Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Λειτουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τις μονάδες υγείας με τη χρήση ενιαίων προτύπων ποιότητας-διαδικασιών  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000395465
Τίτλος Λειτουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τις μονάδες υγείας με τη χρήση ενιαίων προτύπων ποιότητας-διαδικασιών
Άλλος τίτλος Operational integration of primary health care units with other health units,using common processes and quality standards
Συγγραφέας Καραγιάννη, Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χρήστος
Κούτης, Αντώνιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Σηφάκη-Πιστόλλα, Δήμητρα
Περίληψη Σκοπός: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί βασικό συστατικό όλων των συστημάτων υγείας. Στην περίπτωση της Ελλάδας είναι έντονη η απουσία ενός συστήματος λειτουργικής διασύνδεσης της ΠΦΥ. Ιδιαίτερα στη δυσχερή οικονομική κατάσταση που διανύει τα τελευταία χρόνια, είναι φανερή η ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη μείωση των δαπανών υγείας και στην αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος υγείας. Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των επιπέδων διασύνδεσης των δομών ΠΦΥ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φροντίδας με την χρήση ενιαίων προτύπων – διαδικασιών ποιότητας. Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Cochrane Library, Google scholar) και έρευνα γραφείου (desk research), με στόχο το εντοπισμό ελληνικών προγραμμάτων ή ολοκληρωμένων μελετών για το θέμα της λειτουργικής διασύνδεσης των δομών ΠΦΥ. Ωστόσο δεν βρέθηκε κάποια ολοκληρωμένη μελέτη στην Ελλάδα όσον αφορά στη λειτουργική διασύνδεση εκτός από ένα εθνικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ 337424 του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», Κλινική Κοινωνικής Ιατρικής (ΚΚΟΙ) του Πανεπιστημίου Κρήτης) και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα FP7 με τίτλο QUALICOPC (Quality and costs of Primary Care in Europe) στο οποίο Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Σχολή Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 4 συμμετείχε επίσης η Ελλάδα. Για τις ανάγκες της παρούσας πτυχιακής επιχειρήθηκε η σύνθεση των αποτελεσμάτων του προγράμματος QUALICOPC στον κύριο κορμό των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ. Το θεωρητικό πλαίσιο που προέκυψε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι αυτό της Kringos και συνεργάτες, το οποίο συνδυάζει τις θεμελιώδεις λειτουργίες κατά B.Starfield και το μοντέλο διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων. Το εργαλείο αποτίμησης που επιλέχθηκε ως καταλληλότερο στην περίπτωση της Ελλάδας ήταν το «Primary Care Assessment Tool (PCAT) – Short Version». Το ερωτηματολόγιο αυτό μαζί με ένα συνοδευτικό ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκαν σε δείγμα 124 δομών ΠΦΥ σε όλη την επικράτεια, μέσω της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας. Τα συλλεχθέντα στοιχεία αναλύθηκαν με την βοήθεια ενός αλγορίθμου που συνέδεε τις διαστάσεις του θεωρητικού μοντέλου της Kringos και συν., με τα χαρακτηριστικά τους και μετέπειτα με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Δίδοντας διάφορους συντελεστές βαρύτητας, η τελική αποτίμηση των επιπέδων διασύνδεσης αποτυπώθηκε με τη βοήθεια μιας πεντάβαθμης κλίμακας τύπου likert-scale ως εξής: ανύπαρκτη, φτωχή, βασική, μέτρια και μέγιστη διασύνδεση. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δομές ΠΦΥ διαφορετικών ταχυτήτων, όπου η διαφορά αφορά τον τύπο των δομών και όχι την κάθε δομή ξεχωριστά. Ωστόσο οι δύο διαστάσεις που απαιτούν σημαντική βελτίωση για το σύνολο των δομών είναι οι Οικονομικές Συνθήκες Συστήματος ΠΦΥ και η Ποιότητα Υπηρεσιών ΠΦΥ. Στην πλειονότητα των δομών το επίπεδο διασύνδεσης ως προς τις οικονομικές συνθήκες βρίσκεται σε επίπεδο κάτω του μετρίου, με το 73% των δομών να παρουσιάζουν φτωχή διασύνδεση ως προς το σύστημα αποζημιώσεων ανθρώπινου δυναμικού της ΠΦΥ. Στη διάσταση της ποιότητας το χαρακτηριστικό με που πλήττεται περισσότερο είναι οι πρακτικές συνταγογράφησης των παρόχων ΠΦΥ με το 80% των δομών να δηλώνει επίπεδα φτωχής διασύνδεσης. Συνολικά, η αποτίμηση της διασύνδεσης των δομών ΠΦΥ στην Ελλάδα εκτιμάται σε ένα βασικό ή μέτριο επίπεδο . Συμπεράσματα: Με στοχευμένες ενέργειες σε διαστάσεις που χρήζουν σημαντικής βελτίωσης θα μπορεί να επέλθει ουσιαστική βελτίωση των επιπέδων διασύνδεσης με στόχο την ποιότητα της παρεχόμενης ΠΦΥ σε ένα καλά αναπτυγμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας
Φυσική περιγραφή 109 σ. : πίν., εικ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα service quality
Ποιότητα υπηρεσιών
Ημερομηνία έκδοσης 2015-07-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 451

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 96