Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Προσδιορισμός υπολειμμάτων αντιβιοτικών σε δείγματα γάλακτος και η εποχιακή τους διακύμανση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000438186
Τίτλος Προσδιορισμός υπολειμμάτων αντιβιοτικών σε δείγματα γάλακτος και η εποχιακή τους διακύμανση
Άλλος τίτλος Determination of antibiotic residues in milk samples and their seasonable variation
Συγγραφέας Πετρουλάκη, Χαρά Ζ.
Σύμβουλος διατριβής Ρίζος, Απόστολος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τζαγκαράκης, Εμμανουήλ
Τσατσάκης, Αριστείδης
Περίληψη Η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία είναι ευρεία και πολλές φορές ανεξέλεγκτη. Ελεγμένη ή μη, η χρήση τους οδηγεί στην επιβάρυνση των γαλακτοκομικών προϊόντων και στην έκθεση του ανθρώπου σε υπολείμματα αυτών μέσω της τροφής. Ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται αλόγιστη χρήση, ο κίνδυνος εύρεσης υπολειμμάτων αντιβιοτικών αυξάνεται. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός υπολειμμάτων τεσσάρων κατηγοριών αντιβιοτικών σε δείγματα γάλακτος κατά τη Φθινοπωρινή και Χειμερινή περίοδο. Οι κατηγορίες αντιβιοτικών οι οποίες εξετάστηκαν ήταν οι Τετρακυκλίνες (Tetracyclines, TC’s), οι Σουλφοναμίδες (Sulfonamides, SA’s), οι Φθοροκινολόνες (fluoroquinolones, FQNL’s) και η Στρεπτομυκίνη (Strepromycin, STR). Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με Δοκιµασία Ενζυµο-Συζευγµένης Ανοσοπροσρόφησης (Enzyme-linked Immunosorbent Assay, ELISA). Τα όρια ανίχνευσης (LOD) της μεθόδου ήταν 5 μg/L για τη STR, 0,9 μg/L για τις TC’s, 3,5 μg/L για τις SA’s και 3 μg/L για τις FQNL’s. Η συλλογή δειγμάτων γάλακτος εμπορίου και νωπού γάλακτος έγινε από τοπικές αγορές και τυροκομεία του νομού Ηρακλείου και ο συνολικός αριθμός δειγμάτων που συλλέχθηκε σε κάθε περίοδο ήταν 42. Για την ανάλυσή τους έγινε διαχωρισμός σε κατηγορίες, με βάση τη ζωική προέλευση του γάλακτος, σε αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο. Περεταίρω διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε σε κάθε κατηγορία, με βάση τα λιπαρά σε κάθε είδος γάλακτος. Κατά τη Φθινοπωρινή περίοδο, τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικότητας παρατηρήθηκαν για τις TC’s (35,7%) και τις FQNL’s (26,2%). Η STR και οι SA’s παρουσίασαν αρκετά μικρότερα ποσοστά θετικότητας, 4,8% και 11,9% αντίστοιχα. Στις SA’s, STR και TC’s ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις με μέση τιμή 5,62 (εύρος: 4,22-5,93 μg/L), 8,91 (εύρος: 5,33-12,49 μg/L) και 1,87 (εύρος: 0,95-5,84 μg/L) μg/L, αντίστοιχα. Οι FQNL’s παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερα επίπεδα συγκεντρώσεων με μέση τιμή 19,60 μg/L (εύρος: 3,08-118,13 μg/L). Κατά την Χειμερινή περίοδο οι TC’s ανιχνεύτηκαν στο 100% των δειγμάτων με μέση συγκέντρωση 2,40 μg/L (εύρος 0,97-3,59 μg/L), ενώ η STR ανιχνεύθηκε στο 19% των δειγμάτων με μέση συγκέντρωση 7,69 μg/L (εύρος 5,69-12,61 μg/L). Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης περιόδου ήταν ότι δεν ανιχνεύθηκαν SA’s και FQNL’s σε κανένα από τα εξεταζόμενα δείγματα. Μεταξύ των διαφορετικών ειδών γάλακτος (αγελαδινό, κατσικίσιο, πρόβειο) παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις όσον αφορά τα ποσοστά θετικότητας και τις συγκεντρώσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη Φθινοπωρινή περίοδο τα δείγματα αγελαδινού γάλακτος βρέθηκαν να είναι περισσότερο επιβαρυμένα από τα υπόλοιπα, καθώς το ποσοστό θετικότητας για τις SA’s ήταν 17,9% (μέση τιμή 5,62 μg/L), για τις TC’s 50% (μέση τιμή 1,59 μg/L), για τις FQNL’s 32,1% (μέση τιμή 22,24 μg/L), ενώ δεν ανιχνεύτηκε σε κανένα δείγμα STR. Στο κατσικίσιο γάλα παρατηρήθηκαν θετικά δείγματα σε STR (10%), TC’s (10%) και FQNL’s (20%) με μέση τιμή συγκέντρωσης 12,49, 5,84 και 7,71 μg/L, αντίστοιχα. Δεν ανιχνεύθηκαν SA’s σε κανένα δείγμα κατσικίσιου γάλακτος, ενώ παράλληλα το μόνο αντιβιοτικό που ανιχνεύθηκε στο πρόβειο γάλα ήταν η STR (25%) με μέση τιμή συγκέντρωσης 5,33 μg/L . Κατά την ανάλυση των δειγμάτων της Χειμερινής περιόδου, το προφίλ των αποτελεσμάτων άλλαξε. Συγκεκριμένα, σε όλα τα είδη γάλακτος ανιχνεύθηκαν μόνο TC’s και STR με μέση τιμή συγκέντρωσης για το αγελαδινό 2,74 (100%) και 8,47 (10,7%) μg/L, για το κατσικίσιο 1,73 (100%) και 6,97 (10%) μg/L και για το πρόβειο 1,68 (100%) και 7,29 (100%) μg/L, αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε ότι ένα δείγμα αγελαδινού γάλακτος με συγκέντρωση 118,13 μg/L, ξεπέρασε τα αποδεκτά ευρωπαϊκά όρια για τις FQNL’s [Maximum Residue Levels, MRLs-Commission Regulation (EU) No 37/2010]. Προκειμένου να γίνει προσδιορισμός του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ο άνθρωπος από υπολείμματα αντιβιοτικών που λαμβάνει μέσω της τροφικής αλυσίδας υπολογίστηκαν οι τιμές της εκτιμώμενης ημερήσιας δόσης (estimated daily intake, EDI) και του δείκτη επικινδυνότητας (hazard index, HI) των ενώσεων. Για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές της αποδεκτής ημερήσιας δόσης (acceptable daily intake, ADI) κάθε ένωσης, οι οποίες σύμφωνα με την Ε.Ε., είναι 5 μg/kg bw για τις SA’s και STR, 3 μg/kg bw για τις TC’s και 15 μg/kg bw για τις FQNL’s. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι τιμές των EDI και HI ήταν πολύ χαμηλότερες από αυτές των ADI για όλες τις ενώσεις, με την τιμή του HI να μην ξεπερνάει το 1,5 %. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες ηλικιακές ομάδες που καταναλώνουν γάλα (1, 3, 5, 7, 12, 20, 30 έτη), το EDI εμφανίστηκε μεγαλύτερο για τις FQNL’s ενώ το HI, βρέθηκε μεγαλύτερο για τις TC’s, χωρίς όμως σημαντικές διαφορές. Έρευνες πάνω στον προσδιορισμό υπολειμμάτων SA’s, TC’s, FQNL’s και STR σε δείγματα γάλακτος μέσω της ανοσοχημικής μεθόδου ELISA είναι περιορισμένες, ιδιαίτερα σε χώρες της Ε.Ε, όπως και στη χώρα μας. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρωτοποριακή μελέτη πάνω στο θέμα αυτό, ενώ περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για την εκτίμηση του κινδύνου της ανθρώπινης υγείας μέσω της διατροφής.
Φυσική περιγραφή 101 σ. : πίν., σχήμ., εικ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Aminoglycosides
Antibiotics
EDI
ELISA
Fluoroquinolones
HI
Sulphonamides
Tetracyclines
Αμινογλυκοσίδες
Αντιβιοτικά
Γάλα
Σουλφοναμίδες
Τετρακυκλίνες
Φθοροκινολόνες
Ημερομηνία έκδοσης 2021-03-26
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 434

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 6