Your browser does not support JavaScript!

Διδακτορικές διατριβές

Τρέχουσα Εγγραφή: 4 από 27

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000440794
Τίτλος Μετανάστευση και εκπαίδευση : η περίπτωση του ελληνικού σχολείου
Άλλος τίτλος Migration and education : the case study of the greek school
Συγγραφέας Μπελαδάκης, Εμμανουήλ
Σύμβουλος διατριβής Λάβδας Κωνσταντίνος
Περίληψη Στην παρούσα έρευνα καταβάλλεται προσπάθεια καταγραφής του ρόλου της εκπαίδευση στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης της ετερότητας ως βασικού γνωρίσματος του κοινωνικού γίγνεσθαι. Το σχολείο είναι ο χώρος στον οποίο μπορούν οι διαφορετικοί πολιτισμοί να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν, να αρθούν τα εμπόδια που παρεμβάλλονται σε αυτήν τη «συνάντηση» και να επιτευχθούν οι πολιτισμικές ανταλλαγές και ο πολιτισμικός εμπλουτισμός.Σκοπός είναι να διερευνηθεί η δραστηριότητα στον τομέα της Παιδαγωγικής επιστήμης, αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση του μαθητικού πλουραλισμού, προκειμένου να αναδειχθεί εναργέστερα ο τρόπος με τον οποίο αυτή προσεγγίζεται στο χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα αποτελεί μια απόπειρα για μια συνολική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πράξης στο πεδίο που μας αφορά, η αντιστοιχία της με την εκπαιδευτική νομοθεσία που τη διέπει, καθώς και με την σχετική διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση. Στους επιμέρους στόχους της έρευνας περιλαμβάνονται: το ζήτημα του πολυπολιτισμικού πλουραλισμού στην ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος, η διερεύνηση του ρόλου της επικοινωνίας στην παιδαγωγική σχέση και η διερεύνηση της συμβολής της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην διαπολιτισμική ετοιμότητα. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την αποτύπωση της διαχείρισης των πολυπολιτισμικών τάξεων είναι η ποσοτική προσέγγιση και ανάλυση δεδομένων. Για τον σχεδιασμό και τη σύνταξη των τελικών ερωτηματολογίων είχαν αρχικά καταρτιστεί επιμέρους ερωτήματα τα οποία αποτέλεσαν μια έρευνα μικρής κλίμακας στο πλαίσιο ημιδομημένης συνέντευξης με σκοπό την διόρθωση ατελειών ή δυσκολιών ως προς την κατανόηση των τελικών ερωτηματολογίων. Για τους σκοπούς της έρευνας εξετάστηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (διευθυντών, προϊσταμένων, δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) οι οποίοι υπηρετούν σε όλες τις Διευθύνσεις της Κρήτης. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η εκπαιδευτική πολιτική εστιάζεται, ως επί το πλείστον, στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, γεγονός που δείχνει να δυσκολεύει τους μαθητές. Συνέπεια είναι η άγνοια ή η ελλιπής κατοχή της ελληνικής γλώσσας από τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές, φαινόμενο το οποίο δυσχεραίνει σε υπέρμετρο βαθμό τη διδακτική διαδικασία και τη μαθησιακή πορεία των συγκεκριμένων παιδιών. Όμως, μια ολιστική προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής διαδικασίας υποδεικνύει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές της πολιτισμικής ετερότητας. Συμπερασματικά, η σκοπιμότητα και η αξία της έρευνας έγκειται στο ότι συνεισφέρει στον επιστημονικό προβληματισμό σχετικά με ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα που αφορούν στο θεσμικο-εκπαιδευτικό και πολιτικό επίπεδο, στο θεωρητικό επίπεδο και στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης. Ταυτόχρονα, τίθενται οι βάσεις για μια μελλοντική διερεύνηση του ερωτήματος κατά πόσο η πολυπολιτισμικότητα των σχολείων και η διαπολιτισμική διάσταση επηρέασαν το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και πώς θα ανταποκριθούν στις τυχόν αλλαγές οι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές.
Φυσική περιγραφή 409 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Curriculum
Diversity
Educational policy
Inclusive policy
Intercultural education
Multicultural class
School-family relationship
Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Εκπαιδευτική πολιτική
Ενταξιακή πολιτική
Πολυπολιτισμική τάξη
Σχέση σχολείου-οικογένειας
Ημερομηνία έκδοσης 2020-02-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/7/b/b/metadata-dlib-1624510898-798269-10360.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 73

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-05-12