Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Παρακίνηση προσωπικού και επαγγελματική ικανοποίηση. : στάσεις και απόψεις των νοσηλευτών του παθολογικού τομέα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441826
Τίτλος Παρακίνηση προσωπικού και επαγγελματική ικανοποίηση. : στάσεις και απόψεις των νοσηλευτών του παθολογικού τομέα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης
Άλλος τίτλος Motivation of personnel and professional satisfaction
Συγγραφέας Ζουλομιτάκη, Αδαμαντία
Σύμβουλος διατριβής Τσιλιγιάννη, Ιωάννα
Βλασιάδης, Κων/νος
Τριγώνη, Μαρία
Περίληψη Εισαγωγή: Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια το σύστημα της Δημόσιας Υγείας δοκιμάστηκε με μείζονες περικοπές στον προϋπολογισμό ενώ η επέλαση της πανδημίας COVID 19 ανέδειξε ότι ο βασικότερος παράγων για να ανταπεξέλθει ένα σύστημα σε κρίση είναι ο άνθρωπος- εργαζόμενος της πρώτης γραμμής. Το ανθρώπινο δυναμικό στα δημόσια νοσοκομεία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης έχει μειωθεί τραγικά με επιπτώσεις όχι μόνο στη φροντίδα των ασθενών αλλά και στη σωματική και ψυχική εξουθένωση του εναπομείναντος προσωπικού.Η ενίσχυση του Νοσηλευτικού προσωπικού στις τρέχουσες απαιτήσεις με την εφαρμογή ενός συστήματος παροχής κινήτρων αποτελεί αναγκαιότητα για μια σύγχρονη ηγεσία με όραμα ώστε να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δεξιότητες και τις ικανότητες κάθε εργαζομένου. Οι πρακτικές ενδυνάμωσης με την παροχή εξειδικευμένων κινήτρων στο Νοσηλευτικό προσωπικό συμβάλει στην επαγγελματική ικανοποίηση και στην επίτευξη των στόχων των Υπηρεσιών Υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι:να διερευνήσει τους σημαντικότερους παράγοντες παρακίνησης που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση των Νοσηλευτών, να καθορίσει τα χαρακτηριστικά τους και να τα συσχετίσει με δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Μέθοδοι: Το είδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι μια συγχρονική μελέτη η οποία έλαβε χώρα σε 11 κλινικές του Α’ Παθολογικού Τομέα του ΠαΓΝΗ. Τον πληθυσμό της μελέτης 8 αποτέλεσαν 89 συμμετέχοντες Νοσηλευτές οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης. Για την διεξαγωγή της έρευνας προηγήθηκε έγγραφη άδεια από την Ε.Η.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης και από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο με δύο ενότητες κλειστών ερωτήσεων. Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε 29 ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν την παρακίνηση ενώ η δεύτερη ενότητα εμπεριείχε 9 ερωτήσεις με δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της < Παρακίνησης Νοσηλευτικού προσωπικού> των Σέρβου και συν, για το οποίο ελήφθη άδεια των κατασκευαστών για την χρήση του. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ανώνυμη και υπήρξε πρόνοια διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων Νοσηλευτών. Τα ερωτηματολόγια και τα έντυπα πληροφόρησης και συγκατάθεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα διανεμήθηκαν και συλλέχτηκαν δια χειρός του ερευνητή. Η ανάλυση έγινε στο στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 24.0 με α=0.05. Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι. Αποτελέσματα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό παρακινείται από ένα σύνολο εσωτερικών και ελαχίστων εξωτερικών ανταμοιβών. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 89 άτομα σε σύνολο 130 ατόμων. Η έρευνα ανέδειξε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης που λαμβάνουν οι Νοσηλευτές αφορά τις εσωτερικές ανταμοιβές. Οι ηθικές ανταμοιβές όπως η εκτίμηση του έργου από τους προϊστάμενους, οι σχέσεις με τους συναδέλφους αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες παρακίνησης και αφορά το 64% του συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα. H ικανοποίηση των ερωτηθέντων ήταν εστιασμένη σε παράγοντες όπως η σημαντικότητα της εργασίας σε σχέση με τους ασθενείς, οι ευκαιρίες για ατομική ανάπτυξη και εκπαίδευση, η ελευθερία έκφρασης και πράξης, το δίκαιο πρόγραμμα εργασίας, ενώ οι παράγοντες δυσαρέσκειας επικεντρώνονται στους χαμηλούς μισθούς και στο εργασιακό περιβάλλον. Από τους δημογραφικούς παράγοντες προκύπτει ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά την ηλικιακή ωρίμανση των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα ηλικίας άνω των 45 ανέρχεται στο 34,1%. Το εύρημα αυτό εγείρει προβληματισμούς συγκριτικά με το κυκλικό ωράριο των εργαζομένων το οποίο ανέρχεται σε υψηλό ποσοστό (94,3%) και σχετίζεται με την απόδοση των εργαζομένων. Από την παράμετρο αυτή διαφαίνεται η ανάγκη ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού στις Υπηρεσίες υγείας. Τα παραπάνω ευρήματα ενισχύονται από στοιχεία παρόμοιων ερευνών στην Ελλάδα. 9 Συμπεράσματα: Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη ερευνητική διαδικασία φάνηκε να αποτυπώνει τους σημαντικότερους παράγοντες παρακίνησης και επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι Νοσηλευτές στο χώρο του νοσοκομείου παρακινούνται περισσότερο από τα ενδογενή κίνητρα και λιγότερο από τα εξωγενή κίνητρα. Το εύρημα αυτό μπορεί να αποτελέσει βάση σχεδιασμού και σημείο αναφοράς από τις διοικήσεις των Νοσοκομείων για αύξηση της απόδοσης και της ικανοποίησης των υπαλλήλων. Πέραν τούτου η προώθηση της αξίας της δυναμικής των εσωτερικών ανταμοιβών δεν έχει κόστος. Η εκπαίδευση και η δέσμευση των προϊστάμενων του δημοσίου για την σημασία εφαρμογής ενός συστήματος εσωτερικών ανταμοιβών είναι καθοριστικός παράγοντας ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.
Φυσική περιγραφή 74 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Nursing leadership and management
Νοσηλευτική υγεία και διοίκηση
Ημερομηνία έκδοσης 2021-07-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 403

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-07-29