Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η σχέση των διαταραχών του ύπνου, της διάθεσης και του άγχους και των δεικτών στρες και φλεγονής , με την ήπια γνωσιακή διαταραχή (MCI) και την ήπιας- μέτριας βαρύτητας άνοια  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000457692
Τίτλος Η σχέση των διαταραχών του ύπνου, της διάθεσης και του άγχους και των δεικτών στρες και φλεγονής , με την ήπια γνωσιακή διαταραχή (MCI) και την ήπιας- μέτριας βαρύτητας άνοια
Άλλος τίτλος The relationship of sleep, mood and anxiety disorders , and markers of stress and inflammation to mild cognitive impairment (MCI) and mild-moderate dementia
Συγγραφέας Κουτεντάκη Ειρήνη Εμμ.
Σύμβουλος διατριβής Μπάστα, Μαρία
Μέλος κριτικής επιτροπής Βγόντζας, Αλέξανδρος
Ζαγανάς, Ιωάννης
Σίμος, Παναγιώτης
Σχίζα, Σοφία
Σκαρμέας, Νικόλαος
Αλεξόπουλος, Παναγιώτης
Περίληψη Η γήρανση του πληθυσμού είναι χαρακτηριστικό των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών και σχετίζεται με γνωστική εξασθένηση, με αποτέλεσμα αυξημένη νοσηρότητα και ιδρυματοποίηση και αυξημένο κοινωνικό αντίκτυπο που εκφράζεται από χρόνια αναπηρίας και υψηλό κόστος υ γειονομικής περίθαλψης σε ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Καθώς η άνοια είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος όπου η ανάρρωση είναι συνήθως ανέφικτη, η ανάδειξη και πρώιμη αναγνώριση τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου αποκτά ιδιαίτ ερη βαρύτητα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τη σχέση των διαταραχών του ύπνου, της διάθεσης και του άγχους, και των δεικτών στρες και φλεγμονής, με τη γνωστική λειτουργικότητα (προσδιορισμένη είτε αδρά μέσω του κριτηρίου διαλογής MMSE είτε μέσω ενδελεχούς νευροψυχολογικής αξιολόγησης που υποστηρίζει διάγνωση ήπιας γνωσ ιακής διαταραχής ΗΓΔ ή άνοιας σε μια μεγάλη πολιτισμικά ομοιογενή κοορτή ηλικιωμένου πληθυσμού ( n =3140), που κατοικούσε κυρίως σε αγροτικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητ ας Ηρακλείου Κρήτης. Επιμέρους στόχοι της εργασίας ήταν να διερευνήσει: 1. Την πιθανή σχέση του ύπνου και των διαταραχών του με τη γνωστική λειτουργικότητα , και συγκεκριμένα: (α) τον επιπολασμό και τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με συμπτώματα τύπου αϋπνίας στο γενικό πληθυσμό, (β) τη συσχέτιση συμπτωμάτων τύπου αϋπνίας με τη γνωστική εξασθένηση (βάσει της επίδοσης στο MMSE ), και (γ) τη σχέση μεταξύ ειδικών δεικτών γνωστικής λειτουργικό τητας με τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου (τόσο υποκειμενική όσο και αντικειμενικά προσδιοριζόμενη) σε ηλικιωμένους με ΗΓΔ και άνοια. 2. Την πιθανή σχέση μεταξύ του ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας με τις γνωσιακές επιδόσεις και τα επίπεδα δεικτών φλεγμονής. 3. Την πιθανή συνεργιστική επίδραση των επιπέδων κορτιζόλης και φλεγμονής στη γνωσιακή απόδοση ηλικιωμένων χωρίς άνοια. 4. Τη συχνότητα κατάθλιψης μεταξύ ηλικιωμένων ατόμων που διαβιούν στην κοινότητα και τη συννοσηρότητά της με τη γνωσιακή έκπτ ωση. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί δεδομένα από εκτενή βάση κοινωνικοδημογραφικών, νευροψυχιατρικών, νευροψυχολογικών, και ακτιγραφικών δεδομένων καθώς και μετρήσεων δεικτών φλεγμονής στο αίμα τα οποία αντλήθηκαν από την Κοορτή Ηλικιωμένων της Κρήτης (Cretan Aging Cohort), μια μεγάλη πολιτισμικά ομογενή κοορτή ηλικιωμένου πληθυσμού, που κατοικούσε κυρίως σε αγροτικές περιοχές του νομού Ηρακλείου, Κρήτης. Αναπτύχθηκε ως μέρος μίας διεπιστημονικής μελέτης («Thales: Multidisciplinary Network for the Study of Alzheimer's Disease») από μια ομάδα ειδικών, συμπεριλαμβανομένων ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), νευρολόγων, ψυχιάτρων, νευροψυχολόγων, γηριάτρων, γενετιστών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Η ευρύτερη μελέτη διεξήχθη σε 2 φάσεις. Στην 1 η φάση ε ξετάστηκαν 3140 ηλικιωμένοι ηλικίας 60 100 ετών, και ολοκλήρωσαν μία δομημένη συνέντευξη με κοινωνικοδημογραφικές πληροφορίες, ανθρωπομετρικά στοιχεία, συνοσηρότητες, συνήθειες ζωής . Οι συμμετέχοντες που είχαν πιθανή γνωστική εξασθένηση (MMSE<24, n=636) π αραπέμφθηκαν για διεξοδική νευροψυχιατρική και νευροψυχολογική αξιολόγηση στη Φάση 2 της μελέτης, ενώ παράλληλα έγιναν μετρήσεις μετά από αιμοληψία των επιπέδων δεικτών φλεγμονής ( IL 6, TNF α) και κορτιζόλης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αντικειμενική μέτρηση του ύπνου με ακτιγραφία τριών 24ώρων (καθημερινές) με χρήση ακτιγράφου. Όλες οι πληροφορίες που ελήφθησαν μέσω του ιστορικού, της νευροψυχιατρικής και νευροψυχολογικής αξιολόγησης, επανεξετάστηκαν και τέθηκαν διαγνώσεις. Για τη διε ρεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν υπο δείγματα του παραπάνω πληθυσμού και έγιναν αντίστοιχες στατιστικές αναλύσεις. Από τις επιμέρους αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν καταλήξαμε στα εξής: 1. Τ α συμπτώματα τύπου αϋπνίας είναι πο λύ συχνά στους ηλικιωμένους και σχετίζονται με το γυναικείο φύλο, την ηλικία, το άγχος, τη χηρεία και τις συνυπάρχουσες σωματικές καταστάσεις. Επιπλέον, τα συμπτώματα αϋπνίας (και κυρίως ο κατακερματισμένος ύπνος) συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για γνωσ τική εξασθένηση. 2. Ο αντικειμενικός ύπνος μεγάλης διάρκειας σε ασθενε ίς με ΗΓΔ πολλαπλών τομέων και AD νόσος Alzheimer ) σχετίζεται με μειωμένη απόδοση σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες. 3. Η αντικειμενική διάρκεια ύπνου είναι αυξημένη στην ήπια/μέτρια AD σε σχέση με ΗΓΔ/ CNI, ενώ ο αντικειμενικός μεσημεριανός ύπνος σε ασθενείς με ήπια/μέτρια AD, σχετίζεται με χειρότερη γνωστική απόδοση. Επίσης, ο μεγάλης διάρκειας αντικειμενικός ημερήσιος ύπ νος σχετίζεται με χειρότερη γνωστική απόδοση και υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής σε ασθενείς με άνοια. 4. Βρέθηκε συνεργιστική δράση στρες και φλεγμονής στην γνωστική λειτουργικότητα ηλικιωμένων χωρίς άνοια. Το υψηλότερο χρόνιο στρες, όπως αντικατοπτρίζεται στα υ ψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης στο πλάσμα, σε συνδυασμό με την υψηλότερη συστημική φλεγμονή, όπως εκφράζεται από τα επίπεδα IL 6, σχετίζονται αντιστρόφως με τις επιτελικές λειτουργίες των ηλικιωμένων χωρίς άνοια, και αυτό το αποτέλεσμα είναι πιο εμφανές μεταξ ύ των ηλικιωμένων ασθενών με ΗΓΔ σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους χωρίς γνωστική εξασθένηση (CNI). 5. Η γνωστική λειτουργικότητα στους ηλικιωμένους του νομού Ηρακλείου σχετίζεται αρνητικά με την ύπαρξη ιστορικού κατάθλιψης και άγχους καθώς και με τη λήψη αγχο λυτικών φαρμάκων. Επιπλέον, τα ηλικιωμένα άτομα με διάγνωση ΗΓΔ έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κλινικής κατάθλιψης σε σχέση τόσο με τα άτομα με άνοια όσο και με τους γνωστικά υγιείς μάρτυρες. Με βάση τα ευρήματά μας, προτείνουμε ότι η θεραπεία της αϋπνίας μπορεί να βελτιώσει τη γνωστική λειτουργία σε ηλικιωμένα άτομα. Επίσης, προτείνουμε ότι από τους ασθενείς με ΗΓΔ εκείνοι που κοιμούνται περισσότερο έχουν πιο σοβαρή γνωστική έκπτωση και η έγκα ιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση τροποποιήσιμων παραγόντων μπορεί να βελτιώσει ή να καθυστερήσει τη γνωστική τους έκπτωση. Επιπλέον φαίνεται, ότι ο ημερήσιος ύπνος σε ασθενείς με άνοια μπορεί να είναι ένας δείκτης της βαρύτητας της νόσου και σχετίζεται θ ετικά με τα επίπεδα φλεγμονής. Μελλοντικές μελέτες που θα επικεντρώνονται στην πρόληψη ή την αναστροφή της φλεγμονής σε πρώιμα στάδια μεταξύ ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο για άνοια, μπορεί να είναι χρήσιμες στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργικότητας ή τη ν επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης σε ηλικιωμένους με ή χωρίς γνωστικά προβλήματα. Τέλος, με βάση το εύρημα της συνεργιστικής δράσης κορτιζόλης και φλεγμονής στους ηλικιωμένους, η θεραπεία καταστάσεων που σχετίζονται με την υπερκορτιζολαιμία (όπως η κατ άθλιψη, το άγχος και η αϋπνία) σε συνδυασμό με τη μείωση επιπέδων φλεγμονής μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την πορεία της γνωσιακής επίδοσης στους ηλικιωμένους.
Φυσική περιγραφή 193 σ. : σχεδ., πιν., εικ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά
Θέμα Mild cognitive impairment
Ύπνος
Φλεγμονή
Ημερομηνία έκδοσης 2023-12-08
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 866

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2