Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διαδικασίες καλλιέργειας και ενδυνάμωσης της αυτοεκτίμησης παιδιών Β’ Δημοτικού μέσα από την εφαρμογή εναλλακτικών-βιωματικών παιγνιωδών ψυχοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων : μελέτη περίπτωσης σχολικής ομάδας μαθητών/τριών μέσα από το πνεύμα της έρευνας-δράσης / Αικατερίνη Μπραγουδάκη.  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000464781
Τίτλος Διαδικασίες καλλιέργειας και ενδυνάμωσης της αυτοεκτίμησης παιδιών Β’ Δημοτικού μέσα από την εφαρμογή εναλλακτικών-βιωματικών παιγνιωδών ψυχοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων : μελέτη περίπτωσης σχολικής ομάδας μαθητών/τριών μέσα από το πνεύμα της έρευνας-δράσης / Αικατερίνη Μπραγουδάκη.
Άλλος τίτλος Processes of cultivating and empowering the self-esteem of 2nd grade children through the application of alternative-experiential playful psychopedagogical activities : A case study of a school group of pupils through the spirit of action research
Συγγραφέας Μπραγουδάκη, Αικατερίνη
Σύμβουλος διατριβής Πουρκός Μάριος
Περίληψη Η αυτοεκτίμηση έχει αναγνωριστεί σε βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των ανθρώπων, ενώ συνεχώς μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στη διαδικασία αυτή της ανάπτυξης, το περιβάλλον και τα άτομα που εντάσσονται σε αυτό επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση και στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, οι σχέσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά στα διάφορα περιβάλλοντα που εντάσσονται δύνανται να τα επηρεάσουν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Η αυτοεκτίμηση, λόγω του ότι σχετίζεται με την αξία που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του και τις ικανότητές του, έχει αναγνωριστεί και σε σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, ενώ το ίδιο το σχολείο είναι απαραίτητο να φροντίζει για την ενίσχυσή της, μέσα από μεθόδους και πρακτικές που αναδεικνύουν την προσωπικότητα κάθε παιδιού και τον ρόλο του μέσα στην ομάδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας, λοιπόν, είναι να διερευνηθεί η έννοια της αυτοεκτίμησης και ο τρόπος ενίσχυσης αυτής στο σχολείο μέσα από ομαδικές δραστηριότητες. Η διερεύνηση αυτή στηρίζεται στη μέθοδο της έρευνας δράσης και το δείγμα των συμμετεχόντων αποτελείται από 12 παιδιά που φοιτούν στη Β΄ Δημοτικού. Η εκπαιδευτικός της τάξης διερεύνησε αρχικά, μέσω της διαδικασίας της παρατήρησης και της συνέντευξης, τα επίπεδα της αυτοεκτίμησης των μαθητών και στη συνέχεια, σχεδίασε ομαδικές ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, που στόχο είχαν την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών και τη βελτίωση του ρόλου τους στην ομάδα. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, όπου στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο αυτής, με έρευνες που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση και την ενίσχυση αυτής μέσα από ομάδες. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα αυτής, σε σχέση με τα επίπεδα αυτοεκτίμησης των μαθητών. Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας (διπλωματικής εργασίας) είναι η διερεύνηση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης παιδιών Β’ Δημοτικού και των δύο φύλων και οι δυνατότητες καλλιέργειας και ενίσχυσής τους, μέσα από τη χρήση εναλλακτικών-βιωματικών παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται στην έρευνα είναι τα χαρακτηριστικά του οικο-σωματικό-βιωματικού κόσμου των υποκειμένων της έρευνας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις, εστιάζοντας κυρίως την προσοχή στο ψυχο-συναισθηματικό προφίλ και το επίπεδο αυτοεκτίμησής τους και τις δυνατότητες καλλιέργειας και ενίσχυσή τους μέσα από τη χρήση εναλλακτικών-βιωματικών και ενσώματων παιγνιωδών δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. Ακόμη, εστιάζει και στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους, να απελευθερώσουν πτυχές της προσωπικότητάς τους και να μάθουν να στηρίζονται στις δυνάμεις τους, ώστε να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 12 μαθητές/τριες 7-8 ετών της δευτέρας τάξης δημοτικού (7 κορίτσια και 5 αγόρια) που φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο Καλεσών (Ν. Ηρακλείου). Η διαδικασία της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων, βασίζεται στην ποιοτική μεθοδολογία της έρευνας-δράσης, σε συνδυασμό με κλινικές συνεντεύξεις, εθνογραφικές παρατηρήσεις, ερωτηματολόγιο και ιχνογραφικά έργα. Η όλη διαδικασία της έρευνας αποτελείται από τρεις φάσεις: (1) προ-παρεμβατική φάση κατά την οποία διερευνάται το ψυχο-συναισθηματικό προφίλ και το επίπεδο αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών, (2) παρεμβατική φάση, κατά την οποία γίνονται οι παρεμβατικές εναλλακτικές-βιωματικές παιγνιώδεις ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών και (3) μετα-παρεμβατική φάση όπου διερευνάται πάλι το ψυχο-συναισθηματικό προφίλ και το επίπεδο αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών και ο βαθμός επίδρασης των παρεμβάσεων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο στάδιο των παρεμβάσεών μας δόθηκε ευκαιρία στα παιδιά να στραφούν στον εαυτό τους, να εκφράσουν βαθύτερες επιθυμίες και ανάγκες τους, να δημιουργήσουν, να αυτενεργήσουν, αλλά και να αλληλεπιδράσουν με ένα εναλλακτικό-βιωματικό και ενσώματο τρόπο, με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους. Η συλλογή ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του 2023.Στην όλη διαδικασία της έρευνας, η ερευνήτρια είχε φροντίσει και δεσμεύτηκε τηρήσει πλήρη εμπιστευτικότητα για όλες τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν από τα υποκείμενα της συγκεκριμένης έρευνας, έτσι ώστε αυτές να μην μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση τους, εκτός και αν τα ίδια τα υποκείμενα το επιθυμούν.
Φυσική περιγραφή 267 : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Action research
Alternative-experiential playful psychopedagogical activities
Aυτοεικόνα
Case study
Group dynamics
Qualitative research
School environment
Self
Self-esteem
Self-image
Team game
Έρευνα-δράση
Αυτοεκτίμηση
Δυναμική ομάδας
Εαυτός
Εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες
Μελέτη περίπτωσης
Παιχνίδι
Ποιοτική έρευνα
Σχολική ομάδα
Ημερομηνία έκδοσης 2023-11-14
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 60

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3