Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Real-time optimization of Context-Aware Adaptive User Interfaces, for Enhanced Situational Awarenes  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000443513
Τίτλος Real-time optimization of Context-Aware Adaptive User Interfaces, for Enhanced Situational Awarenes
Άλλος τίτλος Βελτιστοποίηση, σε πραγματικό χρόνο, Προσαρμοστικών Διεπαφών Χρήστη που λαμβάνουν υπόψιν το Πλαίσιο Χρήσης, για επαυξημένη Επίγνωση της Κατάστασης
Συγγραφέας Στεφανίδη, Ζηνοβία Κ.
Σύμβουλος διατριβής Παπαγιαννάκης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσακαλίδης, Παναγιώτης
Ζαμπούλης, Ξενοφών
Περίληψη Οι Διεπαφές Χρήστη (User Interfaces – UIs, εφεξής ΔΧ) αποτελούν το σημαντικότερο μέσο αλληλεπίδρασης με υπολογιστικά συστήματα και εφαρμογές. Ο σχεδιασμός κατάλληλων, φιλικών προς τον χρήστη ΔΧ δημιουργεί πολλές προκλήσεις, δεδομένης της ετερογένειας των δυνητικών χρηστών και του πλαισίου χρήσης. Αυτή η ποικιλία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια ενιαία προσέγγιση, αλλά μέσω προσαρμογής της ΔΧ έτσι ώστε να εξατομικευτεί για τον τρέχοντα χρήστη και το τρέχον πλαίσιο χρήσης. Υφιστάμενες προσεγγίσεις επικεντρώνονται κυρίως στην προσαρμογή της ΔΧ κατά τον σχεδιασμό, ή εφάπαξ κατά την εκκίνηση της αλληλεπίδρασης, σε αντίθεση με τη συνεχή προσαρμογή της ΔΧ, σε πραγματικό χρόνο, με βάση την τρέχουσα κατάσταση. Ωστόσο, οι ΔΧ χρησιμοποιούνται στις μέρες μας όλο και περισσότερο σε διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως για παράδειγμα σε εφαρμογές για κινητές συσκευές και Εκτεταμένη Πραγματικότητα (XR), απαιτώντας πιο δυναμικές προσεγγίσεις. Η πλειοψηφία των ερευνητικών προσεγγίσεων σχετικά με προσαρμοστικά (adaptive) γραφικά περιβάλλοντα Διεπαφών Χρήστη (Graphical User Interfaces - GUIs) αφορά κυρίως στη «χειρωνακτική» ανάπτυξη κανόνων και ευρετικών τεχνικών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η Συνδυαστική Βελτιστοποίηση έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο για την υπολογιστική παραγωγή και προσαρμογή γραφικών ΔΧ, παρέχοντας έναν συνεκτικό φορμαλισμό για τη διαμόρφωση και την ανάλυση σχεδιαστικών αποφάσεων. Γενικά, η μέθοδος αυτή αντιμετωπίζει την προσαρμογή και τη δημιουργία της ΔΧ ως πρόβλημα βελτιστοποίησης, καθορίζοντας περιορισμούς και μεγιστοποιώντας (ή ελαχιστοποιώντας) μια αντικειμενική συνάρτηση που αντιπροσωπεύει τον στόχο της ΔΧ, για παράδειγμα, μεγιστοποιώντας τη χρησιμότητα της ΔΧ, ή ελαχιστοποιώντας την «προσπάθεια» του χρήστη. Παρόλα αυτά, στις υφιστάμενες προσεγγίσεις, οι παράμετροι του προβλήματος βελτιστοποίησης καθορίζονται με «χειρωνακτικό» τρόπο ή είναι στατικές και δεν αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές που επισυμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο στο τρέχον πλαίσιο ρήσης. Επιπλέον, διαφορετικοί τύποι προβλημάτων σχεδιασμού μιας δεδομένης ΔΧ, όπως η επιλογή των στοιχείων μιας γραφικής ΔΧ και η διάταξή τους, λύνονται ξεχωριστά και ανεξάρτητα. Ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά το σχεδιασμό μιας ΔΧ σε πολλούς τομείς εφαρμογών, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η αεροπλοΐα και οι ένοπλες δυνάμεις, είναι η Επίγνωση της Κατάστασης (ΕΚ), η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων και στην ασφάλεια. Αναφέρεται στην ανθρώπινη αντίληψη και κατανόηση του περιβάλλοντος και της τρέχουσας κατάστασης, καθώς και στην ικανότητα πρόβλεψης του πώς θα εξελιχθούν. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, προτείνεται μια καινοτόμα υπολογιστική προσέγγιση για τη δυναμική προσαρμογή των ΔΧ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ΕΚ των χρηστών, αξιοποιώντας τη γνώση των τρεχουσών συνθηκών και παρέχοντας τις πιο χρήσιμες (κατάλληλες) πληροφορίες, με βέλτιστο και αποτελεσματικό τρόπο. Συνδυάζοντας την Οντολογική μοντελοποίηση και συλλογιστική με τη Συνδυαστική Βελτιστοποίηση, το σύστημα αποφασίζει ποιές πληροφορίες να παρουσιάσει, πότε να τις παρουσιάσει, πού να τις απεικονίσει στην οθόνη και πώς, λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες που αφορούν τις συνθήκες χρήσης καθώς και τους περιορισμούς τοποθέτησης στην οθόνη παρουσίασης. Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης προσέγγισης είναι να βελτιστοποιηθεί η ΕΚ που σχετίζεται με την απεικονιζόμενη ΔΧ κατά την εκτέλεση, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερφόρτωση του χρήστη με πληροφορίες και το συναφώς προκαλούμενο άγχος. Στο πλαίσιο αυτό, αντίθετα με υφιστάμενες προσεγγίσεις, παράμετροι του προβλήματος βελτιστοποίησης συνάγονται δυναμικά, βάση της τρέχουσας κατάστασης. Επιπρόσθετα, τα σχεδιαστικά προβλήματα της επιλογής των στοιχείων μιας γραφικής ΔΧ και της διάταξής τους λύνονται ταυτόχρονα, αξιοποιώντας αλληλοσυσχετίσεις. Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι γενικής χρήσης, εφαρμόσιμη σε διαφορετικές πλατφόρμες και τομείς, συμπεριλαμβανομένων επιτραπέζιων, κινητών και Εκτεταμένης Πραγματικότητας εφαρμογών, για ποικίλους δυνητικούς τελικούς χρήστες. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, εφαρμόσαμε την προτεινόμενη υπολογιστική προσέγγιση στην περίπτωση χρήσης ενός συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας για Αστυνομικούς. Προκειμένου να εξαχθούν οι απαιτήσεις των χρηστών και να μοντελοποιηθεί ο συγκεκριμένος τομέας εφαρμογής, οργανώθηκαν σεμινάρια συνδημιουργίας με τελικούς χρήστες, που έδωσαν τη δυνατότητα της απόκτησης πληροφοριών για παράγοντες του πλαισίου χρήσης που επηρεάζουν την ΕΚ των Αστυνομικών, καθώς και του προσδιορισμού των γραφικών στοιχείων της ΔΧ που αυξάνουν την ΕΚ κατά τη διάρκεια της αστυνόμευσης σε διαφορετικές εργασίες και για διαφορετικές συνθήκες χρήσης. Για να διερευνηθούν τα οφέλη και οι περιορισμοί του συστήματος που αναπτύχθηκε, πραγματοποιήθηκαν δύο αξιολογήσεις. Η πρώτη ήταν μια εμπειρική αξιολόγηση με εμπειρογνώμονες Αστυνομικούς καθώς και ειδικούς σε θέματα Εμπειρίας Χρήστη (User Experience – UX), οι οποίοι αξιολόγησαν την καταλληλότητα των αποφάσεων του συστήματος. Η δεύτερη ήταν μια αξιολόγηση με τελικούς χρήστες που περιελάμβανε Αστυνομικούς από διαφορετικούς οργανισμούς, και αποσκοπούσε στην εκτίμηση της ΕΚ, του νοητικού φόρτου εργασίας και της γενικής Εμπειρίας Χρήστη αναφορικά με το σύστημα, μέσω μιας προσομοίωσης Επαυξημένης Πραγματικότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύστημα βελτιώνει την παρατηρούμενη και την αντιληπτή ΕΚ χρήστη, κατά 9,25% και 25,63% αντίστοιχα.
Φυσική περιγραφή viii, [143] σ. : σχεδ., πιν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Ημερομηνία έκδοσης 2021-11-26
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 505

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 13