Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Δείκτης φυματιώδους διαμόλυνσης στα παιδιά Α' Δημοτικού στην Κρήτη την εικοσιπενταετία 1990-2014 και καταγραφή της πηγής μόλυνσης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000415102
Τίτλος Δείκτης φυματιώδους διαμόλυνσης στα παιδιά Α' Δημοτικού στην Κρήτη την εικοσιπενταετία 1990-2014 και καταγραφή της πηγής μόλυνσης
Άλλος τίτλος Index of tuberculin skin test positivity in first-grade students of elementary schools in Crete during the twenty-five years period 1990 - 2014 and recording of the source of infection.
Συγγραφέας Τραχανατζή, Ειρήνη
Σύμβουλος διατριβής Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Μέλος κριτικής επιτροπής Κοφτερίδης, Διαμαντής
Ανταχόπουλος, Χαράλαμπος
Περίληψη Η φυματίωση είναι μία από τις συχνότερες λοιμώδεις νόσους παγκοσμίως και ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Η έγκαιρη διάγνωσή της, φαίνεται να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στον έλεγχο εξάπλωσης της νόσου στο γενικό πληθυσμό ενώ η έναρξη της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής σε πρώιμο στάδιο, δεν επιτρέπει τη περαιτέρω μετάδοση αυτής. Η δερμοαντίδραση Mantoux αποτελεί μία σχετικά απλή διαγνωστική δοκιμασία για την πρώιμη ανίχνευση της λανθάνουσας κυρίως νόσου, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και γρήγορα ακόμα και στα πλαίσια μαζικού προληπτικού ελέγχου, όπως γίνονταν στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες στα παιδιά της πρώτης τάξης του δημοτικού πριν από τη διενέργεια του αντιφυματικού εμβολιασμού. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή του δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης στα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κρήτη και των πιθανών μεταβολών του κατά την εικοσιπενταετία 1990-2014, καθώς και της πιθανής πηγής μόλυνσης των παιδιών αυτών. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής δεδομένων από τα αρχεία της Αντιφυματικής και των λοιπών Υγειονομικών Μονάδων, που ήταν αντίστοιχα υπεύθυνες για τον μαζικό προληπτικό έλεγχο της φυματίωσης με τη δερμοαντίδραση Mantoux, στα παιδιά σχολικής ηλικίας της Κρήτης. Τον πληθυσμό της μελέτης, αποτέλεσαν μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου, στους τέσσερις νομούς της Κρήτης κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1990 - 2014. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 7 στατιστικού προγράμματος GraphPad Prism Statistical PC program και η σύγκριση των επιμέρους ομάδων έγινε με μη-παραμετρικές μεθόδους (t-test, one-way anova, Kruskal-Wallis test/ Dunn’s Multiple Comparison Test). Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1990 - 2014, στα πλαίσια του ετήσιου μαζικού ελέγχου στα σχολεία της Κρήτης και με βάση τα κριτήρια ένταξης του πληθυσμού στη παρούσα μελέτη, ελέγχθηκαν με τη δερμοαντίδραση Mantoux 82.402 μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού. Το 92,3% αντιστοιχεί σε Έλληνες μαθητές ενώ το υπόλοιπο 7,7% αφορά μαθητές διαφορετικής εθνικότητας. Από τον συνολικό αριθμό, το 51% του δείγματος αφορά αγόρια, ενώ το 49% κορίτσια. Διήθηση δέρματος &ge; 10mm παρουσίασαν 335 μαθητές, δηλαδή μόλις το 0,41% του δείγματος. Ο φυματινικός δείκτης (ΦΔ) στην Κρήτη, ανά σχολική χρονιά κατά τη διάρκεια της 25ετίας κυμάνθηκε από 0,13 (2009 - 2010) έως 1,42 (1991 - 1992), με διάμεσο 0,41 και μέση τιμή 0,48 (95% Cl 0,36 με 0,60). Χρησιμοποιώντας το ΜΟ πενταετίας, παρατηρείται μία τάση μείωσης του ΦΔ/5ετία από 0,74 αρχικά το 1990-1994 σε 0,27 το 2010-2014. Στατιστικά σημαντική διαφορά με p value <0.05 διαπιστώθηκε στο ΦΔ των υποομάδων αναφορικά με την εθνικότητα των μαθητών (Έλληνες vs Αλλοδαποί, διάμεσος 0,35 vs 1,26), με τους αλλοδαπούς να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux, ενώ αντίθετα δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά συγκρίνοντας το φύλο των μαθητών. Διαφορές επίσης καταγράφηκαν, αναφορικά με τη διακύμανση του ΦΔ στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, με τη μικρότερη να καταγράφεται στο νομό Ρεθύμνου (0,00 - 0,18) και τη μεγαλύτερη στο νομό Λασιθίου (0,00 - 1,97). Τέλος, αναφορικά με τη πηγή μόλυνσης των παιδιών με θετική Mantoux, δεν κατέστη δυνατόν να προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα από την παρούσα μελέτη. Συμπέρασμα: Ο φυματινικός δείκτης στα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κρήτη, παρουσιάζει μία τάση μείωσης κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1990 - 2014, ενώ παράλληλα καταδεικνύεται να είναι σχετικά αυξημένος στην υποκατηγορία των αλλοδαπών μαθητών. Ο ρόλος των αντιφυματικών μονάδων μέσω του μαζικού προληπτικού ελέγχου, φαίνεται να ήταν σημαντικός στην έγκαιρη διάγνωση και στη περαιτέρω διακοπή της μετάδοσης της νόσου, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη καλύτερη επιδημιολογική της επιτήρηση, πρέπει ωστόσο να επαναπροσδιοριστεί.
Φυσική περιγραφή 61 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Epidemiology
Index of tuberculin skin test positivity
Source of infection
Tuberculosis
Επιδημιολογία
Παιδιά σχολικής Ηλικίας
Πηγή μόλυνσης
Φυματίωση
Φυματινικός δείκτης
Ημερομηνία έκδοσης 2018-03-28
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 1701

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 8