Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Περιφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας : η ελληνική πραγματικότητα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000421388
Τίτλος Περιφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας : η ελληνική πραγματικότητα
Άλλος τίτλος Regionalization of health services
Συγγραφέας Αθανασιάδης, Αθανάσιος
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Λιονής, Χρήστος
Τρομπούκης, Κωνσταντίνος
Μέλος κριτικής επιτροπής Οικονόμου, Χαράλαμπος
Σουλιώτης, Κυράκος
Κωστοπούλου Στυλιανή
Ράτσικα Νικολέτα
Περίληψη Η περιφερειακή οργάνωση των συστημάτων υγείας αποτελεί κατάκτηση αρκετών χωρών. Η ανάγκη για οργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο προέκυψε ως μέρος της γενικότερης προσπάθειας για αποκέντρωση και οργάνωση των διοικήσεων, καθώς οι εκατοντάδες υπηρεσίες υγείας κάθε χώρας και οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτές δεν ήταν εύκολο να διοικούνται και να ελέγχονται μόνο από μία κεντρική αρχή. Η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας αποτελεί μια διαδικασία μεταφοράς ή μεταβίβασης κεντρικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε τοπικές ή περιφερειακές αρχές ή φορείς ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να ανταποκριθούν καλύτερα στην ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει και να επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις για τους λόγους που η περιφερειακή οργάνωση και αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα δεν ολοκληρώθηκε, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε και νομοθετήθηκε. Στο πρώτο μέρος της διατριβής καταγράφονται οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη χώρα με στόχο την οργάνωση και αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, η έρευνα χωρίστηκε σε τρεις μεγάλες περιόδους. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει τις νομοθετικές προσπάθειες από τη δεκαετία του 1920 (ίδρυση του πρώτου ξεχωριστού Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως το 1922), μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει τις προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 (ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας- Ε.Σ.Υ. το 1983), αλλά και της δεκαετίας του 1990. Τέλος, η τρίτη περίοδος περιλαμβάνει τις μεταρρυθμίσεις για περιφερειακή αποκέντρωση κατά τη δεκαετία του 2000, με την ίδρυση των Πε.Σ.Υ. το 2001 και των Πε.Σ.Υ.Π. το 2003, μετέπειτα των Δ.Υ.ΠΕ. το 2005 και τέλος των Υ.ΠΕ. το 2007 φτάνοντας μέχρι σήμερα. Το δεύτερο μέρος της διατριβής περιλαμβάνει την πρωτογενή ποιοτική έρευνα (qualitative research) λόγω της φύσης του διερευνώμενου θέματος. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις τύπου ελίτ (elite interviewing) λόγω των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και με τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας (purposive sampling) επιλέχθηκε ο πληθυσμός των πενήντα προέδρων και διοικητών υγειονομικών περιφερειών από το 2001 έως και το 2009. Σκοπός ήταν να μελετηθούν οι απόψεις και να ληφθούν συγκεκριμένες πληροφορίες και εμπειρικά δεδομένα από τα πρόσωπα που κλήθηκαν να υπηρετήσουν τη διαδικασία της περιφερειακής αποκέντρωσης στην Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν τριάντα επτά άτομα, από τους οποίους οι τριάντα τέσσερις ήταν άντρες και οι τρεις γυναίκες. Η διενέργεια και ολοκλήρωση των συνεντεύξεων διήρκεσε από τον Μάιο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2012, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες που επιβάλλονται τόσο για την ορθή αξιοποίηση της μεθόδου όσο και για λόγους δεοντολογίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συνεντεύξεις παραχωρούνταν στον χώρο του συνεντευξιαζόμενου (συνήθως στο γραφείο τους). Με τη σύμφωνη γνώμη τους, οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με τη χρήση μαγνητοφώνου. Ο μέσος χρόνος διάρκειας των συνεντεύξεων ήταν πενήντα πέντε λεπτά. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή κάθε συνέντευξης ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση και η πλήρης καταγραφή της ώστε να πάρει μορφή γραπτού κειμένου. Η θεματική ανάλυση (thematic analysis) χρησιμοποιήθηκε για να επιλεγούν – τα σημεία-κλειδιά στις απαντήσεις των συνεντεύξεων, την κωδικοποίησή τους και τη δημιουργία θεμάτων (themes) με στόχο να βρεθούν τα κοινά σημεία μεταξύ των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε τέσσερις (4) βασικές ενότητες (themes) ανάλογα με τις απαντήσεις και με βάση τη θεματική ανάλυση (thematic analysis). Η πρώτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τις απαντήσεις που δόθηκαν για το εννοιολογικό πλαίσιο της αποκέντρωσης και της περιφερειακοποίησης (περιφερειακής οργάνωσης), καθώς και τον σκοπό και τις ανάγκες που επιχειρεί να εξυπηρετήσει η αποκέντρωση στην υγεία. Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τις απαντήσεις σχετικά με την ελληνική εμπειρία της περιφερειακής αποκέντρωσης των υπηρεσιών υγείας, με υποκατηγορίες τη μεταφορά διοικητικής, πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, τις απαραίτητες αλλαγές για την καλύτερη λειτουργία τους, τη διαίρεση και τη μη ταύτισή τους με τις διοικητικές περιφέρειες. Η τρίτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τις σχέσεις των προέδρων και διοικητών με τους τοπικούς φορείς, το Υπουργείο Υγείας, τις υπόλοιπες υγειονομικές περιφέρειες, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Τέλος, η τέταρτη θεματική ενότητα αναφέρεται στα επιτεύγματα, καθώς και στις παραλείψεις κατά τη θητεία τους. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η περιφερειακή αποκέντρωση στην Ελλάδα δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία ήταν οι εξής:  Έλλειψη πολιτικής στήριξης του θεσμού της περιφερειακής αποκέντρωσης. Το κράτος είτε δεν πίστεψε στην πραγματική ανάγκη για αποκέντρωση, είτε τη φοβήθηκε και ως εκ τούτου δεν τη στήριξε ουσιαστικά και πολιτικά.  Απροθυμία και αδυναμία της κεντρικής εξουσίας να απαλλαγεί από την νοοτροπία της κεντρικής διαχείρισης και του συγκεντρωτισμού.  Δυσκολία από το γεγονός ότι όλο σύστημα δημόσιας διοίκησης και λειτουργίας του κράτους δεν ήταν περιφερειακά αποκεντρωμένο.  Ανταγωνιστική σχέση και συναρμοδιότητες μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με τις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών.  Μη μεταφορά ουσιαστικής εξουσίας (διοικητικής, πολιτικής, οικονομικής) και έλλειψη οικονομικής αυτοδυναμίας των υγειονομικών περιφερειών.  Πολυνομία και συνεχής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που αφορούσε τις υγειονομικές περιφέρειες, το νομικό καθεστώς των νοσοκομείων (από Πε.Σ.Υ.-Πε.Σ.Υ.Π, σε ΔΥ.ΠΕ.) και τη μείωση του αριθμού τους (από 17 ΔΥ.ΠΕ. σε 7 Υ.ΠΕ.). Προβλήματα δημιουργούνταν και από τη μη ταύτιση με τις δεκαεπτά αρχικά και τις επτά μετέπειτα υγειονομικές περιφέρειες με τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες.  Γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης που καθυστερούσε την εφαρμογή πολιτικών αποκέντρωσης.  Ασυνέχεια στην πολιτική υγείας μετά την εναλλαγή κυβερνήσεων, Υπουργών Υγείας αλλά και των προέδρων και διοικητών των υγειονομικών περιφερειών. Το ελληνικό σύστημα υγείας δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να ενσωματώσει μια στρατηγική περιφερειακής οργάνωσης και να επιτύχει ένα αποκεντρωμένο διοικητικό σύστημα υπηρεσιών υγείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο ρόλος της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην παροχή υπηρεσιών υγείας ήταν και είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Επίσης, ότι η ουσιαστική περιφερειακή οργάνωση εξαρτάται από τον βαθμό αποκέντρωσης της ευθύνης στη λήψη αποφάσεων και από τις διαδικασίες λογοδοσίας για τις αποφάσεις αυτές. Η επιτυχία της όμως θα κριθεί από τον βαθμό που θα επιδείξει στην ισότητα, στην προσβασιμότητα και στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας αλλά και της ενσωμάτωσης μιας περιφερειακής-αποκεντρωτικής λογικής στο ευρύτερο δημόσιο διοικητικό σύστημα. Συμπερασματικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι η περιφερειακή οργάνωση και κατ’ επέκταση η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας, παρά τις κατά καιρούς αξιέπαινες προσπάθειες, παραμένει ένας επιθυμητός όσο και απόμακρος στόχος της ασκηθείσας πολιτικής υγείας στην Ελλάδα.
Φυσική περιγραφή 209 σ. : είκ. διάγρ. πίν. ; 25 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Decentralization
Health system
Regional organization
Αποκέντρωση
Σύστημα υγείας
Ημερομηνία έκδοσης 2019-03-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 96

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 15