Your browser does not support JavaScript!

Διδακτορικές διατριβές

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Σμόνου"  Και Συγγραφέας="Ιουλία"

Τρέχουσα Εγγραφή: 4 από 195

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000430875
Τίτλος Οργανοκαταλυόμενη παραγοντοποίηση 4-πυρρολιν-2-ονών, κυκλοπεντ-2-ενονών και 2-ενε-1,4-διονών με 2-ενάλες
Άλλος τίτλος Organocatalyzed derivatization of 4-pyrrolin-2-ones, cyclopent-2-enones and 2-ene-1,4-diones with 2-enals
Συγγραφέας Σοφιαδής, Εμμανουήλ Ν
Σύμβουλος διατριβής Βασιλικογιαννάκης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Στρατάκης, Εμμανουήλ
Σμόνου, Ιουλία
Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος
Νεοχωρίτης, Κωνσταντίνος
Δημάδης, Κωνσταντίνος
Σπύρος, Απόστολος
Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τρεις οργανοκαταλυόμενες μεθοδολογίες για τη σύνθεση πολύπλοκων και συνθετικά χρήσιμων κυκλικών ενώσεων. Κοινό χαρακτηριστικό των μεθοδολογιών είναι η χρήση μικρών οργανικών μορίων ως καταλύτες (οργανοκαταλύτες) οι οποίοι επιτυγχάνουν τη διεκπεραίωση του επιθυμητού μετασχηματισμού με υψηλή τοπο-, διαστερεο- και εναντιοεκλεκτικότητα. Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό είναι η αξιοποίηση του πράσινου και βιώσιμου οξειδωτικού, οξυγόνου απλής κατάστασης, για τη σύνθεση των πρόδρομων ενώσεων, δηλαδή των αντιδρώντων των οργανοκαταλυόμενων αντιδράσεων. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η πρώτη μελέτη της δραστικότητας των δευτεροταγών 4-πυρρολιν-2-ονών υπό συνθήκες οργανοκατάλυσης και ειδικότερα σε συνθήκες κατάλυσης ιμινιακού κατιόντος αποδίδοντας μέσω μιας one pot διεργασίας τοπο-, διαστερεο- και εναντιοεκλεκτικά πολύτιμες δικυκλικές λακτάμες. Πραγματοποιήθηκε μέλετη για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών της αντίδρασης και στη συνέχεια μελετήθηκε το εύρος τόσο των 4-πυρρολιν-2-ονών όσο και των 2-εναλών. Σε κάθε περίπτωση η αντίδραση εμφανίζει υψηλή στερεοεκλεκτικότητα, γεγονός που ερμηνεύτηκε επιτυχώς προτείνοντας μία αλληλεπίδραση ζεύγους-ιόντων στη μεταβατική κατάσταση. Ο δικυκλικός σκελετός φέρει ένα χειρόμορφο τεταρτοταγή άνθρακα και εμφανίζει έντονο συνθετικό ενδιαφέρον καθώς παρουσιάζεται σε πλήθος αλκαλοειδών, τις πυρρολιζιδίνες. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η πρώτη διπλή 4,4’-παραγοντοποίηση κυκλικών ενονών με 2-ενάλες καταλυόμενη από μικρά οργανικά ασύμμετρα μόρια μέσω κατάλυσης ιμινιακού κατιόντος (LUMO-lowering activation) που αποδίδει με εξαιρετική τοποεκλεκτικότητα τις 4,4’-παραγοντοποιημένες δικυκλικές ενώσεις. Οι ενώσεις αυτές σχηματίστηκαν με πολύ καλή διαστερεοεκλεκτικότητα και παραγοντοποιήθηκαν τόσο προς διένια όσο και προς τους ασύμμετρους υδρόξυ κέτο εστέρες. Η αύξηση της μοριακής πολυπλοκότητας είναι ραγδαία καθώς από σχεδόν επίπεδα μόρια ανοικοδομήθηκαν τρισδιάστατες δομές που φέρουν έως και πέντε στερεογονικά κέντρα με εξαιρετική εναντιομερική περίσσεια. Όλες οι διεργασίες πραγματοποιήθηκαν σε μία φιάλη (one pot) και εμφάνισαν καλές έως πολύ καλές αποδόσεις. Τέλος, επετεύχθη η περαιτέρω παραγοντοποίηση των υδρόξυ κέτο εστέρων προς δύο ισομερείς δικυκλικές λακτόνες μέσω μίας αποκλίνουσας συνθετικής πορείας (divergent synthesis). Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται μια οργανοκαταλυόμενη συνθετική μεθοδολογία κατά την οποία η 2-ενε-1,4-διόνη αντιδρά με ιμινιακά κατιόντα 2-εναλών μέσω μίας αλυσιδωτής διεργασίας δύο Michael αντιδράσεων αποδίδοντας σε εξαιρετική διαστερεο- και εναντιοεκεκλεκτικότητα πολύτιμες κυκλοπεντανόνες. Η 2-ενε-1,4- διόνη συντέθηκε από φωτοξείδωση του 2,5-διμέθυλο φουρανίου με οξυγόνο απλής κατάστασης. Η μεθοδολογία πραγματοποιήθηκε και σε μία φιάλη (one pot) ξεκινώντας απευθείας από το 2,5-διμέθυλο φουράνιο. Οι κυκλοπεντανόνες παρόλο που φέρουν τρία στερεογονικά κέντρα, τα δύο εξ’ αυτών επιμερίσιμα, σχηματίστηκαν με εξαιρετική διαστερεοεκλεκτικότητα. Περαιτέρω παραγοντοποίηση των κυκλοπεντανονών (αλδολική κυκλοποίηση/αφυδάτωση) οδήγησε στο σχηματισμό δικυκλικών ενονών. Η μεθοδολογία αξιοποιεί την αποδοτική αλλά και ταυτόχρονα φιλική προς το περιβάλλον φύση του οξυγόνου απλής κατάστασης, το οποίο εμφανίζει υψηλή χημειοεκλεκτικότητα και οικονομία ατόμων μετατρέποντας το σκελετό των φουρανίων, (τα οποία μπορούν να απομονωθούν και από τη βιομάζα), στις πολύ δραστικές 2-ενε-1,4-διόνες. Η οργανοκαταλυόμενη διεργασία πραγματοποιείται σε μίγμα διαλυτών EtOH/H2O και μέσω μίας αλυσιδωτής αντίδρασης προκύπτει το τελικό προϊόν ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό πολλές από τις βασικές αρχές της Πράσινης Χημείας όπως: κατάλυση, φιλικοί διαλύτες, μείωση ενδιαμέσων, οικονομία ατόμων και οικονομία σταδίων κ.λ.π.).
Φυσική περιγραφή xxxii, 273 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα 2- ενάλες
2-enals
2-ene-1
2-ενε-1,4-διόνες
4-diones
4-pyrrolin-2- one
4-πυρρολιν-2-όνες
Cascade reactions
Diarylsilylprolinol
Furans
Organocatalysis
Singlet oxygen
cyclopent-2-enone
Αλυσιδωτές διεργασίες
Κυκλοπεντ-2-ενόνες
Οξυγόνο απλής κατάστασης
Οργανοκατάλυση
Σίλυλο δι- άρυλο προλινόλη
Φουράνια
Ημερομηνία έκδοσης 2020-07-28
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/d/7/metadata-dlib-1595503265-552222-6630.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 16

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3