Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μετάφραση και στάθμιση του ερωτηματολογίου CHIRPI στην ελληνική γλώσσα για την εκτίμηση του ρόλου του διαδικτύου ως πηγή πληροφοριών των γονέων για την υγεία των νοσηλευόμενων παιδιών τους  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000454702
Τίτλος Μετάφραση και στάθμιση του ερωτηματολογίου CHIRPI στην ελληνική γλώσσα για την εκτίμηση του ρόλου του διαδικτύου ως πηγή πληροφοριών των γονέων για την υγεία των νοσηλευόμενων παιδιών τους
Άλλος τίτλος Translation and validation of the CHIRPI questionnaire in Greek for the evaluation of parent internet use for information related to hospitalized children'shealth problem
Συγγραφέας Ψωμά, Δανάη Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Νότας, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Μπριασούλης, Γεώργιος
Ηλία, Σταυρούλα
Περίληψη Εισαγωγή: Η εκρηκτική ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής επέφερε και την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή. Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον το κύριο μέσο ανταλλαγής πληροφοριών παγκοσμίως. Η χρήση του, ακόμη και για την αναζήτηση πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία [search for health-related information (HRI)], έχει γίνει μια κοινή πρακτική, ιδίως από τους γονείς. Ωστόσο, ο ρόλος του διαδικτύου στην αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν ζητήματα υγείας, δημιουργεί έναν έντονο σκεπτικισμό καθώς, από τη μια δείχνει να εξυπηρετεί, παρέχοντας πληροφορίες, οι οποίες δεν ήταν εύκολα διαθέσιμες στο παρελθόν, κι από την άλλη, απειλεί με τον κίνδυνο παραπληροφόρησης. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η μετάφραση, στάθμιση και πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου CHIRPI (Children's Health Internet Research, Parental Inventory) στην ελληνική γλώσσα ως αποτέλεσμα της χρήσης του σε συγκεκριμένο δείγμα γονέων προκειμένου να γίνει εκτίμηση της εκσεσημασμένης γονικής αναζήτησης στο διαδίκτυο πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία των παιδιών τους. Μεθοδολογία: Η μετάφραση, η στάθμιση και η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου έγινε σύμφωνα με τη διεθνώς προτεινόμενη διαδικασία. Το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο σταθμίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με μη τυχαίο δείγμα γονέων παιδιών ηλικίας 0-10 ετών, που εισήχθησαν για νοσηλεία στην Παιδιατρική Κλινική. Για τον υπολογισμό της εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Chronbach’s Alpha. Η επαναληψιμότητα (test-retest reliability) μετρήθηκε με το συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient). Η αξιοπιστία μεταξύ βαθμολογητών ελέγχθηκε με το δείκτη kappa. Αποτελέσματα: Όλες οι υποκλίμακες είχαν συντελεστή Chronbach’s Alpha >0,70 και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε σε 0,91. Ο συντελεστής ενδοταξικής συσχέτισης (ICC) βρέθηκε μεταξύ 0,632-1,000 για τις επιμέρους ερωτήσεις. Ο δείκτης kappa για την αξιοπιστία μεταξύ βαθμολογητών κυμαινόταν από 0,615 έως 1,00, παρουσιάζοντας έτσι, σημαντική προς μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των δυο επανειλημμένων αξιολογήσεων του ίδιου μεγέθους. Έτσι, οι ικανοποιητικοί συντελεστές αξιοπιστίας της κλίμακας έκαναν αποδεκτή τη μεταφορά του ερωτηματολογίου στον ελληνικό πληθυσμό. Τέλος, τα άτομα υψηλής εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε ποσοστό 92,7%, κατά την αναζήτησή τους στο διαδίκτυο, ενδιαφέρονται, έστω και σπάνια, για τις πιθανές αιτίες της ασθένειας του παιδιού τους, σε αντίθεση, με τα άτομα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, που μόνο το 60%, εκδηλώνει τη συμπεριφορά αυτή. (p<0.001). Συμπεράσματα: Η Κλίμακα “Διαδικτυακή Αναζήτηση Παιδικής Υγείας, Γονική Καταγραφή - ΔΑΠΥΓΚ” (Children’s Health Internet Research, Parental Inventory – CHIRPI) όπως προέκυψε από τη μετάφραση, τη στάθμιση και την πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου, αποτελεί ένα ικανοποιητικά αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο στην ελληνική γλώσσα για να εκτιμήσει την εκσεσημασμένη γονική αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία των παιδιών τους, ηλικίας 0-10 ετών, των ελληνόφωνων πληθυσμών
Φυσική περιγραφή 79 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Emergency
Information seeking
Pediatrics
Παιδιατρική
Ημερομηνία έκδοσης 2023-04-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 383

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2025-04-05