Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη της έκφρασης της ερυθροποιητίνης και των υποδοχέων της στον καρκίνο του μαστού. Συσχέτιση με άλλους παράγοντες : ανοσοϊστοχημική μελέτη σε ιστολογικά παρασκευάσματα ασθενών και βιολογική-μοριακή ανάλυση σε κυτταρικές σειρές  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000348348
Τίτλος Μελέτη της έκφρασης της ερυθροποιητίνης και των υποδοχέων της στον καρκίνο του μαστού. Συσχέτιση με άλλους παράγοντες : ανοσοϊστοχημική μελέτη σε ιστολογικά παρασκευάσματα ασθενών και βιολογική-μοριακή ανάλυση σε κυτταρικές σειρές
Συγγραφέας Πελεκάνου, Βασιλική
Σύμβουλος διατριβής Καστανάς, Ηλίας
Μέλος κριτικής επιτροπής Σταθόπουλος, Ευστάθιος
Σανιδάς, Ηλίας
Τσιφτσής, Δημήτριος
Γραβάνης, Αχιλλέας
Τζαρδή, Μαρία
Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης
Περίληψη Θ ερυκροποιθτίνθ (Ε΢Ο) είναι μια πλειοτροπικι κυτταροκίνθ, θ οποία επιδρά ςτθν κυτταρικι επιβίωςθ, τον πολλαπλαςιαςμό, τθ διαωοροποίθςθ και τθν αγγειογζνεςθ. Ρζραν του ορμονικοφ τθσ χαρακτιρα, τελευταία αναδείχκθκε και θ αυτοκρινισ/παρακρινισ τθσ λειτουργία ςε πλικοσ ωυςιολογικϊν και νεοπλαςματικϊν ιςτϊν. Ρρόςωατα όμωσ κλινικά δεδομζνα, εγείρουν ερωτθματικά για τθν αςωάλεια τθσ χοριγθςισ τθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αναιμίασ αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ. Εντοφτοισ, θ βιολογικι ςθμαςία και θ ρφκμιςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ (EPOR), δεν ζχει αποςαωθνιςτεί ςτθ νεοπλαςία αυτι. Στθν παροφςα μελζτθ προςεγγίςαμε ςε παραςκευάςματα ιςτϊν και ςε κυτταρικά μοντζλα, τθν ζκωραςθ και τθ ρφκμιςθ τθσ Ε΢Ο και των υποδοχζων τθσ (EPOR), ςυςχετίηοντάσ τθν με τα κλινικοπακολογοανατομικά χαρακτθριςτικά των όγκων, κακϊσ και βιολογικϊν παραγόντων που εκωράηονται και δρουν ςτο νεόπλαςμα αυτό, με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ πικανισ προγνωςτικισ/προβλεπτικισ αξίασ τθσ. Ραράλλθλα, μελετιςαμε τουσ μθχανιςμοφσ μζςω των οποίων, το ςφςτθμα Ε΢Ο/ EPOR επθρεάηει τθ βιολογικι ςυμπεριωορά του καρκίνου του μαςτοφ, ςυνεξετάηοντασ τθ λειτουργικότθτα των υποδοχζων και τθ δυνατότθτα τθσ αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ να εγείρει βιολογικζσ δράςεισ. Διαπιςτϊςαμε ότι θ ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ ακολουκεί τθ βαρφτθτα τθσ νόςου και ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ ανκεκτικότερων και επικετικότερων κλϊνων. Αν και το ςφςτθμα Ε΢Ο/ EPOR εμωανίηει αρνθτικι ςυςχζτιςθ με τθν επιβίωςθ, δεν αποτελεί ανεξάρτθτο προγνωςτικό δείκτθ, λόγω τθσ ςτενισ ςχζςθσ του με άλλουσ βιολογικοφσ δείκτεσ, όπωσ τουσ ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ οιςτρογόνων με τουσ οποίουσ ςχετίηεται αρνθτικά. Χρθςιμοποιϊντασ αναςυνδυαςμζνθ ερυκροποιθτίνθ ςε δόςεισ παρόμοιεσ με αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κλινικι πράξθ, αναδείξαμε τθν ενεργότθτα του μορίου, αλλά και τθ λειτουργικότθτα των υποδοχζων τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςε κυτταρικά μοντζλα καρκίνου του μαςτοφ. Ρράγματι, θ ερυκροποιθτίνθ, επιδρϊντασ ςε πολλαπλά ςθματοδοτικά μονοπάτια, προάγει τθν επιβίωςθ και τθν επικετικότθτα των νεοπλαςματικϊν κυττάρων επιδρϊντασ ςε πολλαπλά επίπεδα: αναςτζλλει τθν απόπτωςθ, προκαλεί αναδιοργάνωςθ του κυτταροςκελετοφ, ενιςχφει τθ διθκθτικι/μεταναςτευτικι δυναμικι των κυττάρων και επθρεάηει τθ μεταγραωικι δραςτθριότθτα. Στο πλαίςιο αυτό, μείηονα ρόλο ωαίνεται ότι κατζχει θ αλλθλεπίδραςθ του ςυςτιματοσ Ε΢Ο/EPOR με τθ ςθματοδότθςθ που προζρχεται από μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ ςτεροειδϊν ορμονϊν του ωφλου (ανδρογόνα, οιςτρογόνα), οι οποίεσ επιτείνουν τισ βιολογικζσ δράςεισ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και αναγνωρίηονται ωσ εναλλακτικόσ μθχανιςμόσ ανάπτυξθσ αντοχισ ςτθν ορμονοκεραπεία. Ραράλλθλα, ο μθχανιςμόσ αυτόσ εμπλζκεται, πζραν τθσ υποξίασ, ςτθ ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR. Θ ευρφτθτα του ρόλου που κατζχει το ςφςτθμα Ε΢Ο/EPOR ςτον καρκίνο του μαςτοφ, υποδθλϊνεται επίςθσ από τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με ωλεγμονϊδεισ κυτταροκίνεσ τθσ οικογζνειασ ΤΝF (BAFF, APRIL, TWEAK), οι οποίεσ επιδροφν με τθ ςειρά τουσ ςτθν κυτταρικι ομοιόςταςθ και ςυνδζονται με τθ βιολογικι ςυμπεριωορά των όγκων. Θ εκδιλωςθ των δράςεων, των αλλθλεπιδράςεων και τθν ζνταςθ των ωαινομζνων που παρατθριςαμε, κακορίηεται από τθ ςυγκζντρωςθ, τθ διάρκεια τθσ επίδραςθσ, τθν κυτταρικι ςτοιχειομετρία και τθ χρονικι αλλθλουχία των ςθματοδοτικϊν οδϊν που ενεργοποιοφνται. Οι παρατθριςεισ μασ υποδεικνφουν τον πολυποίκιλο ρυκμιςτικό ρόλο τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτον κακοριςμό τθσ τφχθσ των κυττάρων και τθ δυνθτικι τθσ επαγωγικι δράςθ ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Οι ιδιότθτεσ αυτζσ, αυτζσ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν ςε κλινικό επίπεδο ςτο πλαίςιο ςτοχευμζνων και εξατομικευμζνων κεραπειϊν τθσ εν λόγω νεοπλαςίασ, αλλά και άλλων πακολογικϊν καταςτάςεων.
Φυσική περιγραφή xxx, 237 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Breast Neoplasms
Erythropoietin
Ερυθροποιητίνη
Μαστού νεοπλάσματα
Ημερομηνία έκδοσης 2008-04-03
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 322

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 10