Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό πυρεθροειδών και νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων.Σε δείγματα πειραματόζωων και εφαρμογή αυτών για την βιοπαρακολούθηση της έκθεσης σε αγροτικό και ειδικό πληθυσμό  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000386258
Τίτλος Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό πυρεθροειδών και νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων.Σε δείγματα πειραματόζωων και εφαρμογή αυτών για την βιοπαρακολούθηση της έκθεσης σε αγροτικό και ειδικό πληθυσμό
Άλλος τίτλος Development of mass spectrometry analytical methods for the determination of pyrethroid and neonicotinoid pesticides in laboratory animal biological samples.Implementation of them for the biomonitoring of rural and special population groups
Συγγραφέας Καββαλάκη, Ματθαίου Π
Σύμβουλος διατριβής Τσατσάκης, Αριστείδης
Μέλος κριτικής επιτροπής Ζαφειρόπουλος, Αλέξανδρος
Τζατζαράκης, Εμμανουήλ
Κουτσολέλος, Αθανάσιος
Ρίζος, Απόστολος
Τζανακάκης, Γεώργιος
Τσακάλωφ, Ανδρέας
Περίληψη Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή αναπτύχθηκαν και επικυρώθηκαν νέες αναλυτικές μέθοδοι με σκοπό τον προσδιορισμό των μεταβολιτών και των μητρικών ουσιών δύο νέων κατηγοριών φυτοφαρμάκων σε διάφορα βιολογικά δείγματα και μελετήθηκε in-vivo η τοξικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τα φυτοφαρμάκα cypermethrin και imidacloprid τα οποία αποτελούν δύο κύριες αντιπροσωπευτικές χημικές δομές των πυρεθροειδών και νεονικοτινοειδών, αντίστοιχα. Οι αναλυτικοί μέθοδοι που αναπτύχθηκαν εφαρμόστηκαν τόσο σε δείγματα πειραματοζώων που ήταν επιβαρυμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υποτοξικές δόσεις, όσο και για τη βιοπαρακολούθηση της έκθεσης σε αγροτικό και μη πληθυσμό. Τα πυρεθροεϊδή και τα νεονικοτινοειδή είναι δύο ομάδες φυτοφαρμάκων που αποτελούν ίσως τις πλέον διαδεδομένες φυτοπροστατευτικές ομάδες ουσιών με ευρεία και εκτεταμένη χρήση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες ομάδες ολοένα και αυξάνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελούν τους αντικαταστάτες των έως πρότινος χρησιμοποιούμενων οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η διερεύνηση της επιβάρυνσης από τις νέες αυτές ομάδες φυτοφαρμάκων, στο πληθυσμό της Κρήτης (μίγμα αστικού και αγροτικού πληθυσμού). Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του πληθυσμού αυτού που ασχολείται επαγγελματικά αλλά και ερασιτεχνικά με καλλιέργειες. Επίσης, η πυκνότητα των καλλιεργήσιμων περιοχών είναι αρκετά μεγάλη και συχνά εντοπίζονται δίπλα σε κατοικίες και οικισμούς, με συνέπεια την πολλαπλάσια επικινδυνότητα και επιβάρυνση σε φυτοπροστατευτικές ουσίες. Ολοένα αυξάνονται οι αναφορές περιστατικών οξείας ή χρόνιας τοξίκωσης από τις παραπάνω ομάδες φυτοφαρμάκων στην διεθνή βιβλιογραφία και κλιμακώνεται η ανησυχία της διεθνής επιστημονικής κοινότητας για τις επιδράσεις των ουσιών αυτών στην υγεία του πληθυσμού κάτι που αποτέλεσε εναύσματα για την παρούσα διατριβή. 20 Το φυτοφάρμακο cypermethrin είναι ένα συνθετικό πυρεθροειδές που χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο για οικιακή όσο και αγροτική χρήση. Η μοριακή δομή του είναι αντίστοιχη αυτής της φυσικής πυρεθρίνης. Πρόκειται για ουσία σχετικά χαμηλής τοξικότητας για ^ ν άνθρωπο, η οποία όμως είναι νευροτοξική όταν έλθει σε επαφή με τα έντομα αναστέλλοντας τη δράση της αντλίας νατρίου- καλίου στην επιφάνεια των νευρικών κυττάρων. Γενικά, τα πυρεθροειδή μεταβολίζονται ταχύτατα στον οργανισμό και συνεπώς οι συγκεντρώσεις τους στην αιματική κυκλοφορία είναι πολύ μικρότερες από ότι των μεταβολιτών τους στα ούρα. Οι ειδικοί μεταβολίτες για το cypermethrin είναι τα cis- και trans-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acids (cis- και trans-Cl2CA) και ο μη ειδικός μεταβολίτης 3-phenoxybenzoic acid (3-PBA), ο οποίος είναι κοινός για τουλάχιστον δέκα διαφορετικά πυρεθροειδή. Τα νεονικοτινοειδή είναι επίσης μια ομάδα συνθετικών φυτοφαρμάκων με εντομοκτόνο δράση και έχουν βρει εφαρμογή κυρίως στη γεωργία, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Κύριος αντιπρόσωπος των ουσιών αυτών είναι το imidacloprid, ο μεταβολισμός του οποίου οδηγεί σε σχηματισμό του μη ειδικού μεταβολίτη 6- chloronicotinic acid (6-ClNA). Παρά την περιορισμένη βιβλιογραφική αναφορά σε περιστατικά έκθεσης σε αυτές τις ουσίες, αποδεικνύεται ότι η τοξικότητα των νεονικοτινοειδών είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Πυρεθροειδή και νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες (ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι κτλ) αλλά και σε αυτές τις ελιάς και της αμπέλου. Καλλιέργειες που είναι ευρέως απαντούμενες στο νησί της Κρήτης. Εκτός από την χρήση αυτών των ουσιών για αγροτικές δραστηριότητες σε ποσοστό 78%, ένα 10% των ουσιών βρίσκουν εφαρμογή για οικιακή χρήση. Η ευρεία χρήση των φυτοφαρμάκων σε συνδυασμό με την πολλές φορές αλόγιστη και μη ακολουθούμενη τους κανονισμούς εφαρμογή των ουσιών, προσθέτουν επιπλέον παράγοντες στην επιβάρυνση του ανθρώπινου οργανισμού από τα φυτοφάρμακα αυτά. Πραγματοποιήθηκαν in-vivo πειράματα μελέτης της υποτοξικής δράσης των εν λόγω φυτοφαρμάκων. Χρησιμοποιήθηκαν πειραματόζωα (κουνέλια) ίδιου φύλου 21 και ίδιας ηλικίας. Μελετήθηκαν τα επίπεδα των παραπάνω φυτοφαρμάκων και των αντίστοιχων μεταβολιτών τους σε βιολογικά δείγματα πειραματόζωων (τρίχες, ούρα, αίμα), τα οποία είχαν επιβαρυνθεί per os με συγκεκριμένες δοσολογίες. Οι συγκεντρώσεις αυτές υπολογίστηκαν έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν το 1/15 και 1/30 της LD5o (lethal dose) όπου αυτή ήταν διαθέσιμη, για τις συγκεκριμένες ουσίες για χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων συλλέχθηκαν βιολογικά δείγματα (πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες στην αρχή του πειράματος και στο τέλος κάθε διμήνου χορήγησης), ώστε να μελετηθεί, όσον αφορά τα δείγματα ούρων, ο μεταβολισμός των υπό ανίχνευση ουσιών, αλλά και η πιθανή εναπόθεση τους στην τρίχα (μητρικής ουσίας και μεταβολιτών) για τον προσδιορισμό της επιβάρυνσης του οργανισμού σε βάθος χρόνου. Αναπτύχθηκαν πρότυπες μέθοδοι ανάλυσης των μητρικών ουσιών (cypermethrin και imidacloprid) και των μεταβολιτών τους χρησιμοποιώντας τεχνικές χρωματογραφίας συζευγμένες με φασματομετρία μάζας. Οι αναλυτικές μέθοδοι αναπτύχθηκαν και επικυρώθηκαν με τον υπολογισμό διάφορων αναλυτικών παραμέτρων (γραμμικότητα, ανάκτηση, ακρίβεια, ορθότητα, όρια ανίχνεσης - LOD, όρια ποσοτικοποίησης - LOQ). Επιπλέον, τα αναλυτικά αποτελέσματα σχετίστηκαν με παραμέτρους που επηρεάζουν την εναπόθεση (π.χ. χορηγούμενη δόση, χρόνος έκθεσης). Συνοπτικά, για την ανίχνευση του φυτοφαρμάκου imidacloprid και του μεταβολίτη του, 6-ClNA, αναπτύχθηκε μέθοδος ανίχνευσης με σύστημα υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (LC-MS). Τα όρια ανίχνευσης για τα δείγματα τριχών που αναλύθηκαν ήταν 0.02 ng/mg για το imidacloprid και 0.01 ng/mg για το 6-ClNA, ενώ για τα δείγματα ούρων που αναλύθηκαν ήταν 0.002 μg/ml για το imidacloprid και 0.008 μg/ml για το 6-ClNA. Ο χρόνος έκλουσης του imidacloprid ήταν 11.13 min και 12.46 min για το 6-ClNA. Η γραμμικότητα των πρότυπων διαλυμάτων αλλά και των φορτισμένων δειγμάτων ήταν ικανοποιητική τόσο για το πρωτόκολλο των δειγμάτων τρίχας όσο και για αυτό των ούρων (&γτ0.99). Η μέση ανάκτηση για το imidacloprid ήταν 97.13% (n=9) και 91.42% (n=9) για το 6- ClNA για τα δείγματα τριχών, ενώ για τα δείγματα των ούρων οι αντίστοιχες 22 ανακτήσεις ήταν 96.11% (n=9) και 103.44% (n=9). Η ακρίβεια της μεθόδου (accuracy) ήταν ΄&γτ98.71% για το imidacloprid και ΄&γτ100.25% για το 6-ClNA για το πρωτόκολλο της τρίχας και ΄&γτ98.93% για το imidacloprid και ΄&γτ97.82% για το 6-ClNA για το πρωτόκολλο των ούρων. Οι αντίστοιχες τιμές της ακρίβειας (precision) κυμαίνονταν ΄&λτ12.43% για όλες τις περιπτώσεις. Στα δείγματα τριχών των πειραματόζωων που αναλύθηκαν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις ανιχνευόμενες συγκεντρώσεις ανάμεσα στις ομάδες των ζώων (control, χαμηλή δόση, υψηλή δόση) για το διάστημα 0 έως 6 μηνών έκθεσης για το imidacloprid (p΄&λτ0.001) αλλά όχι και για το 6-ClNA (p=0.571). Οι συγκεντρώσεις του imidacloprid στα δείγματα τριχών για την ομάδα ελέγχου (control) κυμαίνονταν από 0.62 έως 1.61 ng/mg, για την ομάδα της χαμηλής δόσης από 0.99 έως 41.91 ng/mg και για την ομάδα της υψηλής δόσης από 0.26 έως 58.87 ng/mg. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις του 6-ClNA στα δείγματα τριχών για την ομάδα ελέγχου (control) ήταν ΄&λτLOD σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, για την ομάδα της χαμηλής δόσης κυμαίνονταν από ΄&λτLOD έως 0.21 ng/mg και για την ομάδα της υψηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 2.88 ng/mg. Τα δείγματα ούρων των πειραματόζωων που αναλύθηκαν έδωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων έκθεσης για το διάστημα 0 έως 6 μήνες έκθεσης τόσο για το imidacloprid (p=0.008), όσο και για το 6-ClNA (p=0.032). Οι συγκεντρώσεις του imidacloprid και του 6-ClNA στα δείγματα ούρων για την ομάδα ελέγχου (control) ήταν ΄&λτLOD σε όλη τη διάρκεια του πειράματος. Για την ομάδα της χαμηλής δόσης οι συγκεντρώσεις του imidacloprid κυμαίνονταν από ΄&λτLOD έως 125.02 μg/ml και για την ομάδα της υψηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 343.17 μg/ml. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις του 6-ClNA στα δείγματα τριχών για την ομάδα της χαμηλής δόσης κυμαίνονταν από ΄&λτLOD έως 1.29 μg/ml και για την ομάδα της υψηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 4.25 μg/ml. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα υπέδειξαν ως καταλληλότερο βιοδείκτη έκθεσης για το imidacloprid την ίδια τη μητρική ουσία σε δείγματα τριχών συγκριτικά με τους μεταβολίτες της. Επιπλέον, τα δείγματα τριχών μπορούν να προσφέρουν μια σε βάθος χρόνου και ανάλογη της δόσης εικόνα επιβάρυνσης. 23 Επιπλέον, για την ανίχνευση των μεταβολιτών του φυτοφαρμάκου cypermethrin, cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA, αναπτύχθηκε μέθοδος ανίχνευσης με σύστημα αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS). Τα όρια ανίχνευσης για τα δείγματα τριχών που αναλύθηκαν ήταν 4.0 pg/mg για το cis- Cl2CA, 3.9 pg/mg για το trans-Cl2CA και 1.0 pg/mg για το 3-PBA, ενώ για τα δείγματα ούρων που αναλύθηκαν ήταν 1.4 ng/ml για το cis-Cl2CA, 0.8 ng/ml για το trans-Cl2CA και 0.3 ng/ml για το 3-PBA. Η γραμμικότητα των πρότυπων διαλυμάτων αλλά και των φορτισμένων δειγμάτων ήταν ικανοποιητική τόσο για το πρωτόκολλο των δειγμάτων τρίχας όσο και για αυτό των ούρων (΄&γτ0.99). Η μέση ανάκτηση για το cis- Cl2CA ήταν 84.8% (n=8), για το trans-Cl2CA 87.2% (n=8) και για το 3-PBA ήταν 96.4% (n=8) για τα δείγματα τριχών, ενώ για τα δείγματα των ούρων οι αντίστοιχες ανακτήσεις ήταν 102.1% (n=3), 111.2% (n=3) και 87.1% (n=3). Η ακρίβεια της μεθόδου (accuracy) υπολογίστηκε ΄&γτ91.8% για το cis-Cl2CA, ΄&γτ96.7% για το trans-Cl2CA και ΄&γτ90.5% για το 3-PBA για το πρωτόκολλο της τρίχας και ΄&γτ89.2% για το cis-Cl2CA, ΄&γτ71.6% για το trans-Cl2CA και ΄&γτ86.0% για το 3-PBA για το πρωτόκολλο των ούρων. Οι αντίστοιχες τιμές της ακρίβειας (precision) κυμαίνονταν ΄&λτ13.6% για όλες τις περιπτώσεις. Τα δείγματα τριχών των πειραματόζωων που αναλύθηκαν έδωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες των ζώων (control, χαμηλή δόση, υψηλή δόση) για το διάστημα 0 έως 4 μήνες έκθεσης για όλους τους μεταβολίτες, cis-Cl2CA (p=0.009), trans-Cl2CA (p=0.003), 3-PBA (p=0.012). Οι συγκεντρώσεις του cis-Cl2 CA στα δείγματα τριχών για την ομάδα ελέγχου (control) κυμαίνονταν από ΄&λτLOD έως 112.6 pg/mg, για την ομάδα της χαμηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 1022.0 pg/mg και για την ομάδα της υψηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 5361.4 pg/mg. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις του trans-Cl2CA στα δείγματα τριχών για την ομάδα ελέγχου (control) κυμαίνονταν από ΄&λτLOD έως 112.0 pg/mg, για την ομάδα της χαμηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 1367.0 pg/mg και για την ομάδα της υψηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 5448.2 pg/mg. Τέλος για το 3-PBA οι συγκεντρώσεις στα δείγματα τριχών για την ομάδα ελέγχου (control) κυμαίνονταν από 16.5 έως 42.8 pg/mg, για την ομάδα της χαμηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 146.7 pg/mg και για την 24 ομάδα της υψηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 659.9 pg/mg. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των τριχών των πειραματόζωων έδειξαν αύξηση των επιπέδων όλων των μεταβολιτών με τη πάροδο του χρόνου και η αύξηση αυτή ήταν ανάλογη της χορηγούμενης δόσης. Οι συγκεντρώσεις όλων των μεταβολιτών στα δείγματα ούρων για την ομάδα ελέγχου (control) ήταν ΄&λτLOD για όλη τη διάρκεια του πειράματος. Για την ομάδα της χαμηλής δόσης οι συγκεντρώσεις για το cis-Cl2CA από ΄&λτLOD έως 1365.6 ng/ml και για την ομάδα της υψηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 5396.9 ng/ml. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις του trans-Cl2 CA στα δείγματα τριχών για την ομάδα της χαμηλής δόσης κυμαίνονταν από ΄&λτLOD έως 2311.4 ng/ml και για την ομάδα της υψηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 7453.9 ng/ml. Τέλος για το 3-PBA οι συγκεντρώσεις στα δείγματα τριχών για την ομάδα της χαμηλής δόσης κυμαίνονταν από ΄&λτLOD έως 813.1 ng/ml και για την ομάδα της υψηλής δόσης από ΄&λτLOD έως 2072.8 ng/ml. Επιπλέον, μελετήθηκαν και για τα δύο φυτοφάρμακα οι δείκτες οξειδωτικού στρες (oxidative stress), (TBARS, protein carbonyls, TAC), αλλά και ο έλεγχος της γενοτοξικότητας αυτών. Συνοπτικά, από αυτές τις μελέτες προέκυψε ότι το cypermethrin δεν επηρεάζει κάποιον από τους δείκτες του oxidative stress στις χορηγούμενες δόσεις. Αντίθετα, το imidacloprid επηρεάζει το oxidative stress, αφού παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p΄&λτ0.05) στα επίπεδα των TBARS και για τις δύο ομάδες χορήγησης. Επιπλέον για την αξιολόγηση της γενοτοξικής δράσης των δύο υποτοξικών δόσεων χορήγησης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Cytokinesis Block Micronuclei (CBMN). Έγινε καταμέτρηση των μικροπυρήνων μετά την έκθεση των πειραματόζωων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ωστόσο οι διαφορές που παρατηρήθηκαν ήταν μόνο μεταξύ της ομάδας ελέγχου (control) και των εκτεθειμένων πειραματοζώων, χωρίς η διαφορά μεταξύ των δύο εκτεθειμένων ομάδων να είναι στατιστικά σημαντική (p΄&γτ0.05). Η πληθυσμιακή μελέτη επικεντρώθηκε στην μελέτη επιβάρυνσης διάφορων πληθυσμιακών ομάδων της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης, οι οποίες είναι είτε επιβαρυμένες από φυτοφάρμακα λόγω επαγγέλματος (αγροτικός πληθυσμός, ψεκαστές-εφαρμοστές κτλ), είτε γενικός πληθυσμός (χωρίς επαγγελματική έκθεση 25 σε αυτά). Ο επαγγελματικά εκτεθειμένος πληθυσμός περιελάμβανε άτομα διάφορων ηλικιών που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης και είτε έχουν άμεση ενασχόληση με αγροτικές καλλιέργειες είτε λόγω της παρακείμενης διαμονής τους σε αγροτικές δραστηριότητες (θερμοκήπια, ανοικτές καλλιέργειες κτλ) ενδέχεται να έχουν παρατεταμένη και χρόνια έκθεση σε φυτοπροστατευτικές ουσίες. Ο μη επαγγελματικά εκτεθειμένος πληθυσμός περιελάμβανε άτομα διαφόρων ηλικιών που κατοικούν σε αστικές περιοχές και δεν υπάρχει κάποια γνωστή πηγή έκθεσης σε φυτοπροστατευτικές ουσίες. Συλλέχθηκαν δείγματα τριχών από κάθε συμμετέχοντα στη μελέτη και παράλληλα συμπληρώθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο, όπου καταγράφηκαν βασικά κοινωνικοοικονομικά και κλινικά στοιχεία, πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα, διατροφικές συνήθειες, όπως επίσης χρόνια προβλήματα υγείας. Η δειγματοληψία τριχών, έγινε από το τριχωτό της κεφαλής, όσο το δυνατό κοντύτερα στο δέρμα, λίγο πίσω από την κορυφή της κεφαλής. Συνολικά συλλέχθηκαν 58 δείγματα τριχών, 32 από κατοίκους αγροτικών περιοχών της Κρήτης και 26 δείγματα από κάτοικους αστικής περιοχής της Κρήτης. Η μέση ηλικία των κατοίκων της αστικής ήταν τα 35 έτη, ενώ το 50% των κατοίκων της αγροτικής περιοχής ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών. Το 38.5% των κατοίκων της αστικής περιοχής ήταν άνδρες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους κατοίκους της αγροτικής περιοχής ήταν 21.9%. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε όλο το διαθέσιμο της μήκος της τρίχας ώστε να μελετηθεί η επιβάρυνση από τις μελετώμενες ουσίες σε βάθος χρόνου. Από την ανάλυση των δειγμάτων παρατηρήθηκαν ανιχνεύσιμα επίπεδα του imidacloprid μόνο για τους κατοίκους της αγροτικής περιοχής. Ωστόσο, καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε εξετάζοντας την πληθυσμιακή ομάδα αυτή ανά φύλο ή ανά ηλικία. Το ποσοστό ανίχνευσης του imidacloprid για τους κατοίκους της αγροτικής περιοχής ήταν αρκετά υψηλό (65.6%), κάτι που βάση των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν μπορεί να αποδοθεί στον διαφορετικό τρόπο ζωής αλλά και την ενασχόληση αυτών με αγροτικές δραστηριότητες ή και την εγγύτητα της κατοικίας του με αγροτικές δραστηριότητες. 26 Τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν κατά τη παρούσα διδακτορική διατριβή μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία με σκοπό την εκτίμηση κινδύνου ή την βιοπαρακολούθηση στις συγκεκριμένες φυτοπροστατευτικές ουσίες και την πιθανή συσχέτιση με προβλήματα υγείας ή άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Επίσης τα πρωτόκολλα αυτά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση περιστατικών οξείας δηλητηρίασης με σκοπό την εκτίμηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Και στις δύο περιπτώσεις, η σπουδαιότητα της δυνατότητας μέτρησης των προαναφερθέντων ουσιών σε δείγματα τριχών μπορεί να αποβεί χρήσιμη και να προσφέρει σπουδαίες πληροφορίες για την παρελθοντική ή/και χρόνια έκθεση στα φυτοφάρμακα αυτά. Η δυνατότητα αυτή δεν ήταν μέχρι στιγμής εφικτή μιας και δεν υπήρχαν ανάλογα πρωτόκολλα διαθέσιμα στη βιβλιογραφία.
Φυσική περιγραφή 206,{17} : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Chromatography
Hair Analysis
Neonicotinoids
Pesticides
Pyrethroids
Ανάλυση τριχών
Βιοπαρακολούθηση
Νεονικοτινοειδή
Πυρεθροειδή
Φυτοφάρμακα
Χρωματογραφία
Ημερομηνία έκδοσης 2014-07-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 380

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 13