Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διαχρονική μελέτη μικροβιακής αντοχής σε μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000430358
Τίτλος Διαχρονική μελέτη μικροβιακής αντοχής σε μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων
Άλλος τίτλος Longitudinal study of antimicrobial resistance in a pediatric intensive care unit
Συγγραφέας Μαρκάκη, Λαμπρινή
Σύμβουλος διατριβής Ηλία, Σταυρούλα
Μέλος κριτικής επιτροπής Γκίκας, Αχιλλέας
Μριασούλης, Γεώργιος
Περίληψη Εισαγωγή Η μικροβιακή αντοχή έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές για τον άνθρωπο στον τομέα της Υγείας, με αυξημένη επίδραση τόσο στο επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και στον τομέα της οικονομίας. Η επίδραση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής είναι μέγιστη στους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, όπου καταγράφονται αυξημένα ποσοστά Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ). Εντός των νοσοκομειακών μονάδων, οι χώροι που συσχετίζονται με αυξημένα ποσοστά ΝΛ και μικροβιακής αντοχής είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Το γεγονός αυτό εξηγείται από τις ιδιαιτερότητες των ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, καθώς πρόκειται για βαρέως πάσχοντες ασθενείς που χρήζουν άμεσα διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. χρήση παρεμβατικών συσκευών), ενώ η χρήση προωθημένων αντιβιοτικών για τη θεραπεία τους δεν είναι σπάνια. Στην περίπτωση των ΜΕΘ Παίδων, οι δυσκολίες αντιμετώπισης των ΝΛ είναι μεγαλύτερες λόγω της ανωριμότητας του ανοσοποιητικού συστήματος του παιδιατρικού πληθυσμού. Η ανάγκη της επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής είναι επί του παρόντος ζήτημα καθοριστικής σημασίας για τις ΜΕΘ Παίδων καθώς αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα υπηρεσιών υγείας της εκάστοτε ΜΕΘ. Σκοπός Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των παθογόνων μικροοργανισμών που απομονώθηκαν από καλλιέργειες βιολογικού υλικού και καθετήρων βαρέως πασχόντων παιδιών καθώς και της διαχρονικής εξέλιξης της μικροβιακής αντοχής στη Μ.Ε.Θ. Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.) για το χρονικό διάστημα 2008-2019. Μεθοδολογία Πρόκειται για αναδρομική μονοκεντρική μελέτη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τα αρχεία της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ). Εξετάστηκαν επιμέρους οι Gram (+), οι Gram (-) μικροοργανισμοί και οι μύκητες. Τα αντιβιοτικά-δείκτες για την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής καθορίστηκαν με βάση το πρωτόκολλο για την παρακολούθηση των ΝΛ στις ΜΕΘ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης των Λοιμώξεων (European Center for Disease Control and Prevention, ECDC). Οι Gram (-) μικροοργανισμοί εξετάστηκαν ως προς την πολυανθεκτικότητα τους. Επιπλέον, εξετάστηκαν βασικοί μηχανισμοί αντοχής των Εντεροβακτηριακών που καταγράφονται από Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Πα.Γ.Ν.Η. Αποτελέσματα Από το σύνολο των 2.127 θετικών καλλιεργειών που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν 1.598 (529 διπλοκαταχωρήσεις). Οι θετικές καλλιέργειες βιολογικών υγρών και καθετήρων αφορούσαν με σειρά συχνότητας: Gram (-) μικροοργανισμούς (60.8%), Gram (+) μικροοργανισμούς (29.7%) και μύκητες (9.5%). Η επικράτηση των Gram (-) μικροοργανισμών ήταν διαχρονική. Οι θετικές καλλιέργειες βιολογικών υγρών και καθετήρων με Gram (+) μικροοργανισμούς αφορούσαν, με σειρά συχνότητας: κοαγκουλάση-αρνητικούς σταφυλόκοκκους (Coagulase-negative Staphylococci, CoNS) (58.9%), Staphylococcus aureus (16.2%), Enterococcus spp. (15.6%), και λοιπά Gram (+) παθογόνα (9.3%). Οι CoNS απομονώθηκαν συχνότερα στις αιμοκαλλιέργειες (62.9%) και ο S. αureus στις βρογχικές εκκρίσεις (59.7%) (p<0.001). Ο μέσος όρος του S. aureus ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη στη διάρκεια των ετών ήταν 40%. Δεν παρατηρήθηκε αυξητική τάση αντοχών για τους Gram (+) μικροοργανισμούςσε καμία κατηγορία αντιβιοτικών. Οι συχνότητες απομόνωσης των Gram (-) ήταν: Pseudomonas aeruginosa (37.6%), Εντεροβακτηριακά (31.1%), Acinetobacter baumannii (17.2%), Stenotrophomonas maltophilia (13.4%) και αναερόβιοι Gram (-) μικροοργανισμοί (0.8%). Η πλειοψηφία των Gram (-) απομονώθηκε από τις βρογχικές εκκρίσεις (68%). Η διαχρονική αντοχή κατά μέσο όρο της P.aeruginosa ήταν 49% στις καρβαπενέμες και 15% στην κεφταζιδίμη, του A.baummannii 64% στις καρβαπενέμες, 60% στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς (Cephalosporins 3rd Generation, C3G) και 11% στην κολιστίνη, της E.coli και των ειδών Klebsiella 23% και 32% στις C3G, αντίστοιχα, και της S.maltophilia 53% στην τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη. Αυξητική τάση των αντοχών δεν παρατηρήθηκε για τα Gram (-) παθογόνα. Τα ποσοστά των πολυανθεκτικών Gram (-) στελεχών ήταν: πολυανθεκτικά 23.5%, εκτεταμένης ανθεκτικότητας 15.6%, πανανθεκτικά 1.2%. Ο συχνότερος μηχανισμός αντοχής για την E.coli και τα είδη Klebsiella ήταν η παραγωγή ευρέος φάσματος β-λακταμάσης (29% και 27%, αντίστοιχα). Η πλειοψηφία των δειγμάτων των μυκήτων αφορούσε non-albicans είδη Candida (89, 58.9%). Διαχρονικά η αντοχή στα αντιμυκητικά παρέμεινε <3%. Συμπεράσματα Στη ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. οι επικρατούντες μικροοργανισμοί για το διάστημα 2008-2019 ήταν οι Gram (-) με κύριο εκπρόσωπο την P.aeruginosa. Ιδιαίτερα αυξημένες αντοχές στις περισσότερες κατηγορίες αντιβιοτικών που εξετάστηκαν, καταγράφηκαν για την P.aeruginosa, το A.baummannii και τη S.maltophilia. Επιπλέον, καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά απoμόνωσης ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη S.aureus. Παρά τις υψηλές αντοχές που καταγράφηκαν, δεν παρατηρήθηκε αυξητική τάση των αντοχών στη διάρκεια των ετών.
Φυσική περιγραφή 71 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Hospital -acquired infections
Multi-resistance
Resistance machanisms
ΜΕΘ παίδων
Μηχανισμοί αντοχής
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Πολυανθεκτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης 2020-03-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 413

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 7