Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Investigating the neurogenic effects of BNN237 in mouse model of stress  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000460611
Τίτλος Investigating the neurogenic effects of BNN237 in mouse model of stress
Άλλος τίτλος Η διερεύνηση των επιδράσεων του ΒΝΝ237 στη νευρογένεση σε έννα ζωικό μοντέλο στρες
Συγγραφέας Μουάτσου, Χρυσή
Σύμβουλος διατριβής Καράλη, Κανελίνα
Χαραλαμπόπουλος, Ιωάννης
Μέλος κριτικής επιτροπής Γιακουμάκη, Στέλλα
Σιδηροπούλου, Κυριακή
Περίληψη Θεωρητικό υπόβαθρο: Η ενήλικη νευρογένεση αποτελεί ένα δυναμικό πεδίο έρευνας στις νευροεπιστήμες, καθώς όλο και περισσότερα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η δημιουργία νέων νευρώνων και η ενσωμάτωσή τους στα υπάρχοντα νευρωνικά δίκτυα του ενήλικου εγκεφάλου των θηλαστικών σχετίζεται με ποικίλες λειτουργίες. Ο δυνητικός ρόλος της ενήλικης νευρογένεσης στην πλαστικότητα του εγκεφάλου την καθιστά έναν πιθανό στόχο στην προσπάθεια εύρεσης νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων στις νευροεκφυλιστικές νόσους. Η διαδικασία της νευρογένεσης ρυθμίζεται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο στρες και των νευροτροφινών. Παρόλο που το χρόνιο στρες έχει συνδεθεί με μειωμένα επίπεδα νευρογένεσης, οι ακριβείς υποκείμενοι μηχανισμοί δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί. Αντίθετα, οι νευροτροφίνες έχουν σχετιστεί με ενίσχυση της νευρογένεσης, ενώ έχει προταθεί ότι ενδεχομένως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σχέση μεταξύ νευρογένεσης και στρες. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων του BNN237, ενός καινοτόμου στεροειδούς ανάλογου της δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA), στη νευρογένεση, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο στρες. Μεθοδολογία: Μέσω ανάλυσης ανοσοφθορισμού, αξιολογήθηκε ο αριθμός των νέων, πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων και των ανώριμων νευρώνων στις δύο κύριες νευρογενείς περιοχές του εγκεφάλου, την υποκοιλιακή ζώνη (ΥΚΖ) και την οδοντωτή έλικα (ΟΕ) ποντικών που έλαβαν placebo ή το BNN237 μέσω υποδόριας πελέττας υπό συνθήκες χρόνιου στρες ή συνθήκες ελέγχου. Επίσης, αξιολογήθηκαν τα επίπεδα mRNA διαφόρων γονιδίων μέσω ανάλυσης rt-PCR. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν προηγούμενα δεδομένα, καθώς η χορήγηση του BNN237 οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των νέων πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων στην ΥΚΖ. Στους οσφρητικούς βολβούς (ΟΒ), την περιοχή όπου μεταναστεύουν τα νευρικά βλαστοκύτταρα της ΥΚΖ, παρατηρήθηκε μία αρνητική επίδραση του στρες στη νευρογένεση, αλλά και μία σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του BNN237 και του στρες, καθώς η χορήγηση του BNN237 οδήγησε σε αυξημένο αριθμό νευροβλαστών μόνο στις συνθήκες ελέγχου. Ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι η χορήγηση του BNN237 δεν επηρέασε σημαντικά τη νευρογένεση στην ΟΕ, ενώ το στρες φάνηκε να οδηγεί προς μία τάση για μειωμένο πολλαπλασιασμό των νέων κυττάρων σε αυτή την περιοχή. Τέλος, δεν ανιχνεύθηκαν διαφορές στα επίπεδα έκφρασης γονιδίων σχετικών με τις νευροτροφίνες και τη νευρογένεση. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν την ευεργετική δράση του BNN237 στη νευρογένεση της ΥΚΖ, ενώ διαφορές μεταξύ των δύο νευρογενών περιοχών (ΥΚΖ & ΟΕ) ενδεχομένως εξηγούν τη στοχευμένη δράση του συνθετικού αναλόγου στη συγκεκριμένη περιοχή. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν την αλληλεπίδραση των νευροτροφινών με τις ορμόνες του στρες, η οποία ενδεχομένως διαμεσολαβεί τη σχέση μεταξύ στρες και νευρογένεσης.
Φυσική περιγραφή 55 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Adult neurogenesis
DHEA synthetic analog
Dentate gyrus
Microneurotrophins
Subventricular zone
Ενήλικη νευρογένεση
Μικρονευροτροφίνες
Οδοντωτή έλικα
Συνθετικό ανάλογο δευδροεπιανδροστερόνης
Υποκοιλιακή ζώνη
Ημερομηνία έκδοσης 2023-12-08
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 1086

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2026-12-08