Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Έκφραση των γονιδίων hif και των ρυθμιστών τους phl σε πλακούντες εγκύων με ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη(FGR)  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000375103
Τίτλος Έκφραση των γονιδίων hif και των ρυθμιστών τους phl σε πλακούντες εγκύων με ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη(FGR)
Άλλος τίτλος Expression of hif and their regulators phd and vhl from placentas of pregnancies complicated with fetal growth restriction
Συγγραφέας Γκούρβας, Βίκτωρας
Σύμβουλος διατριβής Σπαντίδος, Δημήτριος
Μέλος κριτικής επιτροπής Κωνσταντινίδου, Αναστασία
Μακρυγιαννάκης, Αντώνιος
Περίληψη Σκοπός του προτεινόμενου ερευνητικού έργου αποτέλεσε η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της έκφρασης παραγόντων σχετιζόμενων με υποξικές καταστάσεις σε πλακούντες από τελειόμηνες εγκυμοσύνες με εμβρυική υπολειπόμενη ανάπτυξη (ΕΥΑ) σε έδαφος ή μη προεκλαμψίας. Η ενδομήτρια υπολειπόμενη εμβρυϊκή ανάπτυξη (EYA) είναι ένα σύνθετο πρόβλημα στη σύγχρονη μαιευτική. Η αποτυχία του εμβρύου να φτάσει στο γενετικά καθορισμένο αναπτυξιακό του πρότυπο, συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα, ενώ παράλληλα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα καρδιοαγγειακών παθήσεων και μεταβολικών διαταραχών στην ενήλικο ζωή. Πολλοί αιτιολογικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την ΕΥΑ, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις είτε η πρωτοπαθής ανώμαλη πλακουντοποίηση είτε η δευτεροπαθής βλάβη του πλακούντα είναι υπεύθυνη για την ανεπαρκή προσφορά θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου στο έμβρυο που οδηγεί στην επιβράδυνση της ανάπτυξής του. Επομένως, στον παθοφυσιολογικό μηχανισμό φαίνεται να συμμετέχει η υποξία, η οποία επίσης συσχετίζεται με μια σειρά παθολογικών καταστάσεων της κύησης συμπεριλαμβανομένης της προεκλαμψίας. Η προεκλαμψία εμφανίζεται στο 4-6% των κυήσεων και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της μητέρας και στην ανάπτυξη του εμβρύου. Πρόκειται για μία νόσο που χαρακτηρίζεται από αύξηση της αρτηριακής πίεσης μετά την 20η εβδομάδα της κύησης σε συνδυασμό με πρωτεϊνουρία ή/και οίδημα. Με βάση μελέτες της τελευταίας δεκαετίας, αποκαλύπτεται ότι σημαντική συμμετοχή στην παθοφυσιολογία της προεκλαμψίας έχει η διαταραχή στην ισορροπία των κυκλοφορούντων αγγειογενετικών παραγόντων sFlt-1 (soluble vascular endothelial growth factor receptor- 1), VEGF1 (vascular endothelial growth factor-1) και PlGF (placenta 20 growth factor), που οδηγεί σε ανωμαλίες του ενδοθηλίου των αγγείων και σε δεύτερο χρόνο στα κλινικά συμπτώματα της νόσου (θεωρία δύο σταδίων). Οι παράγοντες αυτοί ρυθμίζονται από διάφορες παραμέτρους, σημαντική εκ των οποίων, είναι και η υποξία. Μία από τις βασικότερες διαδικασίες κατά την εξέλιξη μιας κύησης είναι η φυσιολογική δημιουργία της εμβρυοπλακουντιακής μονάδας, που ξεκινάει με τη διείσδυση της κυτταροτροφοβλάστης στο ενδομήτριο, ενώ στη συνέχεια ολοκληρώνεται με τη συνένωση με τα μητριαία σπειροειδή αγγεία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής απαιτούνται δομικές αλλαγές τόσο στο ενδομήτριο που υποδέχεται την κυτταροτροφοβλάστη, όσο και στα μυϊκά κυρίως τοιχώματα των μητριαίων σπειροειδών αρτηριών με σκοπό τη δημιουργία των χοριακών λαχνών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη μετάβαση από συνθήκες υποξίας σε συνθήκες φυσιολογικής οξυγόνωσης σε κυτταρικό επίπεδο και επομένως απαιτεί τη σημαντική συμμετοχή των επαγόμενων από την υποξία ρυθμιστικών παραγόντων HIF. Ο παράγοντας HIF-1 κατέχει βασικό ρόλο στο μηχανισμό «απάντησης» του κυττάρου σε καταστάσεις υποξίας. Δρα στον πυρήνα του κυττάρου επάγοντας την έκφραση πολλών πρωτεϊνών που διαδραματίζουν ρόλο στην αγγειογένεση, τον κυτταρικό κύκλο και το μεταβολισμό. Παρόμοια λειτουργία φαίνεται να διαδραματίζει και o HIF-2, ενώ για τον HIF-3 τα δεδομένα είναι ελλιπή. Ο τρόπος ρύθμισης των HIF φαίνεται να μη σχετίζεται μόνο με την επαγωγή/αναστολή της έκφρασής τους, αλλά και μετα-μεταφραστικά (posttranslationally) με την αποδόμηση των HIF-a υπομονάδων τους, στην οποία ρόλο έχουν οι παράγοντες PHD-1, 2 και 3, καθώς και ο VHL. Σε υποξικές καταστάσεις όμως, η χαμηλή PO2 αναστέλλει την υδροξυλίωση της HIF-a υπομονάδας από τους PHD και την ακόλουθη πρωτεασωμική αποδόμησή της 21 με τη συμμετοχή του VHL, με συνέπεια τη σταθεροποίησή της και τη δημιουργία του ετεροδιμερούς HIF μετά από την ένωση με τον HIF-b (ARNT) και τη μεταγραφική ενεργοποίηση. Ο καταρράκτης (cascade) γεγονότων που ακολουθεί είναι κρίσιμος, αν συνυπολογίσει κανείς τον αριθμό και το ρόλο των γονιδίων στόχων των HIF (αγγειογένεση, κυτταρικός κύκλος, μεταβολισμός). Φαίνεται λοιπόν ότι οι παραπάνω παράγοντες (HIF, PHD, VHL), ρυθμίζονται ανάλογα με τη μερική τάση του οξυγόνου, γεγονός που τους συνδέει άμεσα με καταστάσεις υποξίας, όπως πιθανότατα συμβαίνει στην εμβρυοπλακουντιακή κυκλοφορία σε εγκυμοσύνες με ΕΥΑ και προεκλαμψία. Η αννεξίνη V (ANXA5) είναι μία άλλη πρωτεΐνη, η έκφραση της οποίας φαίνεται να είναι σημαντική στην εμβρυοπλακουντιακή κυκλοφορία. Η αντιθρομβωτική της δράση, την καθιστά αναγκαία στη διατήρηση της καλής αιματικής κυκλοφορίας, ενώ μειωμένα επίπεδα μπορεί να αποτελέσουν παράγοντα θρομβωτικών επεισοδίων στα αγγεία του χοριακού πλέγματος. Στην παρούσα μελέτη ανιχνεύτηκε η έκφραση των παραπάνω γονιδίων (HIF-1, HIF-2, HIF-3, ARNT, PHD-1, PHD-2, PHD-3, VHL και ΑΝΧΑ5) σε πλακουντιακό ιστό από 49 κυήσεις που εμφάνισαν ΕΥΑ σε έδαφος προεκλαμψίας ή ανεξάρτητα από αυτήν και από 30 κυήσεις με ομαλή πορεία και γέννηση ικανοποιητικού βάρους για την ηλικία κύησης νεογνού. Η παρουσία προεκλαμψίας και η ΕΥΑ επιβεβαιώθηκαν με κλινικά-εργαστηριακά και υπερηχογραφικά κριτήρια αντίστοιχα, ενώ αποκλείστηκαν οι περιπτώσεις ΕΥΑ που αποδόθηκαν σε συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα (θρομβοφιλία, ανοσολογικά και γενετικά αίτια, λοιμώξεις κ.ά). Όλοι οι πλακούντες εξετάστηκαν ιστοπαθολογικά. Για τον προσδιορισμό της έκφρασης των υπό εξέταση γονιδίων έγινε αρχικά εξαγωγή εκχυλίσματος RNA από τα δείγματα και στη συνέχεια Real Time PCR. Επίσης επιλεκτικά έγινε εξαγωγή 22 εκχυλίσματος πρωτεϊνών από τα δείγματα και στη συνέχεια western blotting με φθορίζοντα αντισώματα. Για την ανοσοϊστοχημική ανίχνευση έγινε μονιμοποίηση των δειγμάτων σε παραφίνη και μετά ανοσοϊστοχημική χρώση με ειδικά για την πρωτεΐνη μονοκλωνικά αντισώματα. Η ανάλυση για την εξαγωγή στατιστικής σημαντικότητας πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό SPSS και την εφαρμογή πολυπαραγοντικής ανάλυσης με τη χρήση μη παραμετρικών δοκιμασιών (Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney test). Τα αποτελέσματα της έκφρασης των γονιδίων έδειξαν σημαντική μείωση για τα γονίδια PHD-2, PHD-3 και ANXA5, μερική αύξηση της έκφρασης των γονιδίων HIF-1a και HIF-2a, καθώς και του PHD-1, ενώ τα γονίδια ARNT, HIF-3a και VHL δεν έδειξαν ιδιαίτερα σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τα φυσιολογικά δείγματα. Η ANXA5 έχει σαφώς μειωμένη έκφραση στην υπολειπόμενη ανάπτυξη και στην προεκλαμψία, γεγονός που δικαιολογεί την παρουσία περισσότερων θρόμβων στους πλακούντες των γυναικών με αυτές τις παθολογίες. Οι παράγοντες HIF φαίνεται να συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της εκδήλωσης IUGR κυρίως μέσω της μείωσης στην έκφραση του PHD-2 και του PHD-3, αλλά και με τη μικρή αύξηση των HIF-1a και HIF-2a. Η ρύθμιση των HIF είναι κυρίως μετα-μεταγραφική και η ελάττωση των παραγόντων αποδόμησής τους (PHD) αποτελεί σημαντικό κλειδί της ενεργοποίησης των HIF προς το δικό τους μεταγραφικό ρόλο. Επιπρόσθετα, από τις συσχετίσεις που προέκυψαν με διάφορες κλινικοεργαστηριακές και σωματομετρικές παραμέτρους μπορεί να υποστηριχθεί η ύπαρξη ενός μοντέλου κεντρικής απάντησης του εμβρύου μέσω παραγωγής παραγόντων από τον πλακούντα. Με βάση την παραπάνω θεωρία, στις κυήσεις με ΕΥΑ τα έμβρυα με καλύτερο προφίλ ανάπτυξης παρουσίασαν διαφορετικό πρότυπο μεταβολών στην έκφραση των 23 μελετώμενων γονιδίων, σε σχέση με τα έμβρυα χειρότερης πρόγνωσης, εύρημα που υποδηλώνει τη δημιουργία απάντησης ή την αδυναμία απάντησης αντίστοιχα, στην υποξική αιτία που προκάλεσε ή συμμετείχε στην ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης.
Φυσική περιγραφή 126 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα FGR
Hif
Hypoxia
IUGR
Obstetrics
Phd
Placenta
Preeclampsia
Vhl
Εμβρυική υπολειπόμενη ανάπτυξη
Παράγοντες επαγόμενοι απο την υποξία
Πλακούντας
Προεκλαμψία
Υποξία
Ημερομηνία έκδοσης 2012-07-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 352

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 19