Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Φαρμακοκινητική -Φαρμακοδυναμική μελέτη βανκομυκίνης σε παιδιατρικούς ασθενείς στη ΜΕΘ  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000421720
Τίτλος Φαρμακοκινητική -Φαρμακοδυναμική μελέτη βανκομυκίνης σε παιδιατρικούς ασθενείς στη ΜΕΘ
Άλλος τίτλος Pharmacokinetic -pharmacodynamic study of vancomycin in pediatric in ICU
Συγγραφέας Μπουρμπάκη, Παρασκευή
Σύμβουλος διατριβής Μπριασούλης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Θερμού, Κυριακή
Ηλία, Σταυρούλα
Περίληψη Εισαγωγή Η βανκομυκίνη είναι ένα γλυκοπεπτίδιο με βακτηριοκτόνο δράση που αναστέλλει τη σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης στο κυτταρικό τοίχωμα των Gram θετικών μικροβίων και αποτελεί την αρχική θεραπευτική επιλογή έναντι επιπλεγμένων σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη (MRSA) σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς. Η φαρμακοκινητική της βανκομυκίνης επιδεικνύει μεγάλη ποικιλομορφία ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, την κλινική κατάσταση και νόσο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εξατομίκευση της δόσης. Συνακόλουθα, έχουν προταθεί διάφορα φαρμακοκινητικά μοντέλα με στόχο τον εξατομικευμένο υπολογισμό της δόσης της βανκομυκίνης που θα εξασφαλίσει όσο το δυνατό καλύτερα θεραπευτικά επίπεδα και χαμηλότερη τοξικότητα. Ο λόγος AUC0-24h/MIC, αποτελεί τον πλέον αντικειμενικό δείκτη φαρμακοκινητικής – φαρμακοδυναμικής της βανκομυκίνης και θεωρείται θεραπευτικός όταν είναι ≥400. Επιπλέον, στη διεθνή βιβλιογραφία είναι δεδομένη η δυσκολία επίτευξης επιπέδων trough 10-20 μg/ml, με βάση τις προτεινόμενες κατευθυντήριες οδηγίες, στους παιδιατρικούς ασθενείς και ιδίως στους βαρέως πάσχοντες παιδιατρικούς ασθενείς της ΜΕΘ. Σκοπός Η μελέτη της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής της βανκομυκίνης σε παιδιατρικούς ασθενείς ΜΕΘ, μέσω του συνδυασμού των αποτελεσμάτων μιας αρχικής αναδρομικής προσέγγισης με τη βοήθεια συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου από τη βιβλιογραφία, με ακόλουθη πρόδρομη τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη δυο διαφορετικών δοσολογικών σχημάτων. Επίσης, ο έλεγχος συσχέτισης μετρούμενων επιπέδων trough και υπολογισμού Area Under the Curve (AUC) βάσει εξατομικευμένου φαρμακοκινητικού (PK) μοντέλου – μαθηματικού τύπου. Υλικό και μέθοδος Η παρούσα αναδρομική και προδρομική, μονοκεντρική μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) και διήρκησε έξι μήνες (1η Ιουλίου – 31η Δεκεμβρίου 2018). Συμπεριέλαβε ασθενείς ηλικίας 3μηνών – 18ετών με φυσιολογική νεφρική λειτουργία που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων τα έτη 2012 – 2018 και έλαβαν βανκομυκίνη, εφόσον πληρούσαν κριτήρια συμμετοχής σε αυτή. Τόσο στην αναδρομική, όσο και την προδρομική μελέτη, καταγράφηκαν επιδημιολογικά και κλινικο-εργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών και υπολογίστηκε ο λόγος AUC/MIC με βάση τον προτεινόμενο μαθηματικό τύπο των Le και συνεργατών: CL(L/h)VANCO = 0.248*Weight0.75*(0.48/SCr)0.361*(ln(age)/7.8)0.995 και AUC0-24= [total vancomycin (mg) over 24h/CLVANCO Το πρωτόκολλο της προδρομικής μελέτης περιέλαβε δυο τυχαιοποιημένες ομάδες ασθενών: στη μια ομάδα χορηγήθηκε το σύνηθες δοσολογικό σχήμα 60mg/kg/24h σε 4 δόσεις και στη δεύτερη χορηγήθηκε δόση φόρτισης αρχικά Loading Dose 30mg/kg ακολουθούμενη από τo σύνηθες ημερήσιο δοσολογικό σχήμα. Και στις δύο ομάδες ασθενών, γινόταν προσδιορισμός κάθαρσης κρεατινής (CLCr) με συλλογή ούρων 24ωρου κατά την εισαγωγή και μέτρηση των επιπέδων trough ( πρωτόκολλο ARCHITECT i Vancomycin - εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας ΠαΓΝΗ) αλλά και του λόγου AUC/MIC στις 12, 24 και 48ώρες από την έναρξη της θεραπείας με τη βανκομυκίνη. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και έλεγχος συσχέτισης των επιπέδων trough και τιμών AUC/MIC στο ηλεκτρονικό εργαλείο EXCEL. Αποτελέσματα Στην αναδρομική μελέτη, συμπεριελήφθησαν 80 από τους 125 συνολικά παιδιατρικούς ασθενείς που έλαβαν βανκομυκίνη κατά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ τα έτη 2012-2018. Το 62.5% των διαθέσιμων δειγμάτων μέτρησης των επιπέδων trough, αφορούσε χρονική στιγμή >72ώρες από την έναρξη χορήγησης βανκομυκίνης. Η διάμεσος των μετρούμενων τιμών των επιπέδων trough ήταν σε υποθεραπευτικά επίπεδα με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και συγκεκριμένα στις 24ώρες ήταν 7.64μg/ml, στις 24-48ώρες ήταν 6.8μg/ml, στις 48-72ώρες ήταν 6.61μg/ml και >72ώρες ήταν 5.72μg/ml. Αντίθετα, όταν έγινε υπολογισμός του λόγου AUC/MIC θεωρώντας MIC≤1 με βάση το φαρμακοκινητικό μοντέλο των Le και συνεργατών, τα επίπεδα ήταν θεραπευτικά ≥400 σε όλες τις χρονικές στιγμές. Ο έλεγχος συσχέτισης των επιπέδων trough και του λόγου AUC/MIC δεν ανέδειξε γραμμική συσχέτιση (r=0.12, p=0.39 με p-value<0.05). Στην προδρομική τυχαιοποιημένη μελέτη από τους συνολικά 10 ασθενείς, οι 6 έλαβαν Loading Dose 30mg/kg και το σύνηθες δοσολογικό σχήμα 60mg/kg/24h και οι 4 έλαβαν μόνο το σύνηθες δοσολογικό σχήμα, χωρίς LD. Η ομάδα που έλαβε LD είχε ήδη στις 12 ώρες θεραπευτικά επίπεδα AUC/MIC με MIC≤1 συγκριτικά με την ομάδα που δεν έλαβε LD (451.8±104.8 vs 253.9±66.5). Επίσης ανάλογα υψηλότερα επίπεδα trough στις 24ώρες είχαν οι ασθενείς που έλαβαν Loading Dose συγκριτικά με αυτούς που δεν έλαβαν (median 8,4 vs 6) και τα διατήρησαν εξίσου υψηλά στις 48ώρες (median 9.5 vs 5.2). Παρόλα αυτά, κυμάνθηκαν σε υποθεραπευτικά επίπεδα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες (θεραπευτικό εύρος 10-20μg/ml). Δεν προέκυψε γραμμική συσχέτιση των μετρούμενων επιπέδων trough και των αντίστοιχων υπολογιζόμενων τιμών του λόγου AUC/MIC (MIC ≤1) για κανένα από τα μελετούμενα χρονικά διαστήματα (r=0.5, p=0.09 με p-value<0.05 στις 12h, r=0.09, p=0.79 με p-value<0.05 στις 24h και r=0.43, p=0.1 με p-value<0.05 στις 48h) Συμπεράσματα Η επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων trough για τη βανκομυκίνη με τα συνήθη δοσολογικά σχήματα στους παιδιατρικούς ασθενείς της ΜΕΘ είναι δύσκολη, γεγονός που επιβάλει την εφαρμογή εξατομικευμένων φαρμακοκινητικών μοντέλων. Η χορήγηση LD βανκομυκίνης στη μελέτης μας οδήγησε σε άμεση επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων AUC/MIC και δεν προέκυψε γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μετρούμενων επιπέδων trough και του λόγου AUC/MIC.
Φυσική περιγραφή 68 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα AUC/MIC ratio
Individualized model
Loading dose
Pediatric patients ICU
Vancomycin
Δόση φόρτισης
Εξατομικευμένο μοντέλο
Επίπεδα trough
Ημερομηνία έκδοσης 2019-3-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 2499

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 15