Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η πρακτική των αλγορίθμων και η δια βίου εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του νομού Ηρακλείου στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000446520
Τίτλος Η πρακτική των αλγορίθμων και η δια βίου εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του νομού Ηρακλείου στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες
Άλλος τίτλος The practice of algorithms and the lifelong training of doctors, nurses, and rescuers of the prefecture of Heraklion in pediatric and adult basic and advanced life support
Συγγραφέας Κορέλα, Δάφνη
Σύμβουλος διατριβής Μπριασούλης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ηλία, Σταυρούλα
Αγγουριδάκης, Παναγιώτης
Περίληψη Εισαγωγή: Η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και καρδιακής ανακοπής αποτελούν τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για τα συστήματα υγείας. Σε μεγάλο ποσοστό, καταστάσεις βαριάς νόσου και σοβαρού τραύματος σε παιδιά και ενήλικες είναι δυνητικά αναστρέψιμες επί έγκαιρης και σωστής διαχείρισης. Είναι ζωτικής σημασίας το προσωπικό υπηρεσιών υγείας το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με επείγοντα περιστατικά να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με τρόπο τέτοιο ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να υπάρχει μία καθολική γραμμή αντιμετώπισης, έχουν θεσπιστεί αλγόριθμοι βέλτιστης πράξης (best practice) για τη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες. Μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία της εκπαίδευσης στα επείγοντα και την ανάγκη της διά βίου εκπαίδευσης ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών, σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Σκοπός: Η καταγραφή της θεωρητικής προσέγγισης της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών βαριάς νόσου και σοβαρού τραύματος σε παιδιά και ενήλικες του υγειονομικού προσωπικού των τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» (ΒΓΝΗ) , της ιατρικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης {Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)}, των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) και Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ) στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και η ενθάρρυνση της αυτοαξιολόγησης και διατύπωσης προτάσεων ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών σχετικά με την εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική περιγραφική μελέτη (Cross sectional study) διάρκειας 5 μηνών με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου με βάση τις τελευταίες οδηγίες Advanced Life Support (ALS), Advanced Pediatric Life Support (APLS), Basic Life Support (BLS), Pediatric Life Support (PLS) στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ΤΕΠ και κλινικών ΠΑΓΝΗ, ΒΓΝΗ, ΚΥ, ΤοΜΥ, και ΕΚΑΒ. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 28. Αποτελέσματα: Διανεμήθηκαν συνολικά 500 ερωτηματολόγια από τα οποία συμπληρώθηκαν τα 300. Από τους συμμετέχοντες το 36,7% ήταν ιατροί, το 52,7% νοσηλευτές και το 10,7% διασώστες. Εκπαίδευση στη βασική ή εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής ενηλίκων ανέφερε το 70,7% (n=212) των συμμετεχόντων, στην εξειδικευμένη υποστήριξη παίδων το 0,7% ( n=2), σε δύο διαφορετικά σεμινάρια παίδων και ενηλίκων το 17% (n=51), ενώ το 11,7% (n=35) δεν είχε ποτέ εκπαιδευτεί σε κανενός είδους σεμινάριο βασικής ή εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής. Σημαντικά περισσότεροι ιατροί εκπαιδεύτηκαν στην εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (60, 54,4%) συγκριτικά με τους νοσηλευτές (38, 24,1%) ή διασώστες (8, 25%). Η αναζωογόνηση ασθενών σε κίνδυνο ζωής με τη χρήση διαφορετικών τεχνικών δεξιοτήτων διέφερε μεταξύ των διαφόρων δομών, με μικρότερα ποσοστά να καταγράφονται στις ΤΟΜΥ ή και σε παιδιατρικές κλινικές και υψηλότερα στις καρδιολογικές, παθολογικές κλινικές, ΤΕΠ, ΜΕΘ και ΕΚΑΒ σε αρκετές εφαρμογές δεξιοτήτων. Περισσότεροι από τους μισούς ιατρούς απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις (57,5±19,2%) συγκριτικά με τους νοσηλευτές (41,7±18,5%) και διασώστες (42,3±14,9%, p<0,001). Σημαντικά διέφεραν και τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά δομή εργασιακού χώρου, με υψηλότερα ποσοστά >50% να καταγράφονται στη ΜΕΘ, Παιδιατρική και Καρδιολογική κλινική και χαμηλότερα <50% στη Χειρουργική, Πνευμονολογική κλινική και ΤοΜΥ (p=0,004). Τα ποσοστά μιας θεωρητικά πλήρους εκπαίδευσης επειγόντων η οποία καλύπτει περιστατικά ενηλίκων αλλά και παιδιατρικά παρουσιάζονται εξαιρετικά χαμηλά στο σύνολο (17%) διαφέροντας σημαντικά (p<0,001) στις επιμέρους επαγγελματικές ομάδες και μεταξύ των χώρων εργασίας. Σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, νοσηλευτές και ιατροί σε μεγάλο ποσοστό δεν αναφέρουν κανένα επαναληπτικό εξειδικευμένο σεμινάριο, ενώ οι ελάχιστοι οι οποίοι είχαν επαναλάβει ένα παρόμοιο σεμινάριο αυτό είχε γίνει συνήθως πριν από 2 χρόνια (p<0.001). Μικρότερα ποσοστά εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας αναφέρονται από τους ιατρούς (33,6%). Με εξαίρεση το ΕΚΑΒ (61,5%) και ΤΕΠ (68,8%), η εκπαίδευση σε άλλους χώρους εργασίας κυμαίνεται σε ποσοστά κάτω του 50% (4-47,1%) (p<0,001). H συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων όλων των δομών (93,8-95,5%) δήλωσε ότι επιθυμεί να λαμβάνει συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση ανεξαρτήτως χώρου εργασίας (84,6-100%). Yψηλότερα ποσοστά των ιατρών και νοσηλευτών (σχεδόν 50%) χαρακτηρίζουν τις γνώσεις τους στο BLS μέτριες ή κάτω του μετρίου συγκριτικά με τους διασώστες (28,2, p=0.04). Αξιολογώντας έμμεσα την ετοιμότητά τους στα επείγοντα, οι ιατροί και νοσηλευτές αναφέρουν υπερδιπλάσια ποσοστά ελλειμματικών γνώσεων PLS (70%) από τα αντίστοιχα των διασωστών (31%, p=0,003). Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη ανέδειξε το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών των νοσοκομείων, των ΚΥ, ΤοΜΥ και ΕΚΑΒ του νομού Ηρακλείου Κρήτης σχετικά με τη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής παιδιών και ενηλίκων. Διαπιστώθηκε ελλιπής κατάρτιση σύμφωνα με τους αλγορίθμους αναζωογόνησης, χαμηλή αυτοπεποίθηση στην εφαρμογή πρακτικών δεξιοτήτων, αυτοαξιολόγηση γνώσεων ως «μέτριες ή κάτω του μετρίου» σε μεγάλο ποσοστό στην αντιμετώπιση ενηλίκων και σε μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά στην αντιμετώπιση των παιδιατρικών επειγόντων. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε έντονη επιθυμία για συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητη η συστηματική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού όλων των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής παιδιού και ενήλικα.
Φυσική περιγραφή 138 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Αλγόριθμοι
Ημερομηνία έκδοσης 2022-03-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 314

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2025-03-30