Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διερεύνηση και εκτίμηση της προγεννητικής έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000419371
Τίτλος Διερεύνηση και εκτίμηση της προγεννητικής έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες
Άλλος τίτλος Investigation and assessment of prenatal exposure to endocrine disruptors
Συγγραφέας Καρζή, Βασιλική Ε.
Σύμβουλος διατριβής Ρίζος, Απόστολος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσατσάκης, Αριστείδης
Τζατζαράκης, Εμμανουήλ
Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των επιπέδων των ουσιών, που έχουν ενοχοποιηθεί ως ενδοκρινικοί διαταράκτες, parabens (PBs) και triclosan (TCS) σε δείγματα τριχών κεφαλής και αμνιακού υγρού εγκύων γυναικών κατά την αμνιοπαρακέντηση στο 1o ή 2o τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε καταγραφή της έκθεσης και επιβάρυνσης των εγκύων γυναικών και των εμβρύων τους σε αυτές τις ουσίες. Τα δείγματα ελήφθησαν τη χρονική περίοδο 2016-2017 από έγκυες γυναίκες η πλειοψηφία των οποίων κατοικούσε στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης και οι οποίες επισκέφθηκαν το Μαιευτήριο «Μητέρα» Κρήτης για αμνιοπαρακέντηση. Συλλέχθηκαν 95 δείγματα τρίχας και 99 δείγματα αμνιακού υγρού, ενώ παράλληλα οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τα σωματομετρικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, τις διατροφικές τους συνήθειες, τη χρήση προϊόντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής, το ιατρικό και μαιευτικό ιστορικό τους. Έπειτα από 5-12 μήνες μετά τον τοκετό οι συμμετέχουσες γυναίκες κλήθηκαν να απαντήσουν σε συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο σχετικό με τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των βρεφών και τα πιθανά προβλήματα υγείας τους. Η επεξεργασία των δειγμάτων έγινε με υγρή–υγρή εκχύλιση με οξικό αιθυλεστέρα στην περίπτωση των αμνιακών υγρών και με στερεή–υγρή εκχύλιση με μεθανόλη στην περίπτωση των τριχών. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με σύστημα υγρής χρωματογραφίας (liquid chromatography, LC) συζευγμένο με φασματόμετρο μάζας (mass spectrometry, MS). Η αξιολόγηση της αναλυτικής μεθόδου πραγματοποιήθηκε με τον προσδιορισμό της γραμμικότητας (R2), της ανάκτησης (% recovery), της ακρίβειας (% accuracy), της επαναληψιμότητας (% inter day precision) και της ευαισθησίας (όρια ανίχνευσης (LOD) και ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ)). Η ακρίβεια της μεθόδου ανάλυσης των δειγμάτων αμνιακού υγρού υπολογίσθηκε 96,17% για το MePB, 95,86% για το EtPB, 96,65% για το BePB, 94,27% για το BuPB και 99,71% για το TCS. Η ανάκτηση ήταν 99,30%, 83,36%, 113,41%, 90,74% και 69,95%, ενώ η επαναληψιμότητα ήταν 15,23%, 12,25%, 9,99%, 14,27% και 18,77%, αντίστοιχα. Στα δείγματα τρίχας η ακρίβεια υπολογίσθηκε 94,0% για το MePB, 103,8% για το EtPB, 98,9% για το BePB, 136,2% για το BuPB και 91,4% για το TCS. Οι αντίστοιχες τιμές για την ανάκτηση ήταν 112,08%, 110,69%, 104,68%, 81,62% και 97,48% και για την επαναληψιμότητα 21,15%, 10,32%, 23,19%, 21,43% και 15,89%. Για τα δείγματα αμνιακού υγρού, τα LOD και LOQ της μεθόδου προσδιορίστηκαν 0,07 και 0,23 ng/ml για το MePB, 0,31 και 1,02 ng.ml για το EtPB, 0,17 και 0,57 ng/ml για το BePB, 0,12 και 0,40 ng/ml για το BuPB και 0,73 και 2,45 ng/ml για το TCS, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές για τα δείγματα τρίχας ήταν 3,62 και 12,08 pg/mg για το MePB, 0,54 και 1,81 pg/mg για το EtPB, 0,88 και 2,93 pg/mg για το BePB, 0,28 και 0,94 pg/mg για το BuPB και 1,28 και 4,27 pg/mg για το TCS. Το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης υπολογίσθηκε R2>0,99 τόσο στα πρότυπα όσο και στα φορτισμένα διαλύματα των δειγμάτων αμνιακού υγρού και τρίχας. Τόσο η γραμμικότητα όσο και οι υπόλοιποι αναλυτικοί παράμετροι υποδηλώνουν την καταλληλότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δειγμάτων αμνιακού υγρού και τρίχας. Μεγαλύτερο ποσοστό θετικότητας παρουσίασαν τα δείγματα τρίχας με ποσοστά 90 – 100% για όλες τις ενώσεις (εκτός του BePB (15,8%)). Στα δείγματα αμνιακού υγρού μεγαλύτερο ποσοστό θετικότητας παρουσίασε το MePB (21,2%), ενώ το ποσοστό θετικότητας για τις υπόλοιπες ενώσεις δεν ξεπέρασε το 5,1%. Οι τιμές της μέσης συγκέντρωσης στα δείγματα αμνιακού υγρού ήταν για το MePB 6,6 ng/ml (0,1 – 18,8 ng/ml), για τοEtPB 9,2 ng/ml (1,3 – 17,1 ng/ml), για το BePB 0,6 ng/ml (βρέθηκε μόνο ένα θετικό δείγμα), για το BuPB 0,4 ng/ml (0,2 – 0,6 ng/ml), και για τοTCS 1,8 ng/ml (0,9 – 2,4 ng/ml). Οι αντίστοιχες μέσες συγκεντρώσεις για τα δείγματα τρίχας βρέθηκαν 4501,2 pg/mg (17,6 – 27437,0 pg/mg) για το MePB, 510,1 pg/mg (11,0 – 4224,5 pg/mg) για το EtPB, 22,9 pg/mg (2,1 – 66,6 pg/mg) για το BePB, 237,1 pg/mg (1,8 – 2513,7 pg/mg) για το BuPB και 245,0 pg/mg (8,8 – 8070,2 pg/mg) για το TCS. Οι τιμές συγκέντρωσης στα δείγματα αμνιακού υγρού ήταν σαφώς πολύ μικρότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες των ούρων, και συμβαδίζουν με αυτές που παρατίθενται στη βιβλιογραφία. Από την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων αλλά και των δεδομένων των ερωτηματολογίων, προέκυψε ότι η συχνή χρήση προϊόντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής, όπως μακιγιάζ, σπρέι/γέλη για τα μαλλιά και αντηλιακά, συνδέεται με αυξημένες συγκεντρώσεις των PBs στην τρίχα των εγκύων αλλά και στο αμνιακό υγρό. Ακόμη, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση των συγκεντρώσεων του BePB στα δείγματα τρίχας με το ύψος των βρεφών και του TCS με την εμφάνιση προβλημάτων υγείας στα βρέφη, όπως αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα.
Φυσική περιγραφή 93 φύλλα : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Amniotic fluid
Aμνιακό υγρό
Biomonitoring
Bιοπαρακολούθηση
Hair
LC-MS
Parabens
Pregnant women
Triclosan
Tρίχα
Έγκυες γυναίκες
Ημερομηνία έκδοσης 2018-11-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 415

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 19