Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Βιοκαταλυτικές αναγωγές του 6-Χλώρο-3,5-Δικετο εξανοϊκού τριτ-βουτυλεστέρα με χρήση κετορεδουκτασών  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Τίτλος Βιοκαταλυτικές αναγωγές του 6-Χλώρο-3,5-Δικετο εξανοϊκού τριτ-βουτυλεστέρα με χρήση κετορεδουκτασών
Συγγραφέας Ζωίδη, Μαργαρίτα
Σύμβουλος διατριβής Σμόνου, Ιουλία
Περίληψη Η καθιέρωση της βιοκατάλυσης ως εργαλείο της Πράσινης χημείας έχει εδραιωθεί από τα σημαντικότατα πλεονεκτήματα που παρέχει η χρήση ενζύμων ως καταλύτες αντιδράσεων σε σχέση με τους συμβατικούς χημικούς καταλύτες. Εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης των ειδών έχουν δημιουργήσει χιλιάδες μικροοργανισμούς που περιέχουν ένζυμα γνωστά για το ότι καταλύουν σχεδόν κάθε χημική αντίδραση. Τα ένζυμα έχουν διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όσον αφορά την χημειο-, τοπο- και στερεο-εκλεκτικότητα, την υψηλή καταλυτική ενεργότητα, την έλλειψη ανεπιθύμητων δευτερευουσών αντιδράσεων, και τη λειτουργία τους κάτω από ήπιες συνθήκες. Τα ένζυμα συντελούν στην απλοποίηση των σταδίων μιας βιομετατροπής, καθώς και στην αποφυγή χρήσης σε μεγάλο βαθμό τοξικών ή επικίνδυνων αντιδραστηρίων και διαλυτών. Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ένζυμα είναι ελκυστικά ως ανανεώσιμοι και φυσικοί καταλύτες. Έτσι λοιπόν, οι περισσότερες βιομηχανικές εφαρμογές της βιοκατάλυσης αφορούν σε προϊόντα μικρού όγκου και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα φάρμακα και τα ειδικά χημικά αντιδραστήρια αλλά επίσης και η επεξεργασία τροφίμων. Για τη μαζική παραγωγή όμως χημικών ουσιών, ολόκληρα κύτταρα ή ένζυμα χρειάζονται περαιτέρω εφαρμοσμένη μηχανική για να αυξηθεί η απόδοση και η σταθερότητα τους και για να ελαττωθεί το κόστος παραγωγής. Η χρησιμότητα των ενζύμων έχει ενισχυθεί πολύ με τη χρησιμοποίηση τους στους οργανικούς διαλύτες και ακόμη σε υπερκρίσιμα ρευστά και ιοντικά υγρά παρά στα φυσικά υδατικά μέσα αντίδρασής τους. Σε τέτοια φαινομενικά εχθρικά περιβάλλοντα τα ένζυμα μπορούν να καταλύσουν αντιδράσεις αδύνατες σε υδατικό περιβάλλον και να καταστούν επίσης σταθερότερα. Η ενζυμολογία που βασίζεται στη χρήση μη υδατικών μέσων εισάγει νέα δεδομένα στους μηχανισμούς των ενζύμων. Σε κάθε ένζυμο αντιστοιχεί ένας χαρακτηριστικός και μοναδικός κωδικός ενζύμου (Enzyme Code, EC) ο οποίος αποτελείται από τέσσερα ψηφία που χωρίζονται από τελεία. Το πρώτο ψηφίο υποδηλώνει την κατηγορία του ενζύμου, η οποία αφορά στη φύση της αντιδράσεως που καταλύει ενώ τα υπόλοιπα ψηφία εξειδικεύουν το είδος της αντιδράσεως, τα υποστρώματα και τις ομάδες. αντίδραση που καταλύουν. Στην ευρύτερη κατηγορία των οξειδορεδουκτασών εντάσσονται και οι κετορεδουκτάσες (EC 1.1.1.2). Γενικά οι κετορεδουκτάσες είναι χαμηλού μοριακού βάρους, μονομερή ένζυμα, όμως σε μικρό ποσοστό έχουν απομονωθεί και τετραμερείς κετορεδουκτάσες, κυρίως από θηλαστικά. Αυτές καταλύουν την μετατροπή μιας ευρείας ποικιλίας κετονών και μερικών αλδεϋδών σε χειρόμορφες αλκοόλες τοπο- και στερεοεκλεκτικά με την παρουσία ενός νικοτιναμιδικού συμπαράγοντα NADH ή NADPH. Αυτή η πανίσχυρη μετατροπή έχει εφαρμοστεί σε διάφορες βιομηχανικές μετατροπές χρησιμοποιώντας είτε απομονωμένα ένζυμα είτε ολόκληρους μικροοργανισμούς. Η χρήση των απομονωμένων ενζύμων πολλές φορές προτιμάται λόγω υψηλής μετατροπής και απουσίας παράπλευρων αντιδράσεων, έναντι των ολόκληρων μικροοργανισμών. Το κλειδί της επιτυχίας τους είναι η διαθεσιμότητα των αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων ανακύκλωσης των εκάστοτε συμπαραγόντων, χρησιμοποιώντας φορμική αφυδρογονάση για την ανακύκλωση του NAD+, ή αφυγρογονάση της γλυκόζης για ανακύκλωση του NADP+. Είναι αξιοσημείωτο ότι μερικές αφυδρογονάσες μπορούν να καταλύσουν και την αντίθετη αντίδραση της οξείδωσης κάποιων αλκοολών προς κετόνες ή αλδεΰδες.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2015-07-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες
  Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες
Εμφανίσεις 200

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 11