Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η μελέτη των πολυμορφισμών του FAS, της κασπάσης 8 (CASP8) και 10 (CASP10) στη θρομβοπενία ανοσολογικής αρχής παιδιών και εφήβων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000438801
Τίτλος Η μελέτη των πολυμορφισμών του FAS, της κασπάσης 8 (CASP8) και 10 (CASP10) στη θρομβοπενία ανοσολογικής αρχής παιδιών και εφήβων
Άλλος τίτλος Study of FAS, caspase 8 (CASP8) and 10 (CASP10) polymorphisms in children and adolescents with immune thrombocytopenia
Συγγραφέας Αμπαζόγλου, Ευαγγελία Δήμητρα
Σύμβουλος διατριβής Στειακάκη, Ευτυχία
Μέλος κριτικής επιτροπής Γουλιέλμος, Γεώργιος
Ποντίκογλου, Χαράλαμπος
Περίληψη Η Θρομβοπενία Ανοσολογικής Αρχής αποτελεί την πιο συχνή αιματολογική νόσο καθώς και την πιο συχνή επίκτητη αιμορραγική διαταραχή στα παιδιά. Παθοφυσιολογκά η Θρομβοπενία Ανοσολογικής Αρχής χαρακτηρίζεται από θρομβοπενία, με αριθμό κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων κάτω από εκατό χιλιάδες εξαιτίας της παραγωγής αντισωμάτων για την γλυκοπρωτεΐνη των αιμοπεταλίων, ειδικότερα κατά των GPIIb/IIIa και Ib/IX, ακολουθούμενη από καταστροφή των αιμοπεταλίων.(1) Η νόσος χαρακτηρίζεται οξεία κατά τους 3 πρώτους μήνες από την διάγνωση, εμμένουσα από τον τρίτο έως τον δωδέκατο μήνα και χρόνια νόσος χαρακτηρίζεται άνω των δώδεκα μηνών από την πρώτη διάγνωση. Κατά προσέγγιση τρία από τα τέσσερα παιδιά με νόσο θα ανακάμψουν σε δώδεκα μήνες μετά την διάγνωση.(2) Η απόπτωση είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου που είναι σημαντική για τον έλεγχο του αριθμού των κυττάρων κατά την ανάπτυξη και επιβίωση του οργανισμού. Απορρύθμιση της απόπτωσης μπορεί να διακινδυνέψει την ομοιόσταση του οργανισμού και να προκαλέσει εμφάνιση νόσων. Η απόπτωση ενεργοποιείται μέσω της ενδογενούς ή εξωγενούς οδού.(3) Το FAS μεταγράφεται σε ένα διαμεμβρανικό μόριο που ανήκει στην υπεροικογένεια υποδοχέων του παράγοντα νέκρωσης όγκου. Η πρόσδεση του Fas στο FasL ενεργοποιεί τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο σε διάφορες λεμφικές σειρές κυττάρων και ίσως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της ζωής των λεμφοκυττάρων και στην επαγωγή της περιφερικής ανοχής. Επίσης, το Fas εμπλέκεται στην κυτταροτοξικότητα των Τ λεμφοκυττάρων και των βοηθητικών Τ κυττάρων, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του FasL που εκφράζεται από ενεργοποιημένα κυτταροτοξικά κύτταρα.(4) Οι κασπάσες είναι πρωτεάσες κυστείνης που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην απόπτωση. Οι κασπάσες 8 και 10 αποτελούν τα πρώτα ένζυμα που ενεργοποιούνται από το πρωτεολυτικό μονοπάτι που ενεργοποιείται από την οδό Fas/FasL. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, μεταλλάξες στις κασπάσες αυτές, που εμπλέκονται στον προγραμματισμό ζωής και θανάτου των ανοσολογικών κυττάρων, επηρεάζουν την κυκλοφορία του ανοσολογικού συστήματος σε ασθένειες και προκαλούν πολλαπλασιασμό των ανοσολογικών κυττάρων ( λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο τύπου IIA και Β).(5) Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η συσχέτιση των πολυμορφισμών των γονιδίων FAS, κασπάσης 8 (CASP8) και 10 (CASP10) με τον κίνδυνο εμφάνισης Θρομβοπενίας Ανοσολογικής Αρχής σε παιδιά και εφήβους. Ασθενείς και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 30 παιδιά και έφηβοι με Θρομβοπενία Ανοσολογικής Αρχής και 60 υγιή άτομα. Αρχικά, έγινε απομόνωση γενωμικού DNA από περιφερικό αίμα, το οποίο έπειτα αναλύθηκε με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Ακολούθησε η πέψη των προϊόντων της PCR με περιοριστικά ένζυμα. Για τη γονοτύπηση των ατόμων για τον μονονουλεοτιδικό πολυμορφισμό (SNP) του γονιδίου FAS rs2234767 χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο BstUI όπως και για το SNP της CASP8 rs1045485. Για τη γονοτύπηση για το rs13006529 SNP της CASP10 έγινε πέψη με το ένζυμο SspI. Τα προϊόντα της πέψης ηλεκτροφορήθηκαν σε γέλη αγαρόζης και στην συνέχεια έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με το στατιστικό πρόγραμμα GraphPad Prism (GraphPad Software, San Diego, CA, USA) Αποτελέσματα: Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά για το rs13006529 SNP του γονιδίου CASP10. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να σχετίζεται με τον ρόλο που διαδραματίζει η κασπάση 10 στο ενδογενές μονοπάτι της απόπτωσης καθώς και στην συμμετοχή της στην διαδικασία της αυτοφαγίας. Δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά για τους πολυμορφισμούς rs2234767 και rs1045485 των γονιδίων FAS και CASP8, αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Tο αλληλόμορφο Τ του rs13006529 SNP του γονιδίου CASP10 εμφανίζει συσχέτιση με την Θρομβοπενία Ανοσολογικής Αρχής. Για τους πολυμορφισμούς των γονιδίων FAS και CASP8 δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου. Tα αποτελέσματα θεωρούνται πρόδρομα λόγω του μικρού αριθμού δειγμάτων. Μελλοντικά, θα ήταν σκόπιμο να αναλυθούν περισσότερα δείγματα για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των πολυμορφισμών των γονιδίων FAS, CASP8 και CASP10 στην ITP παιδιών και εφήβων.
Φυσική περιγραφή 50 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Apoptosis
Απόπτωση
Ημερομηνία έκδοσης 2021-03-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 334

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 11