Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Στοιχεία ορνιθοπανίδας των μεσογειακού - τύπου θαμνοτόπων της Κρήτης - βιοκοινοτική και αυτοοικολογική προσέγγιση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.biology.msc//2004katsimanis
Τίτλος Στοιχεία ορνιθοπανίδας των μεσογειακού - τύπου θαμνοτόπων της Κρήτης - βιοκοινοτική και αυτοοικολογική προσέγγιση
Άλλος τίτλος Birds of mediterranean - type shrublands of Crete- community and autoecological perspective
Συγγραφέας Κατσιμάνης, Νίκος
Περίληψη Η Μεσογειακή λεκάνη αναγνωρίζεται ως σημαντική περιοχή (hot-spot) σε ότι αφορά στη βιοποικιλότητα για διάφορα taxa κάτι το οποίο αποδίδεται στη γεωγραφική της θέση, τη γεωλογική της ιστορία και την ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή. Οι Μεσογειακού-τύπου θαμνότοποι (φρύγανα και μακί) καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό της έκτασης της Μεσογείου και της Κρήτης, κυρίως λόγω της ανθρώπινης επίδρασης από τη Νεολιθική εποχή. Η ορνιθοπανίδα των Μεσογειακών θαμνότοπων έχει μελετηθεί εκτενώς κυρίως από τον Jacques Blondel και τους συνεργάτες του και έχουν προκύψει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πρότυπα που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την ιδιαίτερη γεωλογική ιστορία και παλαιοκλιματολογία της λεκάνης. Για την Κρήτη, αλλά και για τον Ελληνικό χώρο γενικότερα, δεν υπάρχει κάποια εκτενής και ποσοτική μελέτη της ορνιθοπανίδας σε αυτά τα οικοσυστήματα. Έτσι, εξετάσαμε την ορνιθοπανίδα σε μια διαβάθμιση (gradient) χαμηλά φρύγανα ψηλά φρύγανα χαμηλά μακί ψηλά μακί στη Κρήτη με σκοπό να ερευνήσουμε τη δομή της ποικιλότητας και της αφθονίας των βιοκοινοτήτων, την κατανομή, την αφθονία και τις συναθροίσεις των ειδών σε αυτά τα οικοσυστήματα, καθώς και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα παραπάνω. Η εξέταση αυτή έγινε σε επίπεδο βιοκοινότητας, υποσυνόλων (guilds) και είδους. Τα υποσύνολα δημιουργήθηκαν με βάση τις οικολογικές συνήθειες, τη βιογεωγραφική καταγωγή και τη σημερινή εξάπλωση των ειδών. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των σημειακών μετρήσεων με σταθερή ακτίνα (fixed-radius point counts) για να καταγράψουμε τα ημερόβια είδη που αναπαράγονται στους θαμνότοπους της Κρήτης. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιήσαμε μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές Μικρό ποσοστό της ορνιθοπανίδας που καταγράψαμε είναι Μεσογειακής καταγωγής, κάτι το οποίο σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την ιστορία και παλαιοκλιματολογία της Μεσογειακής λεκάνης. Σε γενικές γραμμές τα φρύγανα παρουσιάζουν πιο ομοιογενείς βιοκοινότητες σε σχέση με τα μακί, καθώς σε αυτά παρατηρούνται λιγότερα είδη αλλά με πολύ μεγάλη συχνότητα εμφάνισης. Τα μακί (και ιδιαίτερα τα ψηλά μακί) διαφοροποιούνται σημαντικά από τα φρύγανα, σε ότι αφορά στη δομή των βιοκοινωνιών ενώ η β-ποικιλότητα αυξάνεται κατά μήκος της υπό-μελέτη διαβάθμισης. Τα είδη προς το τέλος της διαβάθμισης είναι σαφώς πιο στενόοικα, κάτι το οποίο σχετίζεται και με τους νόμους της εξέλιξης των οικοσυστημάτων. Η α- ποικιλότητα, ο αριθμός των ειδών, η αφθονία και η βιομάζα αυξάνονται κατά μήκος της διαβάθμισης, κάτι το οποίο αναφέρεται σε πολλές εργασίες που αφορούν Μεσογειακά οικοσυστήματα. Τα είδη που φωλιάζουν σε δένδρα έχουν σημαντικότερη παρουσία στα μακί, τα είδη που φωλιάζουν στο έδαφος στα φρύγανα ενώ η παρουσία των ειδών που φωλιάζουν σε θάμνους είναι ιδιαίτερα σημαντική και διατηρείται σταθερή σε όλο το μήκος της διαβάθμισης. Η παρουσία των ειδών με Μεσογειακή καταγωγή μειώνεται κατά μήκος της διαβάθμισης κάτι το οποίο, επίσης, σχετίζεται με την ιστορία της Μεσογειακής λεκάνης. Εκτός από τη δομή της βλάστησης, η οποία φαίνεται να παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη δομή της ποικιλότητας και την κατανομή των ειδών- η ύπαρξη σπηλαιωμάτων/οπών στην περιοχή, το υψόμετρο, η κλίση του εδάφους, ο αριθμός των ξυλωδών ειδών και κάποιοι άλλοι παράγοντες φαίνεται να διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Τα αποτελέσματα για την κατανομή και την αφθονία των ειδών που καταγράψαμε ανταποκρίνονται σε σημαντικό βαθμό, στα δεδομένα με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία για την κατανομή των ειδών στο νησί (υπό έκδοση κατάλογος για τα πουλιά της Κρήτης) και την οικολογία τους γενικότερα. Για κάποια από τα είδη (κυρίως τα πιο -δασόβια-) υπάρχουν ενδείξεις ότι παρουσιάζουν διευρυμένο οικολογικό θώκο αλλά για την εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων απαιτείται η εξέταση παρόμοιας διαβάθμισης της ενδοχώρας. Η πολυμεταβλητή ανάλυση, επιβεβαίωσε αρκετά από τα πρότυπα που αναφέρονται και παραπάνω, ενώ η ομαδοποίηση που προέκυψε σχετίζεται με τη δομή της βλάστησης των οικοσυστημάτων που προτιμούν τα είδη αυτά.
Ημερομηνία έκδοσης 2004-07-01
Ημερομηνία διάθεσης 2004-09-09
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 73

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 24