Your browser does not support JavaScript!

Διδακτορικές διατριβές

Τρέχουσα Εγγραφή: 9 από 95

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000429878
Τίτλος Efficient and accurate feature selection, with extensions for multiple solutions and to big data
Άλλος τίτλος Αποδοτική και ακριβής επιλογή μεταβλητών, με επεκτάσεις για πολλαπλές λύσεις και για δεδομένα μεγάλου όγκου
Συγγραφέας Μπορμπουδάκης, Γεώργιος
Σύμβουλος διατριβής Τσαμαρδινός, Ιωάννης
Μέλος κριτικής επιτροπής Πλεξουσάκης, Δημήτρης
Χριστοφίδης, Βασίλειος
Cooper, Gregory
Brown, Gavin
Guyon, Isabelle
Lemeire, Jan
Περίληψη Το πρόβλημα της επιλογής μεταβλητών μπορεί να οριστεί ως η ανακάλυψη ενός ελάχιστου υποσυνόλου των μεταβλητών εισόδου που είναι βέλτιστα προβλεπτικό για κάποια μεταβλητή ενδιαφέροντος. Η επιλογή μεταβλητών συνηθίζεται να χρησιμοποιείται σε αναλύσεις μηχανικής μάθησης και είναι βασικό εργαλείο όταν ο στόχος της ανάλυσης είναι η ανακάλυψη γνώσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τομείς όπως η μοριακή βιολογία και οι επιστήμες της ζωής, όπου ένας ερευνητής ενδιαφέρεται να κατανοήσει το πρόβλημα που μελετάει και όχι απαραίτητα για το προγνωστικό μοντέλο που προκύπτει. Η επιλογή μεταβλητών είναι δύσκολη: έχει αποδειχθεί ότι είναι NP-σκληρή, και για αυτό οι περισσότεροι αλγόριθμοι είναι προσεγγιστικοί για να είναι υπολογιστικά αποδοτικοί. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα επιλογής μεταβλητών, οι οποίες διαφέρουν στο πόσο γενικές είναι (π.χ. τι τύπους δεδομένων και μεταβλητών μπορούν να χειριστούν), στο υπολογιστικό τους κόστος, καθώς και στις θεωρητικές τους ιδιότητες. Οι μέθοδοι βηματικής επιλογής (stepwise selection) είναι αρκετά γενικές και βέλτιστες για μια μεγάλη κατηγορία πιθανοτικών κατανομών, αλλά είναι υπολογιστικά ακριβές. Οι μέθοδοι που βασίζονται σε αραιότητα (sparsity) (π.χ. LASSO) είναι υπολογιστικά αποδοτικές για ορισμένα προβλήματα (π.χ. ταξινόμηση και παλινδρόμηση) και χρονοβόρες για άλλα, (π.χ. δεδομένα χρόνου) και έχουν ισχυρές θεωρητικές εγγυήσεις. Οι προσεγγίσεις βασισμένες στη θεωρίας πληροφορίας είναι υπολογιστικά γρήγορες, αλλά όχι τόσο γενικές (χειρίζονται μόνο διακριτά δεδομένα) και με ασθενέστερες θεωρητικές εγγυήσεις. Μια άλλη πρόκληση είναι να κλιμακωθούν οι μέθοδοι επιλογής μεταβλητών για δεδομένα μεγάλου όγκου, τα οποία μπορεί να περιέχουν εκατομμύρια δείγματα και μεταβλητές. Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις είτε είναι πολύ αργές, είτε έχουν κακή απόδοση ως προς την προβλεπτική τους ικανότητα. Τέλος, οι περισσότερες μέθοδοι δεν λαμβάνουν υπόψιν τους την παρουσία πολλαπλών λύσεων, οι οποίες συχνά υπάρχουν σε πραγματικά δεδομένα. Για παράδειγμα, είναι γνωστό πως τα μοριακά δεδομένα συχνά περιέχουν πολλαπλές λύσεις, πιθανώς λόγω του πλεονασμού που υπάρχει στο υποκείμενο βιολογικό σύστημα. Επομένως, παρόλο που ο εντοπισμός μιας λύσης είναι επαρκής για τον σκοπό της πρόβλεψης, δεν αρκεί για την ανακάλυψη γνώσης. Αντιθέτως, η αναφορά μίας και μόνης λύσης και ο ισχυρισμός πως δεν υπάρχουν άλλες λύσεις είναι παραπλανητική. Για τη διπλωματική εργασία εστιάζουμε σε άπληστες μεθόδους επιλογής μεταβλητών τύπου «forward-backward» και προτείνουμε διάφορες επεκτάσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Επιλέξαμε αυτή την κατηγορία μεθόδων λόγω των θεωρητικών ιδιοτήτων και της γενικότητάς τους. Δείχνουμε πως αλγόριθμοι διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτοί που βασίζονται στην αραιότητα, στη θεωρία πληροφορίας, στη στατιστική ή στη θεωρία αιτιότητας, είναι ειδικές περιπτώσεις ή προσεγγίσεις μεθόδων βηματικής επιλογής. Αυτό επιτρέπει την μετάφραση και χρήση τεχνικών (όπως αυτές που προτείνονται σε αυτή τη διατριβή) μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών αλγορίθμων. Στη συνέχεια, προτείνουμε ένα ευριστικό, εμπνευσμένο από αιτιατή μοντελοποίηση, για να επιταχύνουμε τον αλγόριθμο επιλογής forward-backward selection, διατηρώντας τις θεωρητικές ιδιότητές του. Σε υπολογιστικά πειράματα δείχνουμε ότι αυτό οδηγεί σε επιτάχυνση 1-2 τάξεων μεγέθους, διατηρώντας παράλληλα την προβλεπτική του ικανότητα. Στη συνέχεια, επεκτείνουμε τον αλγόριθμο για τις δεδομένα μεγάλου όγκου, επιτρέποντάς του να χειριστεί δεδομένα με δεκάδες εκατομμύρια δείγματα και μεταβλητές. Σε μια σύγκριση με αλγορίθμους από την ίδια αλγοριθμική οικογένεια, δείχνουμε ότι η προτεινόμενη μέθοδος περνά σημαντικά τον ανταγωνισμό όσον αφορά το χρόνο λειτουργίας, έχει την ίδια προβλεπτική ικανότητα, και είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να τερματίσει σε όλα τα σύνολα δεδομένων. Επιπλέον, σε μια σύγκριση με μεθόδους βασισμένες στη θεωρίας πληροφορίας, δείχνουμε ότι, αν και υπολογιστικά βραδύτερη, είναι σε θέση να παράγει σημαντικά καλύτερα προγνωστικά μοντέλα. Τέλος, ασχολούμαστε με το πρόβλημα ανακάλυψης πολλαπλών λύσεων. Δείχνουμε ότι η υπάρχουσα ταξινόμηση χαρακτηριστικών είναι παραπλανητική όταν υπάρχουν πολλές λύσεις και προτείνουμε μια εναλλακτική ταξινόμηση που λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη πολλαπλών λύσεων. Στη συνέχεια, εξετάζουμε αρκετούς ορισμούς της στατιστικής ισοδυναμίας συνόλων μεταβλητών, καθώς και μεθόδους ελέγχου της ισοδυναμίας συνόλων μεταβλητών. Έπειτα, προτείνουμε μια γενική λύση για την επέκταση των μεθόδων τύπου forwardbackward για τον εντοπισμό πολλαπλών, στατιστικά ισοδύναμων λύσεων και παρέχουμε συνθήκες υπό τις οποίες είναι σε θέση να ανακαλύψει όλες τις ισοδύναμες λύσεις. Σε μια σύγκριση με τη μόνη εναλλακτική μέθοδο με τις ίδιες θεωρητικές εγγυήσεις, δείχνουμε ότι παράγει παρόμοια αποτελέσματα ενώ είναι υπολογιστικά ταχύτερη.
Φυσική περιγραφή xxvii, 160 σ. : σχεδ., πιν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Ημερομηνία έκδοσης 2019-03-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/0/e/f/metadata-dlib-1591255759-721068-4768.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 5

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1