Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Εκτίμηση καρδιαγγειιακού κιινδύνου σε ωφελούμενο πληθυσμό χαμηλών οιικονομιικών πόρων της Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000444060
Τίτλος Εκτίμηση καρδιαγγειιακού κιινδύνου σε ωφελούμενο πληθυσμό χαμηλών οιικονομιικών πόρων της Κρήτης
Άλλος τίτλος Cardiovascular risk assessment in beneficiary population of low financial resources in Crete
Συγγραφέας Τσιτσιριδάκη, Μαρία Αγγελική
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χρήστος
Συμβουλάκης, Εμμανουήλ
Μέλος κριτικής επιτροπής Αναστασάκη, Μαριλένα
Καρέλης, Ανδρέας
Περίληψη Η καρδιαγγειακή νόσος περιλαμβάνεται στα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας, ενώ αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο. Οι ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ανήκουν στα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και φαίνεται πως αυτά τα άτομα εντοπίζονται αργά εάν νοσήσουν, ενώ φαίνεται να έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής. Σκοπός Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου (ΚΝ) στα άτομα που ωφελούνται από το ΤΕΒΑ όπως και η διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης του καρδιαγγειακού κινδύνου στον συμμετέχοντα πληθυσμό τόσο με τα επιμέρους κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά όσο και με τις συνήθειες υγείας τους. Μέθοδοι Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη παρατήρησης στο Νομό Ηρακλείου. Επιλέξιμοι για τη μελέτη ήταν 81 άτομα ωφελούμενοι του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ άνω των 40 ετών. Ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από την ερευνήτρια τα οποία κατέγραψαν κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, συνήθειες υγείας, ιατρικό ιστορικό, αρτηριακή πίεση και ολική χοληστερόλη. Έγινε εκτίμηση του 10ετή καρδιαγγειακού κινδύνου με την κλίμακα CVD-Score μέσω του ανοικτού σε πρόσβαση διαδικτυακού τόπου https://www.heartscore.org/el_GR/access-heartscore. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας έγινε με τη χρήση του στατιστικού Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 5 προγράμματος IBM SPSS 26.0. Για την παρουσίαση των χαρακτηριστικών του δείγματος χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, για την αξιολόγηση του 10ετή κίνδυνου για CVD ελέγχθηκε μέσω της μεθόδου x 2 και μέσω πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης ακολούθησε συσχέτιση του υψηλού/πολύ υψηλού 10ετή κίνδυνου για CVD έναντι του χαμηλού και ως προς τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Αποτελέσματα Ο 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος για τις ευάλωτες κοινωνικοοικονομικές ομάδες εκτιμήθηκε με μέση τιμή 4,68%. Ο μέσος κίνδυνος φαίνεται χαμηλός ωστόσο σε αυτόν συμβάλει σε υψηλό ποσοστό το κάπνισμα (63,5%), αφού παραπάνω από τους μισούς συμμετέχοντες ήταν καπνιστές και κατά τα 2/3 περίπου του κινδύνου οφείλεται σε αυτό. Τον πιο υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακού νοσήματος σε βάθος 10ετίας παρουσιάζουν οι άγαμοι/ διαζευγμένοι/ χήροι (p=0,017) και όσοι έχουν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα (p=0,046). Οι γυναίκες έχουν κατά 73% λιγότερες πιθανότητες (OR=0,27 95% CI=0,06-0,87) υψηλού 10ετή κινδύνου για ΚΝ. Όσοι έχουν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα έχουν κατά 204% αυξημένες πιθανότητες (OR=3,04 95% CI=0,99-9,32) υψηλού 10ετή κινδύνου για ΚΝ. Κυρίαρχη θέση καρδιαγγειακών νοσημάτων λαμβάνουν η στεφανιαία νόσος και η υπέρταση με 42% έκαστο. Οι έγγαμοι έχουν κατά 78% λιγότερες πιθανότητες (OR=0,22 95% CI=0,07-0,71) εμφάνισης υψηλού 10ετή ΚΝ. Τέλος, οι άνεργοι έχουν 119% αυξημένες πιθανότητες (OR=2,19 95% CI=0,72-6,68) υψηλού 10ετή κινδύνου για ΚΝ. Συμπεράσματα Τα δεδομένα μας υποδηλώνουν ότι ο μέσος 10ετής κίνδυνος για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων φαίνεται χαμηλός. Ωστόσο, η συνοσηρότητα, το φύλο και ο έγγαμος βίος μπορεί να θεωρηθεί ως ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για τον παγκόσμιο καρδιαγγειακό κίνδυνο και επομένως πρέπει να αξιολογηθεί στις στρατηγικές για την διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου.
Φυσική περιγραφή 49 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Cardiovascular disease
Καρδιαγγειακή νόσος
Ημερομηνία έκδοσης 2021-12-01
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 336

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2