Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Χρήση της πληροφορίας που αφορά χαρακτηριστικά των κύκλω ζωής των μακροβενθικών ασπόνδυλων (Πολύχαιτοι), με σκοπό της εκτίμηση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των θαλάσσιων μεταβατικών οικοσυστημάτων της Μεσογείου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000351754
Τίτλος Χρήση της πληροφορίας που αφορά χαρακτηριστικά των κύκλω ζωής των μακροβενθικών ασπόνδυλων (Πολύχαιτοι), με σκοπό της εκτίμηση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των θαλάσσιων μεταβατικών οικοσυστημάτων της Μεσογείου
Άλλος τίτλος Usage of life cycle traits in macrobenthic Polychaetes in order to assess the quality of transitional Mediterranean waters' habitats
Συγγραφέας Μαρκαντωνάτου, Βασιλική
Σύμβουλος διατριβής Καρακάσης, Ιωάννης
Αρβανιτίδης, Χρήστος
Περίληψη Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τον τρόπο που οι βιοκοινωνίες και το περιβάλλον αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και για την επίδρασή τους στη λειτουργικότητα οικοσυστήματος. Η φυλογενετική ποικιλότητα, η οποία στις σχέσεις συγγένειας των οργανισμών και εκφράζεται, σύμφωνα με τους Clarke & Warwick (2001), από τους δείκτες Ταξινομικής Διακριτότητας (Taxonomic Distinctness) Δ+ και Λ+. Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν για τις σχέσεις των οργανισμών και των διαδικασιών μέσω των οποίων ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές αλλαγές εκφράζονται με την έννοιας της λειτουργικής ποικιλότητας. Τα ερωτήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε μελλοντικές μεταβολές της βιοποικιλότητας και άλλα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την ανθρωπογενή πίεση που δέχονται τα παράκτια οικοσυστήματα. Η Λειτουργική Ποικιλότητα (Functional Diversity) συνδέεται με τη γενική συμπεριφορά που εμφανίζει ένας οργανισμός μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και περιγράφεται με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που ορίζουν τα είδη στο επίπεδο του οικολογικού τους ρόλου σε ένα οικοσύστημα, εκφράζοντας τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον αλλά και με τα υπόλοιπα είδη. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η απόδοση προσφάτων πολυμεταβλητών μεθόδων καθώς και νέων δεικτών περιγραφής της Λειτουργικής Διακριτότητας (Functional Distinctness) Xeq+και Ψeq+, που στηρίζονται στη μεθοδολογία που πρότειναν οι Petchey & Gaston (2002). Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στη χρήση πολυμεταβλητών αναλύσεων, γνωστή και ως Αναλύση Βιολογικών Χαρακτηριστικών (Biological Trait Analysis, BTA), οι οποίες συνδυάζουν πληροφορία σχετική με τους κύκλους ζωής των μακροβενθικών πολύχαιτων στα μεσογειακά και ελληνικά μεταβατικά οικοσυστήματα. Η προσέγγιση αυτή (ΑΒΧ) έχει εφαρμοστεί ελάχιστα μέχρι τώρα στα θαλάσσια περιβάλλοντα, σε αντίθεση με τα χερσαία και τα γλυκά νερά, όπου πρώτο‐ εφαρμόστηκε και πλέον αποτελεί μέρος της τυπικής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Βιολογικών Χαρακτηριστικών συγκρίθηκαν με εκείνα από αντίστοιχη εργασία στο ταξινομικό/ φυλογενετικό επίπεδο που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν και εντοπίστηκαν σχέσεις συμπληρωματικότητας στα πρότυπα της πληροφορίας που παίρνουμε από τα δύο διαφορετικά επίπεδα. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στο επίπεδο της μεθοδολογίας, σε ορισμένες περιπτώσεις η προσέγγιση της λειτουργικής διακριτότητας, καθώς και των αντίστοιχων πολυμεταβλητών μεθόδων, φαίνεται να αποδίδουν καλύτερα από την αντίστοιχη προσέγγιση της ταξινομικής διακριτότητας, ενώ άλλες φορες όχι. Αυτό φαίνεται να έχει σχέση με τη κλίμακα της παρατήρησης. Με την εργασία αυτή έγινε κατανοητό ότι η ποσοτικοποίηση της Λειτουργικής Ποικιλότητας, δηλαδή η ποικιλία και το εύρος των λειτουργικών χαρακτηριστικών που κατέχει η πανίδα ενός οικοσυστήματος, όσο και η ανάπτυξη πρότυπης μεθόδου για το σκοπό αυτό, είναι δύσκολη και απαιτείται καλή γνώση του συστήματος, των διεργασιών και των οργανισμών που αλληλεπιδρούν μέσα σε αυτό. Η πληροφορία που παρέχεται από το λειτουργικό επίπεδο είναι συμπληρωματική αυτής που προέρχεται από το ταξινομικό επίπεδο.
Φυσική περιγραφή 2 τ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Biodiversity
Biological Traits Analysis
Ecosystem functioning
Functional diversity
Functional traits
Taxonomic distinctness
Ανάλυση Βιολογικών Χαρακτηριστικών
Βιοποικιλότητα
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Λειτουργική ποικιλότητα
Λειτουργικότητα οικοσυστήματος
Ταξινομική διακριτότητα
Ημερομηνία έκδοσης 2010-03-10
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 87

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 17