Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις, που εδρεύουν στην Αττική : η δράση και ο ρόλος τους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000354327
Τίτλος Οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις, που εδρεύουν στην Αττική : η δράση και ο ρόλος τους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας
Άλλος τίτλος The non-governmental organizations, located in Athens : their action and role in social care and health sector
Συγγραφέας Διβόλη, Χριστίνα
Σύμβουλος διατριβής Δικάιος, Κ.
Φιλαλήθης, Α.
Περίληψη Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, το εθελοντικό κίνημα εξαπλώνεται και αποκτά όλο και περισσότερους ενεργούς πολίτες. Η εθελοντική προσφορά οργανισμών και υπηρεσιών εκτείνεται σε πολλά και διαφορετικά πεδία όπως: προστασία περιβάλλοντος, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ανθρωπιστικής βοήθειας, προαγωγή συμφερόντων ασθενέστερων κλπ. με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη. Εξαιτίας, λοιπόν, της ραγδαίας αύξησης του «Τρίτου Τομέα», το επιστημονικό ενδιαφέρον στρέφεται στους λόγους που συντέλεσαν ώστε οι ΜηΚυβερνητικές Οργανώσεις να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής, αλλά και Παγκόσμιας Κοινωνίας Πολιτών. Γι’ αυτό το λόγο, η παρούσα εργασία θα εξετάσει το φαινόμενο του εθελοντισμού υπό το πρίσμα των οργανώσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Στόχος: Κύριος σκοπός της μελέτης ήταν η ανάδειξη της ποικιλομορφίας των εθελοντικών δράσεων στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η καταγραφή των οργανώσεων και ομάδων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Οι επιμέρους στόχοι ήταν: 1. μέσω των ήδη υπαρχουσών ερευνών και του Εθνικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, να δημιουργηθεί μια πιλοτική βάση δεδομένων η οποία να περιλαμβάνει τις ΜΚΟ, που βρίσκονται στην Αττική και σχετίζονται με την υγεία και την πρόνοια, 2. να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τις δράσεις, το δυναμικό τα οικονομικά αυτών των οργανώσεων, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, και 3. με βάση τα ευρήματα να γίνει μια πρώτη εκτίμηση του βαθμού ευαισθητοποίησης τους σε θέματα υγείαςπρόνοιας. Μέθοδος: Ο πληθυσμός της μελέτης αφορά τις ΜηΚυβερνητικές Οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 80 οργανώσεις, που βρίσκονται στο νομό Αττικής και δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Για τη συλλογή των δεδομένων, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο με προκωδικοποιημένες ερωτήσεις και η μέθοδος επαφής με το δείγμα ήταν είτε η αποστολή του μέσω φαξ, είτε μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα προέκυψαν από το 60% περίπου του δείγματός μας και εμφανίζονται με τη μορφή ποσοστών, παρατηρώντας τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή. Τα κυριότερα ευρήματα αφορούν: την ομάδαστόχο που απευθύνονται οι ΜΚΟ(παιδιά, 16.3%), την ανάδειξη της ποικιλομορφίας των δράσεών τους, με κυριότερη την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης(12.8%), τις πηγές των πόρων τους(ατομικές δωρεές, 24.6%). Επιπλέον, σαν κύρια δυσκολία αναδείχθηκε η έλλειψη οικονομικών πόρων(29.9%) και η εξεύρεση εθελοντών(11.2%). Συμπεράσματα: Θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια, ότι η έρευνα ανέδειξε την ποικιλομορφία των εθελοντικών δράσεων στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Με βάση τους στόχους της μελέτης, έγινε μια λεπτομερής καταγραφή των ΜΚΟ που εδρεύουν στην Αθήνα και συγκεντρώθηκαν στοιχεία όπως: οι δράσεις τους, οι πόροι τους, τα μέλη τους, οι τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κλπ. Η συλλογή των στοιχείων αυτών, έγινε μέσω της τηλεφωνικής επαφής. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή απέδωσε χαμηλά ποσοστά συμμετοχής, περίπου το 60% του δείγματος δέχτηκε να συμμετέχει στην έρευνα, το 30% δεν βρέθηκε, ενώ το 10% αρνήθηκε τη συμμετοχή. Η ανάλυση των δεδομένων, κατέδειξε το σημαντικό βαθμό ευαισθητοποίησης των ΜΚΟ στον τομέα της υγείας και κοινωνικής φροντίδας, σε αντίθεση με το μικρό βαθμό συμμετοχής της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα.
Φυσική περιγραφή iv, 133 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Actions and roles in the health sector
Community Health Aides
Health Services
Organizations
Questionnaire
Social Non-Governmantal Organizations
Voluntarism
Voluntary Health Services
Voluntary Workers
Βοηθοί υγείας κοινότητας
Δράσεις και ρόλοι στον τομέα της υγείας
Εθελοντισμός
Εργαζόμενοι εθελοντικά
Ερωτηματολόγιο
Κοινωνικές Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις
Κοινωφελείς οργανισμοί υγείας
Υπηρεσίες υγείας
Χρησιμοποίηση φαρμάκων
Ημερομηνία έκδοσης 2008-07-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Σημειώσεις Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: "Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας"
Εμφανίσεις 223

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 163