Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Guide Terms : Η εννοιολογική τους αναπαράσταση και η καθολική ισχύς των σημασιολογικών τους παραμέτρων κατά τη μοντελοποίηση δεδομένων σε συστήματα Θησαυρών όρων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου ucr.history.msc//2001matsaridis
Τίτλος Guide Terms : Η εννοιολογική τους αναπαράσταση και η καθολική ισχύς των σημασιολογικών τους παραμέτρων κατά τη μοντελοποίηση δεδομένων σε συστήματα Θησαυρών όρων
Συγγραφέας Ματσαρίδης, Γεώργιος
Περίληψη Ο όγκος σε συνδυασμό με τη σημασιολογική ετερογένεια των όρων πουαναλαμβάνει να διαχειριστεί ένα σύστημα θησαυρού, ενώ πρόκειται κατ΄αρχήνγια μεγέθη ζητούμενα και αντιμετωπίσιμα από το σύστημα, ενδέχεται ωστόσονααποδειχθούν ανασταλτικοί παράγοντες στην ποιοτική αναζήτηση καιαποτελεσματική ανάκτηση της πληροφορίας. Η σημασιολογική ιεράρχηση τωνόρων,αποτελώντας μία σχετικά ασφαλή μέθοδο οργάνωσης των δεδομένων, επιτρέπειτηνοργάνωση του λεξιλογίου πολυεπίπεδα, χρησιμοποιώντας τους όρους -οδηγούς(guide terms) ως εκείνη την εννοιολογική στάθμη από την οποία και μετάοιέννοιες εξειδικεύονται ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά επιτρέποντας τη διάκριση των χρήσεων των αντίστοιχων όρων που τιςεκφράζουν. Τεχνικά θέματα όπως η αρχιτεκτονική χαρακτηρίζονται από πολύπλοκη ορολογία με δυναμικούς συνδυασμούς που παράγουν τις καινούριες έννοιες. Σε έναν όμως στατικό θησαυρό, δεν μπορεί εύκολα να αναζητηθεί η πληροφορία όταν οιόροιτου δεν έχουν την κατάλληλη δομή που θα επιτρέψει το δυναμικό συνδυασμότους, τη δια-συνθετικότητα, για τη δημιουργία νέων εννοιών απόυπάρχουσεςσε πιθανά περιβάλλοντα. Είναι θέμα οικονομίας στην έκφραση και ταύτισης ανάμεσα στην ταξινόμηση και την αναζήτηση, η ύπαρξη μιας μονοσήμαντης και διασυνθετικής γλώσσας ευρετηριασμού η οποία θα οδηγήσει στην αύξηση τουλεξιλογίου για τον αρχιτεκτονικό ευρετηριασμό. Η παρούσα εργασία προτείνει μια θεωρία για την οργάνωση, σύνταξη και παράσταση του νοήματος των εννοιών που αφορούν σε Αντικείμενα (Objects) στον Arts & Architecture Thesaurus. Μας ενδιαφέρει το θέμα της παράστασης της λεξικής σημασίας, με σαφή προσανατολισμό στην επίλυση του προβλήματος της δυναμικότητας στην περιγραφή των όρων προσφέροντας μετασχηματιστικούς κανόνες για την παραγωγική ανάπτυξη νέων ρόλων στη βάση υπαρχόντων. Επιχειρήσαμε αρχικά μια επισκόπηση των μεθόδων και θεωριών από το χώρο της Φιλοσοφίας και της Γνωστικής Ψυχολογίας για το θέμα της εννοιολογικής συγκρότησης και δόμησης για να καταλήξουμε στις μεθόδους της Γλωσσολογίας και πιο συγκεκριμένα στη Θεωρία του Γενετικού Λεξικού, αφού προηγουμένωςαπορρίψαμε το πρώιμο γλωσσολογικό μοντέλο της Λεξικής Σειραϊκής Απαρίθμησης. Με βάση τα ευρήματα και τις επιταγές της Θεωρίας αυτής, αναλύθηκαν 1040 Όροι-οδηγοί του Arts & Architecture Thesaurus τόσο σε επίπεδο ανάθεσης της κυριαρχούσας σημασιακής τους ποιότητας όσο και στο επίπεδο σύνταξης τωντελεστών για μια γλώσσας ευρετηριασμού. Κατασκευάστηκαν καιτυποποιήθηκαν οικανόνες που αφορούν στη σύνταξη των όρων-οδηγών και των τελεστών τους,αναγνωρίστηκε η οντολογική κατηγορία των συμπληρωμάτων τους καιμελετήθηκετέλος η συχνότητα και τα ποσοστά εμφάνισης των τελεστών σε κάθε Ιεραρχία της υπό εξέταση ’ποψης. Για τους όρους όπου δεν κατέστη δυνατή η ανάθεσηΣημασιακών Πρωτοτύπων και κατά συνέπεια η σύνταξη της γλώσσαςευρετηριασμού,παρουσιάστηκε ομαδοποίηση και αιτιολόγηση των πιθανών προβλημάτων πουοδήγησαν σε αυτή την εμπλοκή.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2001
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Σημειώσεις Διατμηματικό, συνεργαζόμενα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Επιστήμης Υπολογιστών.
Εμφανίσεις 183

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 11