Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Στοματικά προβλήματα σε ασθενείς με καρκίνο : Δεδομένα 30 ετών απο το κέντρο καταγραφής καρκίνου Κρήτης, μια ανοιχτή-πληθυσμιακή κοορτή.  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000457488
Τίτλος Στοματικά προβλήματα σε ασθενείς με καρκίνο : Δεδομένα 30 ετών απο το κέντρο καταγραφής καρκίνου Κρήτης, μια ανοιχτή-πληθυσμιακή κοορτή.
Άλλος τίτλος Oral problems in cancer patients
Συγγραφέας Βαϊλάκη, Ευαγγελία
Σύμβουλος διατριβής Σηφάκη-Πιστόλλα Δήμητρα
Μέλος κριτικής επιτροπής Λιονής, Χρήστος
Μαυρουδής, Δημήτριος
Μπογοσιάν, Ευαγγελία
Περίληψη Εισαγωγή: Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αρκετές ενδείξεις ότι ο καρκίνος αποτελεί μια συχνή αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στον πληθυσμό. Τα στοματολογικά προβλήματα εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό στους ασθενείς με καρκίνο κυρίως σαν παρενέργειες από τις θεραπείες της νόσου ή και λόγω του ίδιου του καρκίνου όταν μιλάμε για καρκίνο κεφαλής, τραχήλου Σκοπός: Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να εντοπίσει ποια είναι τα κυριότερα και συχνότερα στοματολογικά προβλήματα που εμφανίζονται σε ασθενείς με καρκίνο αλλά και η αντιμετώπισή τους. Μεθοδολογία: Η μελέτη αυτή εντάχθηκε στο έ ργο του πληθυσ μιακού Κέντρου Καταγραφής του Καρκίνου στην Κ ρ ή τη (Κ.Κ.Κ.) και α κολούθησε το σχεδιασμό μιας μελέτη ς εξόρυξης δ εδομένων (po oled data an alysis study) εντός της ανοικτής πληθυ σμιακής κοορτή ς του Κ.Κ.Κ. Για τις ανάγκες της έρευνας για τ α στοματολογικά π ροβλήματα π ου εμφανίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς ως π ληθυσ μ ός μελέτης θεωρήθηκε το σύνολο των μόνιμων κατοίκων της Κρήτης . Από το 1992 έως το 2022 έ χουν καταγραφεί στο Κ.Κ.Κ 112.231 περι πτώσεις ασθεν ών με επιβ εβαιωμέ ν η διάγνωση καρκίνο υ Ως επιβεβαιωμένη διάγνωση θεωρείται η ύπαρξη έγκυρης ιστολογικής διάγνωσης στο φάκελο του ασθενούς Γ ια τις ανάγκες τις έρευνας έγι νε συμπερίληψη σ τα περιστατικά αυ τά Το σύνολο αυτό αποτέλεσε τ ο δείγμα της μελέτης ( ν=112.231) 112.231). Για το σύνολο των 112.231 περιπτώσεων που συμ περιελήφθησαν στη μελέτη, οι δείκτες ποιότητας ήταν ο ι εξής: επικαιρό τητα=99,2%, πληρότητα=98,5%, αξιοπιστία=98,1%, σ υνέχεια=97,9 Οι επιδη μιολογικ οί που υπολογίσθηκαν είναι οι σταθμισμένοι ή προτυποποιημένοι ως προς την ηλικία δείκτες επίπτωσης και θνησιμότητας (Age-standardized Incidence & Mortality Rates, ASIR & ASMR αντίστοιχα), οι σταθμισμένες αναλογίες ή λόγοι ή πηλίκα θνησιμότητας (Standardized Mortality Ratios- SMRs), καθώς και η διαφορά (%) μεταξύ δεικτών προς σύγκριση. Οι σταθμισμένοι δείκτες θνησιμότητας υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο της άμεσης προτυποποίησης, με πρότυπο πληθυσμό των ευρωπαϊκό του 2005 (επιλέχθηκε ως μέσο έτος απογραφής για την περίοδο 1992-2018). Αρχικά, έγινε έλεγχος στην κατανομή των δεδομένων μέσω των Kolmogorov-Smirnov και chi-square test, όπου είδαμε ότι οι περισσότερες μεταβλητές δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή (Pvalue<0.05). Έτσι, εφαρμόσθηκαν έλεγχοι z score και Mann-Whitney test για τις συγκρίσεις μεταξύ δεικτών και ποσοστών. Επίσης, δόθηκε έμφαση στην περιγραφική στατιστική λόγω των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό λογισμικό STATA, και όλοι οι έλεγχοι ήταν δίπλευροι σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία μελέτη εξόρυξης δεδομένων (pooled study) από τη βάση που διατηρεί το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης (ΚΚΚ). Από τη βάση αυτή θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα για τους ασθενείς που εμφάνισαν ένα ή περισσότερα στοματολογικά προβλήματα. Το Κ.Κ.Κ είναι μέλος της παγκόσμιας ένωσης των κέντρων καταγραφής καρκίνου (International Association of Cancer Registries (IAR) ) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου των κέντρων καταγραφής καρκίνου (European Network of Cancer Registries) ). Σαν στόχο έχει την συστηματική και ολοκληρωμένη καταγραφή των περιπτώσεων και των θανάτων από καρκίνο στο νησί ώστε να προτείνει έγκυρες μεθόδους οι οποίες αφορούν την πρόληψη καθώς και την διαχείριση. Ιδρύθηκε το 1992 στην Κρήτη και περιλαμβάνει όλους τους νομούς της Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια η υποδομή και η λειτουργία του Κ.Κ.Κ έχει αναβαθμιστεί και ένα νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής του καρκίνου (CMS) έχει εισαχθεί. Το τελευταίο είναι κατάλληλο για την εισαγωγή και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κωδικοποίησης της νόσου (ICD10) καθώς και για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την μελέτη θα γίνει συλλογή δεδομένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή των δεικτών νοσηρότητας και θνητότητας. Αυτοί οι κανόνες και πρότυπα θα υιοθετηθούν και από την παρούσα πτυχιακή εργασία. Αποτελέσματα: Από το 1992 έως το 2022 παρατηρήθηκε μία αύξηση των νέων περιπτώσεων ΚΝ και θανάτων από καρκίνο. Η αύξηση αυτή αφορούσε και τα δύο φύλα. Συχνότερα εμφανίζεται ο καρκίνος του πνεύμονα AAIR=40/100.000/έτος, ASMR=36/100.000/έτος, ενώ ακολουθούν ο καρκίνος του παχέος εντέρου, καρκίνος μαστού και προστάτη. Συχνά στην Κρήτη εμφανίζονται και καρκίνος ήπατος, ενδοηπατικών χοληφόρων, ουροδόχου κύστης, ωοθηκών και λευχαιμίες. Από το σύνολο των 112.231 περιπτώσεων για την περίοδο 1992-2022, βρέθηκαν καταγραφές για τις στοματικές επιπλοκές και τα σχετικά προβλήματα. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν ελλιπείς καταγραφές στους φακέλους των ασθενών των κλινικών που διαχειρίζονται ογκολογικά περιστατικά. Επίσης, το ποσοστό αυτό αλλάζει ανάλογα με το είδος της θεραπείας για τον καρκίνο και της ίδιας της κακοήθους νεοπλασίας. Τα πιο συχνά στοματολογικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν ήταν η βλεννογονίτιδα, η καντιντίαση, το βακτηριακό φιλμ, καθώς επίσης και η ξηροστομία, τρισμός κι έρπης. Παρατηρήθηκε ακόμα η συχνότητα εμφάνισης στοματικών προβλημάτων σε ασθενείς με καρκίνο που κάνουν θεραπεία, ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου. Η συχνότητα εμφάνισης τέτοιων επιπλοκών εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου λόγω της περιοχής. Επιπλέον, έγινε εστίαση και στις συχνότητες ανάλογα με τον τύπο θεραπείας που μάλιστα βρέθηκε να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά (Pvalue=0,02) την εμφάνιση στοματικών επιπλοκών. Αναλυτικότερα, στοματικές επιπλοκές εμφανίστηκαν σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, σε ασθενείς που έχουν υποστεί μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Σχεδόν σε όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν ακτινοβολία για ΚΝ κεφαλής και τραχήλου παρατηρήθηκαν κάποιου είδους στοματικές επιπλοκές. Συμπεράσματα: Οι ασθενείς και ΚΝ στην Κρήτη φάνηκε να εμφανίζουν προβλήματα στο στόμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Οι επιπλοκές αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς μελέτη αφού έχουν άμεση σχέση με την γενική κατάσταση και σίτιση του ασθενούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ασθενείς με καρκίνου κεφαλής και τραχήλου αφού λόγω της θέσης του, εμφανίζει περισσότερα προβλήματα στην στοματική κοιλότητα του ασθενούς. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση των ασθενών αλλά γιατρών-ογκολόγων για παραπομπή σε οδοντίατρο αν είναι εφικτό πριν την έναρξη της θεραπείας. Επίσης στην πρόληψη αλλά και στην έγκαιρη αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων προς ανακούφιση των ασθενών.
Φυσική περιγραφή 40 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Malignant neoplasms
Oncology patients
Oral hygiene
Κακοήθη νεοπλάσματα
Ογκολογικός ασθενής
Στοματική υγιεινή
Ημερομηνία έκδοσης 2023-07-28
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 6

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2026-07-28