Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ψυχοφυσιολογική διερεύνηση της εκ φόβου αναστολής του φωτο-αντανακλαστικού στον άνθρωπο  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.med.phd//2007xourdaki
Τίτλος Ψυχοφυσιολογική διερεύνηση της εκ φόβου αναστολής του φωτο-αντανακλαστικού στον άνθρωπο
Συγγραφέας Χουρδάκη, Ευγενία
Σύμβουλος διατριβής Μπίτσιος, Παναγιώτης
Μέλος κριτικής επιτροπής Παλλήκαρης, Ιωάννης
Θερμού, Κυριακή
Πλαϊτάκης, Ανδρέας
Αγγελόπουλος, Ν.
Καστελλάκης, Α.
Παναγής, Γ.
Περίληψη Το φωτο-αντανακλαστικό είναι ένα ομοιοστατικό παρασυμπαθητικό αντανακλαστικό που περιλαμβάνει μια ζωηρή και παροδική σύσπαση του λείου σφιγκτήρα μυός της ίριδας σε απάντηση στην έκθεση σε φωτεινά ερεθίσματα. Η αντίδραση αυτή αντανακλά το ποσό του φωτός που δεσμεύεται από τον οφθαλμό. Το φωτοαντανακλαστικό είναι μια αυτόματη πρωτόγονη αντανακλαστική κίνηση που δεν επηρεάζεται από εσωτερικό έλεγχο και διαμεσολαβείται από ένα καλά διασαφηνισμένο απλό νευρικό κύκλωμα με βάση τον υποφλοιώδη μεσεγκέφαλο. Σημαντικές συνάψεις περιλαμβάνουν τα αμφιβληστροειδικά γαγγλιακά κύτταρα, τον προτετραδυμικό πυρήνα της ελαίας, τον παρασυμπαθητικό πυρήνα του Edinger - Westphal, το ακτινωτό γάγγλιο και το σφιγκτήρα μυ της ίριδας. Οι Bitsios και συν., απέδειξαν για πρώτη φορά το 1996, ότι το εύρος του φωτοαντανακλαστικού της κόρης μειώνεται όταν το φωτεινό ερέθισμα εμφανίζεται μετά από ένα προειδοποιητικό σήμα (π.χ. ένας τόνος) που έχει προηγουμένως συσχετισθεί προφορικά με ένα απεχθές ηλεκτρικό σοκ. Αυτές οι αλλαγές στην κορική δραστηριότητα συνοδεύονται από αυξήσεις της υποκειμενικής εγρήγορσης και άγχους και κυρίως το εύρος του φωτοαντανακλαστικού φάνηκε ότι συσχετίζεται αρνητικά με το υποκειμενικό άγχος. Αυτό το φαινόμενο ορίστηκε σαν εκ φόβου αναστολή του φωτοαντανακλαστικού και η μείωση του εύρους του φωτοαντανακλαστικού προτάθηκε ως δυνητικά εργαστηριακό πρότυπο για το ανθρώπινο άγχος. Η εκ φόβου αναστολή του φωτοαντανακλαστικού είναι ευαίσθητη στο αγχολυτικό φάρμακο διαζεπάμη με δοσοεξαρτώμενο τρόπο προτείνοντας ότι ένας κοινός μηχανισμός διαμεσολαβεί το αποτέλεσμα της απειλής και στις δύο περιπτώσεις. Βάσει πειραματικών δεδομένων ξέρομε ότι η αμυγδαλή είναι η βασική δομή που διαμεσολαβεί τις αντιδράσεις στο φόβο, περιλαμβάνοντας το εκ φόβου εκλυόμενο φωτο- αντανακλαστικό αιφνιδιασμού σε επίμυες και ανθρώπους κατά τη διάρκεια ερεθισμάτων που έχουν συσχετισθεί με απειλητικά λεκτικά σήματα, οι Bitsios και συν., έχουν υποστηρίξει ότι αυτή η δομή μέσω των συνδέσεών της με τον υπομέλανα τόπο οδηγεί σε άμεσες ή έμμεσες υποθαλαμικές ανασταλτικές προβολές προς τον πυρήνα Εdinger - Westphal ( τον κινητικό πυρήνα του αντανακλαστικού), αναστέλλοντας έτσι το φωτοαντανακλαστικό κατά τη διάρκεια της απειλής σοκ ( Bitsios et al., 1996, 1998a, 1998b, 1999). Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του παραδείγματος είναι η εκ φόβου προκαλούμενη αύξηση στην κορική διάμετρο, που οδηγεί σε εκ φόβου μείωση του εύρους του φωτοαντανακλαστικού. Προηγούμενες μελέτες από τους Bitsios και συνεργάτες έδειξαν ότι α) οι δύο μετρήσεις δε συνδιακυμαίνονται και έχουν διαφορετικούς ρυθμούς εξοικείωσης, β)μόνο η εκ της απειλής μείωση του φωτοαντανακλαστικού συσχετίζεται με το υποκειμενικό άγχος, γ)μόνο το εύρος του φωτοαντανακλαστικού είναι ευαίσθητο στη δράση του αγχολυτικού φαρμάκου διαζεπάμη και δ) μόνο η αρχική διάμετρος της κόρης είναι ευαίσθητη στη δράση ενός μη φοβογόνου ερεθίσματος ή σε μια εύκολη γνωστική διαδικασία. Στο πείραμα 1 δείξαμε τη νευροβιολογική βάση για το διαχωρισμό μεταξύ της εκ της απειλής προκαλούμενης μείωσης στο εύρος του φωτοαντανακλαστικού και στην εκ της απειλής αύξηση στη διάμετρο της κόρης. Η αναστολή του φωτοαντανακλαστικού από το φόβο δεν επηρεάστηκε από περιφερικό συμπαθητικό αποκλεισμό ενώ η εκ της απειλής αύξηση στην αρχική κορική διάμετρο, κατάστελλετο όταν φροντίζαμε να αποφύγομε την επίδραση του παράγοντα οροφής. Εντούτοις, δείξαμε ότι η αναστολή του φωτοαντανακλαστικού από το φόβο, είναι πιθανό να αντανακλά κεντρική παρασυμπαθητική αναστολή και είναι απίθανο να συσχετίζεται με περιφερική παρασυμπαθητική εννεύρωση της ίριδας. Επιπλέον, η εκ φόβου αύξηση στην αρχική κορική διάμετρο είναι πιθανό να αντανακλά κυρίως κεντρική συμπαθητική διέγερση. Οι διαφορετικοί κεντρικοί αυτόνομοι μηχανισμοί που διέπουν τις δύο κορικές αντιδράσεις στην απειλή ίσως εξηγούν το διαχωρισμό μεταξύ των δύο ξεχωριστών επιδράσεων της απειλής στην αρχική κορική διάμετρο και στο εύρος του φωτοαντανακλαστικού. Στο πείραμα 2 δείξαμε ότι α) το εξαρτημένο ερέθισμα μόνο του, δεν τροποποιεί το φωτοαντανακλαστικό, β) το είδος του φοβογόνου ερεθίσματος δεν είναι σημαντικό για την αναστολή του φωτοαντανακλαστικού εάν και εφόσον η πιθανότητα παρουσίασης ερεθίσματος συνιστά επαρκή απειλή για τα άτομα, γ) το μέγεθος του εύρους του φωτοαντανακλαστικού μπορεί να είναιαποτέλεσμα της ποσότητας του φόβου που προκαλεί ένα φοβογόνο ερέθισμα. Η ποσότητα του φόβου ίσως ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών τύπων φοβογόνων ερεθισμάτων για ένα συγκεκριμένο άτομο, ενώ η αναστολή του φωτοαντανακλαστικού φαίνεται να είναι ευαίσθητη στην απειλή με δοσοεξαρτώμενο τρόπο και δ) το έκδηλο αποτέλεσμα της απειλής στο εύρος του φωτοαντανακλαστικού αυξάνεται όταν αυξάνεται και η ένταση του φωτός. Το τελευταίο αποτέλεσμα (δ) που δείχνει ότι το αποτέλεσμα της απειλής στο εύρος του φωτοαντανακλαστικού είναι εξαρτώμενο από την ένταση του φωτός, ίσως έχει σημαντικές πρακτικές εφαρμογές για το σχεδιασμό μελετών σε ομάδες ασθενών σχετικά με την εκ φόβου αναστολή του φωτοαντανακλαστικού, όταν εκτεθούν σε μέγιστη απειλή. Αυτή η παρατήρηση έχει και θεωρητικές προεκτάσεις. Προτείνει ότι κατά τη διάρκεια χορήγησης φοβογόνου ερεθίσματος, οι πιο έντονες φωτεινές δεσμίδες γίνονται αμέσως πιο φοβογόνες επίσης. Και έτσι αυξάνεται η προσοχή που κατανέμεται από τα άτομα προς το φωτεινό ερέθισμα στην κατάσταση απειλής αφού όσο πιο έντονο είναι το φωτεινό ερέθισμα τόσο πιο μεγάλη είναι και η αναστολή του εύρους στην κατάσταση απειλής .Αυτή η ερμηνεία είναι σε συμφωνία με την υπόθεση ότι η εκ φόβου μείωση στο εύρος του φωτοαντανακλαστικού δεν αντανακλά μόνο το αρνητικό συναίσθημα με το οποίο συνδέεται η απειλή αλλά και την αυξημένη προσοχή κατά την απειλή. Στη μελέτη 3 δημιουργήσαμε ένα νέο πρωτόκολλο για τη μελέτη μιας άλλης πλευρά του άγχους . Η απειλή σοκ προκαλεί οξύ άγχος και εγρήγορση που προσιδιάζει περισσότερο με το φοβικό άγχος και το άγχος στον πανικό. Αυτό το νέο πρωτόκολλο είναι πολύ σημαντικό για τη μελέτη του γενικευμένου άγχους αναμονής και την ανησυχία που προσιδιάζουν περισσότερο με τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και έδειξε ότι το εύρος του φωτοαντανακλαστικού ακολουθεί πολύ στενά την πορεία του άγχους αναμονής στο χρόνο. Το εύρος του φωτοαντανακλαστικού μειωνόταν γραμμικά καθώς πλησίαζε η χρονική στιγμή της αναμενόμενης απειλής και με τον τερματισμό της απειλής το εύρος επανερχόταν γρήγορα σε ομαλά επίπεδα. Αντίθετα, η αρχική κορική διάμετρος ακολούθησε ένα πολύ διαφορετικό μοτίβο. Ήταν μεγαλύτερη στην αρχή κάθε κατάστασης απειλής και ασφάλειας, ενώ γρήγορα επερχόταν εξοικείωση η πιθανότητα ότι αυτό το εύρημα αντανακλά την ευαισθησία της αρχικής κορικής διαμέτρου σε αλλαγές πλαισίου είναι πολύ ενδιαφέρον. Εάν ισχύει αυτό , τότε η εκ φόβου αναστολή του φωτοαντανακλαστικού που μελετήσαμε σε αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να βοηθήσει στην ταυτόχρονη εκτίμηση της δυνατότητας των ατόμων για απάντηση σε αλλαγές πλαισίου και στην πορεία άγχους αναμονής στο χρόνο.
Φυσική περιγραφή 165 σ. :πιν. ;30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Ophthalmology
Reflex, Pupillary
Αντανακλαστικό κόρης
Οφθαλμολογία
Ημερομηνία έκδοσης 2007-03-08
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 74

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 5