Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Εκτίμηση των επιπτώσεων των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους γύπες  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000376021
Τίτλος Εκτίμηση των επιπτώσεων των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους γύπες
Άλλος τίτλος Impact assessment of wind power plants on griffon vulture
Συγγραφέας Αρμένη, Ευθυμία Χαρ.
Σύμβουλος διατριβής Μυλωνάς, Μωυσής
Μέλος κριτικής επιτροπής Λύκα, Κωνσταντίνα
Πουλακάκης, Νικόλαος
Περίληψη Η εγκατάσταση και η λειτουργία των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) (μαζί με τα συνοδευτικά έργα∙ κτιριακές εγκαταστάσεις, διάνοιξη δρόμων, δίκτυα μεταφοράς κ.λ.π.) μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα και κυρίως στην ορνιθοπανίδα. Οι επιπτώσεις της χωροθέτησης διακρίνονται σε άμεσες (πρόσκρουση) και έμμεσες (απώλεια ενδιαιτήματος, φραγμοί μετακίνησης, όχληση κτλ). Από τα μέχρι τώρα δεδομένα τα είδη που φαίνεται να πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη παρουσία των ανεμογεννητριών είναι αυτά που ανεμοπορούν. Ο αντίκτυπος ακόμα και μίας μικρής αύξησης του ρυθμού θνησιμότητας μπορεί να είναι σημαντικός για είδη με μεγάλο κύκλο ζωής και χαμηλή παραγωγικότητα όπως τα μεγάλα αρπακτικά. Η Κρήτη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των εταιρειών που ασχολούνται με τη κατασκευή των ΑΣΠΗΕ εξαιτίας του ότι διαθέτει ισχυρό αιολικό δυναμικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων των αιολικών σταθμών στους γύπες και συγκεκριμένα στο πληθυσμό του Όρνιου (Gyps fulvus) στο νησί της Κρήτης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η καταγραφή και χωρική αποτύπωση των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων έργων ΑΣΠΗΕ σύμφωνα με τις αιτήσεις που είχαν κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 για τη περιοχή της Κρήτης. Εν συνεχεία εκτιμήσαμε τον θεωρητικό κίνδυνο πρόσκρουσης και την αναμενόμενη θνησιμότητα του είδους με βάση τον αριθμό των πτήσεων που πραγματοποιούνται εντός των ορίων του κάθε ΑΣΠΗΕ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε ένα ευρέως εφαρμοσμένο μοντέλο επικινδυνότητας πρόσκρουσης (BAND collision risk model) το οποίo λαμβάνει υπόψη τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά και τη πτητική συμπεριφορά του είδους που μελετάται, τις διαστάσεις του εκάστοτε ΑΣΠΗΕ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τρόπο που να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα διαφορετικών υποθέσεων ως προς τις παραμέτρους του μοντέλου πρόσκρουσης και το συνδυασμό των εγκαταστάσεων ΑΣΠΗΕ. Η εργασία πεδίου έλαβε χώρα τους μήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο με στόχο να καταμετρηθεί ο συνολικός πληθυσμός του Όρνιου και να εκτιμηθεί η παραγωγικότητα του. Τέλος κατασκευάσαμε καμπύλες αύξησης του πληθυσμού για να ελέγξουμε τη πορεία του από το 1996 έως το 2012. Οι τιμές θνησιμότητας που προκύπτουν είναι υψηλές για το είδος καθώς προσεγγίζουν τον θεωρητικά ανεκτό αριθμό θανάτων αν και η κατασκευή ενός πολυπαραγοντικού πληθυσμιακού μοντέλου (Population Viability Analysis) που θα λαμβάνει υπόψη την θνησιμότητα λόγω προσκρούσεων σε Α/Γ κρίνεται απαραίτητη.
Φυσική περιγραφή 79 φύλλα : πίν., χάρτ., έγχ. εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά
Θέμα Band collision risk model
Αιολικοί σταθμοί
Μοντέλο επικινδυνότητας πρόσκρουσης
Ημερομηνία έκδοσης 2012-11-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 342

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 45