Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διερεύνηση της δυνατότητας περιστολής της συχνότητας αιματογενών λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση μόνιμων φεβικών καθετήρων σε νεοπλασματικούς ασθενείς : μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000349880
Τίτλος Διερεύνηση της δυνατότητας περιστολής της συχνότητας αιματογενών λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση μόνιμων φεβικών καθετήρων σε νεοπλασματικούς ασθενείς : μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη
Άλλος τίτλος Central venous catheters impregnated with minocycline and rifampin for the prevention of catheter-related bloodstream infections in patients with cancer : a prospective, randomized, double-blind trial
Συγγραφέας Χατζηνικολάου, Ιωάννης Α
Σύμβουλος διατριβής Σαμώνης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Γεωργούλιας, Βασίλειος
Μπούρος, Δημοσθένης
Περίληψη Η χρήση μόνιμων φλεβικών καθετήρων συνέβαλλε σημαντικά στη βελτίωση της ιατρικής φροντίδας των χρονίως πασχόντων. Δυστυχώς η χρήση τους σχετίζεται με επιπλοκές, εκ των οποίων η ποιο συχνή και σοβαρή είναι οι λοιμώξεις. Στην προσπάθεια ελάττωσης της συχνότητας αυτών των λοιμώξεων η επικάλυψη των καθετήρων με αντιμικροβιακές ουσίες αποτελεί ένα αποδοτικό μέτρο. Η εμπειρία χρήσης καθετήρων επικαλυμένων με αντιμικροβιακά περιορίζετο μέχρι πρότινος σε καθετήρες από πολυουρεθάνιο βραχέως χρόνου καθετηριασμού. Επιπλέον υπήρχαν επιφυλάξεις σχετικά με την πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής στα αντιμικροβιακά που χρησιμοποιούνται ως επικάλυψη. Η υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και αναφέρεται κυρίως σε in vitro συνθήκες και καθετηριασμούς βραχείας διάρκειας. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας των μόνιμων φλεβικών καθετήρων από σιλικόνη, επικαλυμένων με μινοκυκλίνη και ριφαμπικίνη (ΜΡ-ΜΦΚ), να αποτρέψουν λοιμώξεις σχετιζόμενες με τη μακροχρόνια χρήση τους. Επιπροσθέτως σκοπός ήταν να διερευνηθεί εάν η μακροχρόνια χρήση των ΜΡ-ΜΦΚ συνέβαλε στην εμφάνιση μικροοργανισμών ανθεκτικών στα χρησιμοποιούμενα ως επικάλυψη αντιμικροβιακά. Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητες μελέτες. Προκειμένου να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των ΜΡ-ΜΦΚ στην πρόληψη βακτηριαιμιών που σχετίζονται με καθετήρες (ΒΣΚ), εκπονήθηκε στο M. D. Anderson Cancer Center (MDACC) (Houston, ΗΠΑ) μια προοπτική, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή κλινική μελέτη. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με νεοπλασία, που είχαν ανάγκη εισαγωγής νέου μακροχρόνιου κεντρικού φλεβικού καθετήρα (υποκλείδιος ή περιφερικά εισερχόμενος κεντρικός φλεβικός). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε ΜΡ-ΜΦΚ είτε ένα απλό, χωρίς επικάλυψη με αντιμικροβιακές ουσίες καθετήρα (control). Οι ασθενείς εκτιμούντο κλινικώς σε τακτά χρονικά διαστήματα για περίοδο 100 ημερών μετά την εισαγωγή του υπό μελέτη καθετήρα ή μέχρι την αφαίρεση του υπό μελέτη καθετήρα, αναλόγως με το ποιο γεγονός συνέβαινε πρώτο. Ολα τα συμβάματα σχετικά με τους υπό μελέτη καθετήρες κατεγράφοντο λεπτομερώς. Μια επιπλέον, ανεξάρτητη της προηγούμενης, μελέτη εκπονήθηκε προκειμένου να διερευνηθεί εάν η κλινική χρήση ΜΡ-ΜΦΚ συμβάλλει στην ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής στη μινοκυκλίνη και ριφαμπικίνη. Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι στο MDACC έχει καθιερωθεί σε όλους τους ασθενείς που πρόκειται να λάβουν μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων να χρησιμοποιούνται ΜΡ-ΜΦΚ, ενώ αντιθέτως το τμήμα λευχαιμίας δε χρησιμοποιεί καθετήρες αυτού του τύπου, πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη τεσσάρων χρόνων κλινικής χρήσης των ΜΡ-ΜΦΚ, ελέγχοντας την ευαισθησία στα αντιμικροβιακά όλων των στελεχών Staphylococcus spp. που προκάλεσαν πρωτοπαθή βακτηριαιμία σε ασθενείς με μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων και στο τμήμα λευχαιμίας για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αποτελέσματα: Στην προοπτική μελέτη (Σεπτέμβριος 1999 - Μάϊος 2002) μελετήθηκαν συνολικά 356 καθετήρες (182 ΜΡ-ΜΦΚ, 174 απλοί-μη επικαλυμένοι-controls). Τα χαρακτηριστικά των ασθενών ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες. Η μέση διάρκεια καθετηριασμού ήταν παρόμοια και για τα δύο είδη καθετήρων (ΜΡ-ΜΦΚ: 66.21 + 30.88 ημέρες, Απλοί: 63.01 + 30.80 ημέρες). Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της μελέτης καταγράφηκαν συνολικά 17 ΒΣΚ. Οι 3 συσχετίσθηκαν με ΜΡ-ΜΦΚ και οι 14 με απλούς καθετήρες (control). Η αναλογία ΒΣΚ με βάση τις ημέρες καθετηριασμού ήταν 0,25 και 1,28 ανά 1000 ημέρες καθετηριασμού αντίστοιχα. (p=0,003). Η πλειοψηφία των εμπλεκομένων μικροοργανισμών ήταν Gram θετικοί κόκκοι. Δεν καταγράφηκαν αλλεργικές αντιδράσεις σχετιζόμενες με τη χρήση κανενός είδους καθετήρων. Στην ανεξάρτητη αναδρομική μελέτη (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2001) μελετήθηκαν 212 ασθενείς με μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων και 460 ασθενείς με λευχαιμία. Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς είχαν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης GVHD (p<0.001), μεγαλύτερη συχνότητα καθετηριασμού (p<0.001) και ουδετεροπενίας (p<0.001), ενώ η διάρκεια της ουδετεροπενίας ήταν μακρύτερη στους ασθενείς με λευχαιμία (p<0.001). Η χρήση της ριφαμπικίνης ήταν παρόμοια και στους δύο πληθυσμούς ασθενών ενώ οι τετρακυκλίνες χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο στους μεταμοσχευμένους (p=0.02). Η συχνότητα πρωτοπαθούς βακτηριαιμίας από Staphylococcus spp. βάσει των ημερών καθετηριασμού στους μεταμοσχευμένους ήταν 1,2 ανά 1000 ημέρες και 5,5 ανά 1000 ημέρες στους λευχαιμικούς (p=0.003). Απομονώθηκαν 9 στελέχη Staphylococcus spp σε ασθενείς με λευχαιμία και 1 σε μεταμοσχευμένο ασθενή ανθεκτικά στη ριφαμπικίνη. Αντιθέτως δεν καταγράφηκε αντοχή στη μινοκυκλίνη. Συμπέρασμα: Οι κατασκευασμένοι από σιλικόνη επικαλλυμένοι με μινοκυκλίνη και ριφαμπικίνη μόνιμοι φλεβικοί καθετήρες είναι ασφαλείς και αποτελεσματικοί στην πρόληψη λοιμώξεων που σχετίζονται με καθετήρες σε ασθενείς με νεοπλασία. Επιπροσθέτως φαίνεται ότι σχετίζονται με χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης σταφυλοκοκκικής αντοχής στα χρησιμοποιούμενα ως επικάλυψη αντιμικροβιακά.
Φυσική περιγραφή 113 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Catheterization adverse affects
Ημερομηνία έκδοσης 2008-07-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 60

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2