Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Παραγωγή αντιγονοειδικών Τ λεμφοκυτταρικών κλώνων ενάντια σε πεπτίδια ογκοπρωτεϊνών με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης σε ποικίλες μορφές καρκίνου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 345024
Τίτλος Παραγωγή αντιγονοειδικών Τ λεμφοκυτταρικών κλώνων ενάντια σε πεπτίδια ογκοπρωτεϊνών με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης σε ποικίλες μορφές καρκίνου
Συγγραφέας Σωτηροπούλου, Παναγιώτα
Σύμβουλος διατριβής Γεωργούλιας, Βασίλειος
Μέλος κριτικής επιτροπής Σαμώνης, Γ.
Ηλιόπουλος, Γ.
Περίληψη Η ογκοπρωτεΐνη HER-2/neu υπερεκφράζεται σε ποικίλους τύπους καρκίνου, αποτελώντας ιδανικό καρκινικό αντιγόνο για ανοσοθεραπευτικά πρωτόκολλα. Έχουν ταυτοποιηθεί αρκετά πεπτίδια της πρωτεΐνης αυτής τα οποία δύνανται να συνδεθούν με μόρια MHC τάξης Ι και ΙΙ. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις των Th κυττάρων ενάντια στα αντιγόνα των καρκινικών κυττάρων δεν έχουν μελετηθεί τόσο εκτεταμένα όσο οι απαντήσεις των CTL, στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής αναπτύξαμε ένα καλά καθορισμένο σύστημα που επιτρέπει την επαναλήψιμη παραγωγή κλώνων βοηθητικών Τh1 λεμφοκυττάρων, ειδικών για την πρωτεΐνη HER-2/neu, το οποίο δύναται να εφαρμοσθεί με επιτυχία και για τη δημιουργία Th1 κλώνων με ειδικότητα ως προς άλλα καρκινικά αντιγόνα. Οι κλώνοι που παρήχθησαν μπορούσαν να αναπτυχθούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, ενώ παρέμειναν λειτουργικοί μετά από μακροχρόνια in vitro καλλιέργεια. Η παραγωγή μεγάλου αριθμού λειτουργικών κυττάρων είναι απαραίτητη για τη χρήση τους σε πρωτόκολλα παθητικής μεταφοράς κυττάρων (adoptive immunotherapy). Αρχικά έγινε in vitro ευαισθητοποίηση CD4+ κυτταρικών σειρών ως προς το πεπτίδιο HER-2 (884-899), με περαιτέρω κλωνοποίηση των CD4+ T κυττάρων. Οι CD4+ T κλώνοι με ειδικότητα για το HER-2 (884-899) μπορούσαν να αναγνωρίσουν HER-2/neu+ HLA-DR4+ καρκινικές σειρές, καθώς και καρκινικά κύτταρα από μεταστατικούς όγκους του μαστού, των ωοθηκών, του παχέως εντέρου και του πνεύμονα, αποδεικνύοντας ότι το HER-2 (884-899) εκφράζεται στην επιφάνεια αυτών των κυττάρων. Αυτό το εύρημα είναι το πλέον σημαντικό, διότι επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του πεπτιδίου HER-2 (884-899) σε πρωτόκολλα εμβολιασμού. Με στόχο το σχεδιασμό πεπτιδικών εμβολίων που μπορούν να επάγουν την ταυτόχρονη ενεργοποίηση των Th και CTL, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη αποτελεσματικής ανοσολογικής αντίδρασης ενάντια στο καρκινικό φορτίο, ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο της αντίστροφης ανοσολογίας δύο νέα πεπτίδια της πρωτεΐνης HER-2/neu. Τα πεπτίδια αυτά συνδέονται με μόρια MHC τάξης ΙΙ, αλλά εμπεριέχουν και επιτόπους που μπορούν να συνδεθούν με μόρια MHC τάξης Ι και είναι τα HER-2 (80-96) και HER-2 (166-180), που εμπεριέχουν τους επιτόπους τάξης Ι HER-2 (85-93) και HER-2 (171-179) αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο παραγωγής κλώνων που αναπτύξαμε, απομονώσαμε από το περιφερικό αίμα υγιών ατόμων κλώνους CD4+ Th1 κατεύθυνσης και κυτταροτοξικών CD8+ Τ λεμφοκυττάρων με πλήρη λειτουργική δράση. Χρησιμοποιώντας τα πεπτίδια HER-2 (80-96) και HER-2 (166-180) δείξαμε ότι η συμμετοχή των Th κυττάρων είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση, αλλά και για τη διατήρηση της λειτουργικής δράσης των CTL. Η ενισχυτική δράση των Th αφορά τόσο στον αριθμό και τη βιωσιμότητα των παραγόμενων CTL, όσο και την ικανότητά τους να προκαλούν κυτταρική λύση. Τέλος, χρησιμοποιώντας την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISPOT, προσδιορίσαμε τη συχνότητα CTL ειδικών για τα πεπτίδια HER-2(9369), HER-2(9435), HER-2(9665), HER-2(9689), HER-2(9777) και HER-2(9952) στο περιφερικό αίμα ασθενών με καρκίνο του μαστού, των ωοθηκών, του παχέως εντέρου και του προστάτη, καθώς και σε αντίστοιχα υγιή άτομα. Για το πεπτίδιο HER-2(9369), που αποτελεί και τον πιο εκτεταμένα μελετημένο επίτοπο της HER-2/neu, βρήκαμε αυξημένες συχνότητες στους HLA-A2+ (25%) και τους HLA-A26+ (30%) ασθενείς, αλλά οι συχνότητες αυτές ήταν σημαντικά μεγαλύτερες (60%) στους HLA-A3+ ασθενείς. Η αναγνώριση του πεπτιδίου από ασθενείς HLA-A3+ και HLA-A26+ διευρύνει τον πληθυσμό των ασθενών που μπορούν να λάβουν μέρος σε εμβολιασμούς με το πεπτίδιο αυτό, από τους HLA-A2+ που μετείχαν μέχρι σήμερα. Όσον αφορά στα υπόλοιπα πεπτίδια που εξετάσθηκαν, από τους HLA-A2+ ασθενείς, το 31% παρουσίαζε αυξημένες συχνότητες CTL για το πεπτίδιο HER-2(9952), το 19% για το HER-2(9665), το 16% για το HER-2(9689) και το 12.5% για το HER-2(9435), ενώ μόνο το 6% απάντησε στο HER-2(9777). Πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας από τους HER-2/neu- ασθενείς ή τους υγιείς δότες δεν παρουσίασε αυξημένη συχνότητα για κάποιο από τα πεπτίδια. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα κύτταρα των ασθενών με αυξημένες συχνότητες ήταν ικανά να καταστρέφουν αυτόλογα καρκινικά κύτταρα. Ο προσδιορισμός αυξημένων συχνοτήτων για τα πεπτίδια σε ασθενείς, βοηθάει στην καλύτερη επιλογή των ασθενών για τα τις κλινικές μελέτες ανοσοθεραπείας, αφού αυτοί έχουν αυξημένες πιθανότητες να ανταποκριθούν στον εμβολιασμό και έτσι να δώσουν βελτιωμένες κλινικές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας διευρύνουν το πλαίσιο σχεδιασμού εμβολίων κατά του καρκίνου (i) χαρακτηρίζοντας νέα πεπτίδια ικανά να επάγουν πλήρεις και αποτελεσματικές ανοσολογικές αποκρίσεις σε ποικίλους τύπους καρκίνου (πεπτιδικά εμβόλια), (ii) εγκαθιδρύοντας μία μέθοδο παραγωγής μεγάλου αριθμού λειτουργικών κυττάρων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παθητική ανοσοθεραπεία και (iii) παρέχοντας ένα σύστημα επιλογής των κατάλληλων ασθενών και πεπτιδίων για συμμετοχή σε αυτά τα ανοσοθεραπευτικά πρωτόκολλα.
Φυσική περιγραφή 221 σ. :πιν. ;30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2005-12-12
Ημερομηνία διάθεσης 2006-11-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 71

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 7