοθέτηση της τηλεϊατρικής και συγκεκριμένα του Video Consultation (VC) στην υγειονομική περίθαλψη θα προσφέρει μια νέα διάσταση στη φροντίδα, παρέχοντας υψηλή ικανοποίηση και καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο στους επαγγελματίες υγείας, όσο και στους ασθενείς και στους φροντιστές τους.
Φυσική περιγραφή 72 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Health professionals
Promary health care
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Ημερομηνία έκδοσης 2021-07-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 47

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4