Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελείου νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000431353
Τίτλος Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελείου νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης
Άλλος τίτλος Surveillance of healthcare-associated infections in intensive care unit of Venizeleio General Hospital of Heraklion in Crete
Συγγραφέας Γρηγορίου, Άννα
Σύμβουλος διατριβής Ηλία, Σταυρούλα
Μέλος κριτικής επιτροπής Γκίκας, Αχιλλέας
Μπριασούλης, Γεώργιος
Περίληψη Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας ή νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν παγκοσμίως ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και συνδέονται με παρατεταμένη διάρκεια νοσηλείας, αυξημένη θνητότητα, καθώς επίσης και μεγάλο κόστος νοσηλείας. Ειδικά για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις σε ΜΕΘ, ο κίνδυνος για τους νοσηλευόμενους ασθενείς είναι ιδιαίτερα υψηλός λόγω της υποκείμενης βαριάς νόσου, της υποχρεωτικά συχνής χρήσης καθετήρων και επεμβατικών συσκευών, της επηρεασμένης άνοσο-ικανότητας, των συχνών παρεμβάσεων στις οποίες υποβάλλονται, αλλά και λόγω της χορήγησης πολλαπλών αντιβιοτικών, της αυξημένης αντοχής των μικροβίων και της διασποράς των πολυανθεκτικών στελεχών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στη ΜΕΘ του ΒΓΝΗ, με τον εντοπισμό των παθογόνων που σχετίζονται με αυτές, τη συχνότητα εμφάνισής τους, την καταγραφή της μικροβιακής αντοχής και την ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών. Επιπλέον, η καταγραφή των χορηγούμενων αντιβιοτικών και το διάστημα χορήγησής τους, και η συσχέτιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων με τη θνητότητα και τον χρόνο παραμονής των ασθενών. Μεθοδολογία: Η επιτήρηση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΒΓΝΗ) διήρκησε 6 μήνες (01/10/2019-31/03/2020). Ακολουθήθηκε το Πρωτόκολλο HAI-Net ICU protocol, version 2.2 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Η καταχώρηση των δεδομένων έγινε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Helics Win.Net. Το κριτήριο εισαγωγής των ασθενών στη μελέτη ήταν η νοσηλεία τους στη ΜΕΘ για τουλάχιστον 48 ώρες. Η άντληση των στοιχείων έγινε από τον ιατρικό φάκελο των ασθενών, το ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου aMedWeb, τον απεικονιστικό έλεγχο (ακτινογραφίες, αξονικές) μέσω του συστήματος EVORAD και το μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου (για καλλιέργειες και αντιβιογράμματα). Η καταγραφή αφορούσε στα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, την ημερομηνία εισαγωγής και εξιτηρίου, την αιτία εισόδου, και το APACHE II score κλινικής βαρύτητας. Καταγράφηκε η σχέση εμφάνισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων με τη διάρκεια παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ και με τη χρήση παρεμβατικών συσκευών (κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, (ενδο)τραχειακοί σωλήνες, ουροκαθετήρες). Καταγράφηκαν οι βακτηριαιμίες, πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς, οι πνευμονίες και οι ουρολοιμώξεις που σχετίζονταν με τις αντίστοιχες παρεμβατικές συσκευές. Τέλος καταγράφηκαν τα χορηγούμενα αντιβιοτικά, οι απομονωθέντες παθογόνοι μικροοργανισμοί και η μικροβιακή τους αντοχή. Αποτελέσματα: Κατά το χρονικό διάστημα της επιτήρησης στη ΜΕΘ του ΒΓΝΗ, νοσηλεύτηκαν συνολικά 150 ασθενείς, από τους οποίους 96 πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη. Οι 55 (57,3%) ήταν άντρες και οι 41 (42,7%) γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 64.1 (±17.7) έτη. Η αιτία εισαγωγής ήταν παθολογική ή χειρουργική σε ποσοστά 76% και 24% αντίστοιχα, τραύμα 15,6%, ενώ 15,6% των ασθενών ήταν ανοσοκατεσταλμένοι. Το μέσο σκορ βαρύτητας APACHE II ήταν 22,4 (±8,4). Η μέση διάρκεια παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ ήταν 11.1 (±8.5) ημέρες. Η αδρή θνητότητα ήταν 32,3%. Το 97,9% έλαβαν αντιμικροβιακή αγωγή κατά την παραμονή τους στη ΜΕΘ, το 65% ήταν διασωληνωμένοι ή έφεραν τραχειακό σωλήνα, το 78% είχαν ΚΦΚ και το 79% ουροκαθετήρα. Η θνητότητα ήταν υψηλότερη στους ασθενείς με επιβεβαιωμένη ΝΛ (55.6% vs 26.9%, p=0.026 ), σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (μέση ηλικία 69.5 vs 61.3 , p=0.025) και με υψηλότερο APACHE score (27 vs 20.3, p<0.001). Η συνολική παραμονή των ασθενών στη ΜΕΘ ήταν μεγαλύτερη σε αυτούς με ΝΛ (μέση διάρκεια παραμονής 22,1 vs 8,5 ημέρες, p<0.001). Οι 18 (18,7%) από τους 96 ασθενείς της μελέτης εμφάνισαν τουλάχιστον μία ΝΛ. Συνολικά καταγράφηκαν 28 επεισόδια ΝΛ. 3 ασθενείς είχαν 2 ΝΛ και 2 ασθενείς είχαν 3 ΝΛ. Η συνολική επίπτωση των ΝΛ ήταν 18.8 ανά 1000 ασθενο-ημέρες. Από τους ασθενείς με ΝΛ, 3 (12%) είχαν βακτηριαιμία (BSI), 5 (20%) είχαν βακτηριαιμίες σχετιζόμενες με ΚΦΚ (CRI), 15 (60%) είχαν πνευμονίες σχετιζόμενες με αναπνευστικές συσκευές και 2 (8%) ασθενείς είχαν ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με ουροκαθετήρα. Απομονώθηκαν 23 παθογόνα, ενώ σε 5 από τα επεισόδια ΝΛ δεν αναπτύχθηκε κανένα μικρόβιο. 2 από τα απομονωθέντα παθογόνα ήταν είδη Candida. Στην πλειοψηφία τους τα παθογόνα ήταν Gram αρνητικά (71,5%). Είδη Staphylococcus απομονώθηκαν σε 6 περιστατικά ΝΛ. Enterobacteriae ανευρέθηκαν σε 5 ΝΛ. Η Pseudomonas aeruginosa απομονώθηκε σε 3 ΝΛ και το Acinetobacter baumanii σε 7 ΝΛ. Τα στελέχη Staphylococcus παρουσίαζαν αντοχή σε ποσοστό 100% στην Oxacillin. Τα Enterobacteriae παρουσίαζαν αντοχή σε Amox/clavulanic acid, στις 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνες και στις καρβαπενέμες σε ποσοστό 60% όλα και αντιστοίχως. Η Pseudomonas aeruginosa εμφάνισε αντοχή στην Piperacillin-tazobactam και στην Ceftazidime σε ποσοστό 100%. Το Acinetobacter baumanii παρουσίασε αντοχή στην Ceftazidime και τις Carbapenemes σε ποσοστό 100%, και την Colistin σε ποσοστό 30%. 2 από τα Acinetobacter baumanii ήταν στελέχη PDR, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 9.5% επί του συνόλου των απομονωθέντων παθογόνων. Το 97,9% των ασθενών που εισήχθησαν στη μελέτη, έλαβαν αντιβίωση. Στην πλειοψηφία των ασθενών, η αντιμικροβιακή θεραπεία χορηγήθηκε εμπειρικά (p<0.001). Συχνότερα, και σε ποσοστό 14,2%, χορηγήθηκαν καρβαπενέμες και γλυκοπεπτίδια (68% τεϊκοπλανίνη). Σε ποσοστό 13,6% χορηγήθηκαν κεφαλοσπορίνες. Μάλιστα από τις κεφαλοσπορίνες το 85,4% ήταν 3ης γενιάς και σε ποσοστό 14,6% 5ης γενιάς. Το 13,1% των ασθενών έλαβε κλινδαμυκίνη και το 10,2% συνδυασμό πενικιλλίνης και αναστολέα β-λακταμασών. Σε ποσοστά κάτω από 10%, χορηγήθηκαν φλουοροκινολόνες (8%), κυρίως η λεβοφλοξασίνη, κολιστίνη (7,4%), τετρακυκλίνες, λινεζολίδη και αντιμυκητιασικά (4%). Συνολικά χορηγήθηκαν 352 αντιμικροβιακοί παράγοντες, που αντιστοιχούσαν σε 2799 ημέρες θεραπείας (Days of Treatment, DOT) και 2104 DOT/1000 ασθενοημέρες, που αντιστοιχεί σε, κατά μέσο όρο, χορήγηση 2 αντιβιοτικών ημερησίως σε κάθε ασθενή. Συμπεράσματα: Οι ΝΛ στη ΜΕΘ του ΒΓΝΗ είχαν υψηλούς δείκτες επίπτωσης, ειδικά οι σχετιζόμενες με παρεμβατικές συσκευές, και σχετίστηκαν με τη θνητότητα και την παρατεταμένη διάρκεια νοσηλείας. Η αυξημένη κατανάλωση αντιβιοτικών και η υψηλή αντιμικροβιακή αντοχή αναδεικνύουν την άμεση αναγκαιότητα εισαγωγής συστημάτων και στρατηγικών για την παρακολούθηση, την καταγραφή και την πρόληψη των ΝΛ στους χώρους των ΜΕΘ, που μαζί με την ορθολογιστική χρήση των αντιβιοτικών θα οδηγήσουν σε εξάλειψη σημαντικού ποσοστού ΝΛ.
Φυσική περιγραφή 81 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Bacteremia
Drug resistance
Hospital acquired infections
Αντιβιοτικά
Αντιμικροβιακή αντοχή
Βακτηριαιμία
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Παρεμβατικές συσκευές
Ημερομηνία έκδοσης 2020-08-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 337

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 24