Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στήριξης της ιατρικής συνεργασίας, βασισμένο σε τεχνολογία XML  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.csd.msc//2003dimou
Τίτλος Ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στήριξης της ιατρικής συνεργασίας, βασισμένο σε τεχνολογία XML
Άλλος τίτλος Implementation of a medical collaboration environment, based on XML technology
Συγγραφέας Δήμου, Χρήστος
Περίληψη Η ιατρική συνεργασία αποτελούσε ανέκαθεν καθημερινή πρακτική για τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, κυρίως με τη μορφή της προφορικής συμβούλευσης. Σήμερα, η σύγκλιση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών καθιστά εφικτή την υποστήριξη της ιατρικής τεχνολογίας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, επιτυγχάνοντας την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της ιατρικής εμπειρίας με τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και καταργώντας γεωγραφικούς και οργανωτικούς περιορισμούς. Στην παρούσα εργασία, σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε ένα ανοικτό, επεκτάσιμο, βασισμένο σε XML περιβάλλον υποστήριξης της ιατρικής συνεργασίας, με σκοπό την διάθεση όλων των απαραίτητων τεχνολογικών μέσων για την αξιόπιστη επικοινωνία επαγγελματιών της υγείας και την αποδοτική συνεργασία τους πάνω σε πραγματικά ιατρικά περιστατικά. Αποτελεί μια κατανεμημένη υπηρεσία που χρησιμοποιεί τον Παγκόσμιο Ιστό, ως μέσο για την ανταλλαγή της πληροφορίας. Στηρίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες και διεθνή πρότυπα σχετικά με το Διαδίκτυο, ώστε να εγγυηθεί την ανοικτότητα, την εύκολη επεκτασιμότητα, καθώς και την διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές, που υιοθετούν αντίστοιχες τεχνολογίες. Επιλέχθηκε η XML γλώσσα, ένα ανοικτό και επεκτάσιμο διεθνές πρότυπο για το Διαδίκτυο, τόσο για την αναπαράσταση των μηνυμάτων του πρωτοκόλλου επικοινωνίας, όσο και για την αναπαράσταση της πλειονότητας των ιατρικών εγγράφων και εξετάσεων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο μιας συνόδου συνεργασίας. Ως βασική πλατφόρμα επικοινωνίας υιοθετήθηκε ένα ανοικτό και επεκτάσιμο σύστημα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και πληροφορίας παρουσίας, καθιστώντας άμεσα διαθέσιμη τη δυνατότητα ταχείας επικοινωνίας μεταξύ των μετεχόντων και τη γνώση της παρουσίας και, συνεπώς, της διαθεσιμότητας των υπόλοιπων χρηστών. Το βασικό πρωτόκολλο επεκτάθηκε, ώστε να καλύψει τις συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας ιατρικής συνεργασίας. Κάθε πραγματικό ιατρικό επεισόδιο μοντελοποιήθηκε με έναν ιδεατό χώρο εργασίας, ο οποίος διαθέτει τη δυνατότητα διατήρησης μιας συλλογής από ιατρικά έγγραφα και εξετάσεις που σχετίζονται με το επεισόδιο αυτό και επιτρέπει το συνακόλουθο διαμοιρασμό τους στους μετέχοντες. Υποστηρίζονται, μεταξύ άλλων, μέθοδοι πιστοποίησης της ταυτότητας των μετεχόντων σε ένα επεισόδιο, προσθήκης και ανάκτησης ψηφιακά υπογεγραμμένων ιατρικών αρχείων, πρόσκλησης άλλων διαθέσιμων επαγγελματιών του χώρου της υγείας για συμμετοχή και λήψης ειδοποιήσεων για μια σειρά από γεγονότα ή δράσεις. Η υπηρεσία επιτρέπει μεθοδικούς ελέγχους και διεξοδικές μελλοντικές αναφορές χάρη στην πλήρη αποθήκευση όλης της σχετικής με ένα επεισόδιο πληροφορίας, καθώς και του πλήρους ιστορικού των δράσεων όλων των χρηστών, σε βάση δεδομένων. Η διεπαφή χρήσης της υπηρεσίας είναι βασισμένη σε ανοικτές τεχνολογίες και διεθνή πρότυπα και είναι προσβάσιμη μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Η ανοικτή αρχιτεκτονική της παρούσας υπηρεσίας επέτρεψε την αποδοτική επαναχρησιμοποίηση ενυπόστατων υποδομών, για σκοπούς αναζήτησης, εντοπισμού και χρήσης ανθρώπινων και υλικών πόρων, πιστοποίησης ταυτότητας με καθολικό τρόπο και χρήσης μεθόδων εγγύησης της ασφάλειας, της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η ικανότητα διαλειτουργικότητας με υπάρχουσες υπηρεσίες τηλεματικής για την υγεία, όπως ο ολοκληρωμένος ηλεκτρονικός φάκελος υγείας και τα πληροφοριακά συστήματα πρωτοβάθμιας και επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Τέλος, αξιολογήθηκε η απόδοση του προτεινόμενου περιβάλλοντος, με κατάλληλες πειραματικές μετρήσεις. Είναι αναγκαία η γνώση των ορίων της αποδοτικής λειτουργίας ενός τέτοιου περιβάλλοντος, καθώς αφορά τη μετάδοση και διαχείριση κρίσιμης και ευαίσθητης ιατρικής πληροφορίας. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι επίσης αναγκαία η γνώση του χρόνου απόκρισής του, καθώς μερικές πληροφορίες, όπως οι ειδοποιήσεις και η πληροφορία παρουσίας κάποιου μετέχοντα, πρέπει να παραδίδονται με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο, επειδή πιθανές καθυστερήσεις μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Η παρούσα εργασία αξιολογήθηκε πειραματικά και βρέθηκε ικανοποιητικά αποδοτική για την κλιμακωσιμότητα και την ανθεκτικότητα, ενώ διαπιστώθηκε ότι η χρήση επιπρόσθετων μηχανισμών ασφάλειας δεν επιβαρύνουν σημαντικά την απόδοση.
Ημερομηνία έκδοσης 2003-11-01
Ημερομηνία διάθεσης 2003-12-11
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 365

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 8