Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η γεωγραφική κατανομή της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα : βάση του είδους και του ζυμοδέματος των στελεχών που απαντώνται στις διάφορες περιοχές ,της κλινικής εικόνας που παρουσιάζουν και της αντοχής των στελεχών στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000382352
Τίτλος Η γεωγραφική κατανομή της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα : βάση του είδους και του ζυμοδέματος των στελεχών που απαντώνται στις διάφορες περιοχές ,της κλινικής εικόνας που παρουσιάζουν και της αντοχής των στελεχών στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα
Άλλος τίτλος The geographical distribution of leishmaniasis in Greece,based on the species and zymodemes of the isolated stains ,the clinical sings they present in humans and dogs and their resistance to antileishmanial drugs
Συγγραφέας Νταής, Παντελής
Σύμβουλος διατριβής Αντωνίου, Μαρία
Μέλος κριτικής επιτροπής Γκίκας, Αχιλλέας
Τζανάκης, Νικόλαος
Λιονής, Χρήστος
Καραγωγέως, Δόμνα
Κρύγκερ-Κρασαγάκη, Σαμπίνε-Ελκε
Κοφτερίδης, Διαμαντής
Περίληψη Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα, στον άνθρωπο και στο σκύλο: η γεωγραφική κατανομή της νόσου, των ειδών και ζυμοδεμάτων του παράσιτου και της αντοχής τους στα φάρμακα, όπως και της γεωγραφικής διασποράς των διαβιβαστών ξενιστών του παράσιτου. Η λεϊσμανίαση είναι μια παρασιτική νόσος η οποία ενδημεί σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές όπως και σε χώρες της Νοτίου Ευρώπης (συμπεριλαμβανόμενης και της χώρας μας). Αποτελεί τη δεύτερη ασθένεια πρωτοζωικής προέλευσης παγκοσμίως, με ευρεία γεωγραφική εξάπλωση. Μέχρι πρότινος κατατασσόταν στις πλέον «παραμελημένες» νόσους. Η ασθένεια προκαλείται από ενδοκυτταρικό πρωτόζωο Leishmania infantum και παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων, ανάλογα με το είδος του πρωτόζωου και την ανοσιακή κατάσταση του ξενιστή. Χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία κλινικών συνδρόμων (σπλαχνική, δερματική και βλεννογονοδερματική μορφή), με σοβαρότερο τη σπλαχνική λεϊσμανίαση (ΣΛ, Visceral leishmaniasis). Η έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά οροθετικότητας στα σκυλιά, δηλαδή οι περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη μετάδοση της λεϊσμανίασης στον άνθρωπο με: α) τη δημιουργία δικτύου γιατρών και κτηνιάτρων στη χώρα, β) την αποστολή ερωτηματολογίων για τη μελέτη της Λεϊσμανίασης σε κτηνίατρους του ιδιωτικού και δημόσιού τομέα (840 ερωτηματολόγια), γ) την επιδημιολογική μελέτη στα σκυλιά, με την εξέταση 8316 δειγμάτων τα οποία αφορούσαν σε 5772 ζώα από τις 13 περιφέρειες της χώρας (σχεδόν από όλους τους νομούς της χώρας) και την χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων με το σύστημα GIS, δ) την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την επιδημιολογική μελέτη στα σκυλιά και τη συσχέτιση τους με τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των κτηνιάτρων στα ερωτηματολόγια, ε) την μελέτη της νόσου στον ανθρώπινο πληθυσμό με την εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων ασθενών από την Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας (153 ασθενείς) (και αξιοποίηση στοιχείων από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ζ) την απομόνωση, καλλιέργεια και τυποποίηση του πρωτόζωου παράσιτου Leishmania από σκυλιά και ασθενείς, η) την καταγραφή των ειδών/στελεχών του παράσιτου που απαντώνται σε σκυλιά και ανθρώπους στην Ελλάδα και τη σύγκρισή τους με στελέχη που απαντώνται στη Μεσόγειο, θ) τη δημιουργία τράπεζας στελεχών του παράσιτου και ι) τη μελέτης της αντοχής των στελεχών Leishmania που απομονώθηκαν στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής (Flow Cytometry) και τη χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων με το σύστημα GIS. Διδακτορική Διατριβή Νταής Παντελής Δημιουργήθηκε δίκτυο με γιατρούς σε κρατικά νοσοκομεία της χώρας, κυρίως Κρήτης και Αθήνας (από όπου παραλήφθηκαν βιολογικά δείγματα από 153 ασθενείς με υποψία λεϊσμανίασης), και με κτηνιάτρους από όλη τη χώρα (από τους οποίους παραλήφθηκαν 8316 βιολογικά δείγματα από 5772 τυχαία σκυλιά). Εστάλησαν 840 ερωτηματολόγια σε κτηνίατρους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έδειξε ότι οι μεγάλη πλειοψηφία των κτηνιάτρων εκτιμά ότι στην περιοχή τους παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων της νόσου σε σκυλιά και ότι η καταπολέμηση/αποφυγή των τσιμπημάτων της σκνίπας με τα μέτρα που διαθέτουμε δεν έχει επιτυχία στα σκυλιά. Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και της επιδημιολογικής μελέτης σε 5772 τυχαία σκυλιά από όλες τις περιφέρειες της χώρας έδειξε ότι α) το ερωτηματολόγιο, που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FP6 EDEN - Leish subgroup, είναι ένα αξιόπιστο επιδημιολογικό εργαλείο και όταν τα αποτελέσματά του αναλύονται και χαρτογραφούνται με το σύστημα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον εντοπισμό περιοχών υψηλού κινδύνου και νέων περιοχών εισόδου της νόσου (Ntais et al., 2013 c). Η επιδημιολογική μελέτη στα σκυλιά κατέδειξε το ποσοστό οροθετικότητας των σκυλιών σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας και με την χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων προέκυψαν οι περιοχές υψηλού κινδύνου για τον άνθρωπο. Τα κλιματολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής συσχετίστηκαν με το ποσοστό οροθετικότητας των σκύλων, με την παρουσία ανθρώπινων κρουσμάτων και με την παρουσία ειδών σκνιπών που παίζουν το ρόλο του διαβιβαστή ξενιστή του παράσιτου Λεϊσμάνια (Ntais et al., 2013 a). Η εργαστηριακή διάγνωση και επεξεργασία των βιολογικών δειγμάτων από ασθενείς και σκυλιά είχε σαν αποτέλεσμα την απομόνωση 212 στελεχών του παράσιτου τα οποία τυποποιήθηκαν με την μέθοδο gold standard δηλαδή της ανάλυσης του ενζυμικού προφίλ του κάθε στελέχους. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι στην Ελλάδα απαντώνται τα είδη του παράσιτου Leishmania infantum MON-1 και MON-98, υπεύθυνων για τη σπλαχνική λεϊσμανίαση και L. tropica MON-300, MON-58, υπεύθυνων για την δερματική λεϊσμανίαση (Ntais et al., 2013 a). Το L. tropica MON-300 καταγράφηκε μόνο στην Ελλάδα (Κρήτη) και το ΜΟΝ-58, που αν και ανθρωπονοτικό είδος, καταγράφηκε σε άνθρωπο και σε σκύλο στην Κρήτη. Το ζυμόδεμα αυτό είχε αναφερθεί μόνο σε έξι ασθενείς στο Αφγανιστάν και ο εντοπισμός του στην Κρήτη, σε νεαρό πρόσφυγα από το Αφγανιστάν (που μολύνθηκε στη χώρα του) και σε σκύλο, είναι ένα ανησυχητικό γεγονός που καταγράφει την εγκατάσταση του νέου παθογόνου σε τοπικό πληθυσμό σκνίπας και την ανάπτυξη νέου επιδημιολογικού κύκλου του παράσιτου σε άνθρωπο και σκύλο (Ntais et al., 2013 b). Η L. tropica στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, εθεωρείτο ανθρωπονόσος. Η γεωγραφική κατανομή της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα: βάση του είδους και του ζυμοδέματος των στελεχών που απαντώνται στις διάφορες περιοχές, της κλινικής εικόνας που παρουσιάζουν και της αντοχής των στελεχών στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα. 8 Δημιουργήθηκε τράπεζα στελεχών του παράσιτου για μελλοντικές μελέτες από το εργαστήριο Παρασιτολογίας αλλά και σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έγινε χαρτογράφηση της διασποράς των στελεχών στη χώρα και συσχέτισή τους με τα είδη της σκνίπας-διαβιβαστή ξενιστή που απαντώνται στις αντίστοιχες περιοχές. Στη συνεχεία έγινε σύγκριση των Ελληνικών στελεχών με στελέχη που απαντώνται σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Τα αποτελέσματα της μελέτης της αντοχής του παράσιτου στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα, που είχε διεξαχθεί στο εργαστήριο από προηγούμενες μελέτες, χαρτογραφήθηκαν με το σύστημα GIS και προέκυψαν οι περιοχές της Ελλάδας με ανθεκτικά παράσιτα, γεγονός που ενισχύει το βαθμό κινδύνου της περιοχής για τον άνθρωπο και ενισχύει την ανάγκη παρέμβασης για την καταπολέμηση της νόσου και του διαβιβαστή της στις περιοχές αυτές. Από τα 212 στελέχη που μελετήθηκαν στο εργαστήριο, μόνο τα 11 στελέχη (2 ανθρώπινα και 9 σκύλου) βρέθηκαν να έχουν αντοχή στα φάρμακα. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση του μεγέθους, για τη δημόσια υγεία, προβλήματος στην Ελλάδα. Είναι φανερό ότι η λεϊσμανίαση έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και επίσης ότι έχουν αναπτυχθεί και εξαπλωθεί ανθεκτικά στα φάρμακα παράσιτα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης και με τις αλλαγές που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, νέα είδη και στελέχη Λεϊσμάνιας εμφανίζονται στη χώρα μας. Ο μεγάλος αριθμός ειδών σκνίπας (13) που απαντώνται στην Ελλάδα, επιτρέπει την εισαγωγή, εγκατάσταση και διασπορά αυτών των νέων παθογόνων, με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η μελέτη αυτή δίνει στοιχεία βάση των οποίων οι αρμόδιοι φορείς να επέμβουν για τη καταπολέμηση του προβλήματος στις πιο επικίνδυνες για τον άνθρωπο περιοχές.
Φυσική περιγραφή 164 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Leishmania
Leishmaniases
Sandflies
Zymodemes
Ζυμοδέματα
Η λεϊσμανίαση
Λεϊσμανία
Σκνίπες
Στελέχη
Ημερομηνία έκδοσης 2013-07-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 551

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 38