Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Σχολή/Τμήμα    Ιατρική Σχολή    Τμήμα Ιατρικής    Διδακτορικές διατριβές  

Διδακτορικές διατριβές

Τρέχουσα Εγγραφή: 34 από 942

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000421426
ht
Τίτλος Πολυκριτήρια ανάλυση για τη διαμόρφωση δομών λήψης αποφάσεων για τον έλεγχο των Λοιμωδών Νοσημάτων. : Εφαρμογή στα Εργαστήρια του Συστήματος Περίθαλψης της Κρήτη
Άλλος τίτλος Multi-criteria analysis for the development of decision -making structures for infectious diseases control
Συγγραφέας Γκίκα, Ελιόνα
Σύμβουλος διατριβής Ψαρουλάκη, Άννα
Μέλος κριτικής επιτροπής Ζοπουνίδης, Κωνσταντίνος
Μουστάκης, Βασίλειος
Νότας, Γεώργιος
Σουρβίνος, Γεώργιος
Τσελέντης, Ιωάννης
Χαμηλός, Γεώργιος
Περίληψη Εισαγωγή: Σκοπός των εργαστηρίων κλινικής μικροβιολογίας είναι να παρέχουν έγκυρα, έγκαιρα και χαμηλού κόστους εργαστηριακά αποτελέσματα. Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στους χρόνους μεταξύ της εισαγωγής των ασθενών στο νοσοκομείο, της δειγματοληψίας και της έκδοσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, καθυστερούν τη διάγνωση και, κατά συνέπεια, λειτουργούν ανασταλτικά στη διαχείριση των ασθενών, οδηγώντας σε άσκοπη νοσηλεία, υπέρμετρη λήψη αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, αύξηση της πιθανότητας ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, υποβολή σε μη απαραίτητες εξετάσεις και σπατάλη πόρων. Για να αποφευχθούν τέτοιες καθυστερήσεις, αναπτύσσονται συνεχώς νέες δοκιμές ταχείας διάγνωσης. Οι περισσότερες από αυτές τις δοκιμές βασίζονται στην ανοσοχρωματογραφία ή σε τεχνικές συγκόλλησης. Οι παρακλίνιες διαγνωστικές δοκιμασίες (Point of care tests-POCT) μπορούν να λάβουν χώρα έξω από τα κεντρικά εργαστήρια, στον χώρο ιατρικής φροντίδας των ασθενών, στοχεύοντας στην άμεση διάγνωση, σε άμεση χορήγηση στοχευμένης θεραπείας και σε συντόμευση της διάρκειας παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο (length of stay- LOS). Οι δοκιμασίες POC εφαρμόζονται ήδη για την ανίχνευση πολλών παθογόνων μικροοργανισμών όπως οι ιοί της γρίπης, η Legionella pneumophila, ο στρεπτόκοκκος ομάδας Β, ο Streptococcus pneumoniae, ο ροταϊός, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), κλπ. Την τελευταία δεκαετία, η εργαστηριακή αυτοματοποίηση και νέες μοριακές τεχνικές έχουν ενισχύσει σημαντικά την κλινική μικροβιολογία επιτρέποντας την ταχεία ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών. Στο μέλλον, νέες απειλές από μολυσματικούς μικροοργανισμούς θα καταστήσουν αναγκαία την ακόμα πιο γρήγορη διάγνωση. Οι οικονομικοί περιορισμοί έχουν αναγκάσει πολλά εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε μείωση του νοσοκομειακού προϋπολογισμού, επηρεάζοντας τους διαθέσιμους πόρους και, ως εκ τούτου, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στα δημόσια νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο χρόνος εργαστηριακής διάγνωσης των λοιμωδών νοσημάτων είναι αρκετά μεγάλος. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μία αναλογιστική μελέτη που περιλαμβάνει εξωτερικούς και νοσηλευθέντες ασθενείς, για την διερεύνηση των επιπτώσεων του χρόνου, της ακρίβειας διάγνωσης και του κόστους των εργαστηριακών αναλύσεων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων από την εφαρμογή οργανωμένων δομών ταχείας εργαστηριακής διάγνωσης στη διαχείριση των ασθενών με λοιμώδες νόσημα. Σκοπός είναι η λήψη αποφάσεων για την αναγκαιότητα χρηματοδότησης της πιλοτικής λειτουργίας δομών ταχείας διάγνωσης. Η μελέτη επικεντρώθηκε κυρίως στην εκτίμηση των επιπτώσεων του χρόνου εργαστηριακής διάγνωσης στον χρόνο νοσηλείας μετά τη διάγνωση, στο συνολικό LOS, στη μέση πληρότητα κλινών, στην χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας, στο σύνολο των ιατρικών πράξεων που εκπονούνται και στην γενικότερη χρήση νοσοκομειακών πόρων. Μεθοδολογία: Συλλέχθηκαν ανώνυμα εργαστηριακά δεδομένα για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, από πέντε (5) δημόσια νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας που στο εξής θα αναφέρονται ως hA, hB, hC, hD και hE. Τα δεδομένα αφορούσαν συγκεκριμένους ελέγχους που διεξήχθησαν στα εργαστήρια κλινικής μικροβιολογίας, για την ανίχνευση 18 παθογόνων μικροοργανισμών που είναι ανιχνεύσιμοι τόσο με συμβατικές όσο και με ταχείες εργαστηριακές μεθόδους. Από το σύνολο των ασθενών που εξετάστηκαν, επιλέχτηκαν οι νοσηλευθέντες ασθενείς με θετική εργαστηριακή διάγνωση για τα υπό μελέτη παθογόνα και στη συνέχεια, όσοι εξ αυτών είχαν συμβατό εργαστηριακό αποτέλεσμα με την τελική διάγνωση εξόδου (ICD). Η μελέτη χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιμέρους υπομελέτες: (α) στην πρώτη υπομελέτη εξετάζονται οι μικροβιολογικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για την ανάλυση των ανθρώπινων βιολογικών δειγμάτων, (β) στην δεύτερη υπομελέτη αξιολογούνται τα κριτήρια του χρόνου, της ακρίβειας διάγνωσης και του κόστους των εργαστηριακών ελέγχων, (γ) στην τρίτη υπομελέτη διερευνώνται οι επιπτώσεις της άμεσης εργαστηριακής διάγνωσης στην διαχείριση των ασθενών με λοιμώδες νόσημα και η ωφελιμότητα ένταξης δομών ταχείας διάγνωσης, και (δ) στην τέταρτη υπομελέτη γίνεται συγκριτική αξιολόγηση από την ταυτόχρονη εφαρμογή μιας ταχείας και μιας συμβατικής μεθόδου ανάλυσης. Η συνολική διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο χωρίστηκε σε στάδια προ εργαστηριακής διάγνωσης και μετά. Από την στιγμή της εισαγωγής των ασθενών στο σύστημα (ασθενείς των οποίων η θετική εργαστηριακή διάγνωση συνάδει με την τελική διάγνωση εξόδου (ICD)), μέχρι και την στιγμή της εξόδου τους από αυτό, καταγράφηκαν τα ακόλουθα τέσσερα (4) χρονικά σημεία: A: Ημερομηνία εισαγωγής του ασθενούς στο σύστημα. B: Ημερομηνία λήψης του βιολογικού δείγματος και εντολής ελέγχου προς το μικροβιολογικό εργαστήριο για πραγματοποίηση της στοχευμένης ανάλυσης η οποία θα αναδείξει το αιτιοπαθογόνο μικρόβιο (B ≥ A). C: Ημερομηνία επικύρωσης του θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος (θετική εργαστηριακή διάγνωση, C ≥ B). D: Ημερομηνία εξόδου του ασθενούς από το σύστημα. Μελετήθηκαν τρεις διακριτές ομάδες ασθενών g: g = 0: η ομάδα 0 περιλαμβάνει τους ασθενείς που έλαβαν την εργαστηριακή διάγνωση κατά την πρώτη ημέρα εισαγωγής (ομάδα αναφοράς), δηλαδή AC = 0, g = 1: η ομάδα 1 αποτελείται από ασθενείς που έμειναν στο νοσοκομείο για μία τουλάχιστον ημέρα μετά την ανακοίνωση της εργαστηριακής διάγνωσης, δηλαδή AC ≥ 1 και CD ≥ 1, g = 2: η ομάδα 2 αποτελείται από ασθενείς με AC ≥ 1 και CD ≤ 0, οι οποίοι πήραν εξιτήριο το αργότερο το χρονικό σημείο C. Μετά την ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων νοσηλείας των παραπάνω ασθενών (χορηγηθείσα θεραπεία, ιατρικές πράξεις και κόστος νοσηλείας συναρτήσει του χρόνου εργαστηριακής διάγνωσης), βασικός στόχος ήταν να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ενδιάμεσοι χρόνοι νοσηλείας θα μπορούσαν να αλλάξουν, εάν οι ασθενείς αυτοί είχαν λάβει άμεση εργαστηριακή διάγνωση κατά την εισαγωγή. Για τις ομάδες g = 0, 1 ισχύει ότι LOSg = ACg + CDg. Για τους ασθενείς της ομάδας 2 έγινε μία πολύ συντηρητική υπόθεση ότι η ταχεία διάγνωση δεν θα οδηγήσει σε μείωση του LOS. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ανάλυση παλινδρόμησης για να διερευνηθεί η επίδραση της ταχείας διάγνωσης στο LOS1 για την ομάδα 1, στην οποία προσαρτήθηκαν οι ασθενείς της ομάδας 0 για βελτίωση της ακρίβειας των στατιστικών εκτιμήσεων, αν και η LOS0 δεν θα αλλάξει μετά την εφαρμογή ταχέων μεθόδων. Μετά από δοκιμές διαφορετικών στατιστικών μοντέλων και διάφορων συνδυασμών προγνωστικών μεταβλητών, υιοθετήθηκε το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 18 g 0 1 g j j j 1 CD a a AC b I error = = + +Σ + , g = 0, 1, όπου error είναι το σφάλμα, Ij είναι μία δυαδική συνάρτηση που υποδεικνύει την παρουσία (Ij = 1) ή απουσία (Ij = 0) του αιτιοπαθογόνου παράγοντα j, j = 1, …, 18, και οι a0, a1, και bj είναι παράμετροι του μοντέλου που υπολογίζονται από την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των σφαλμάτων. Προκειμένου να υπολογιστεί η μέση πληρότητα κλινών και η αντίστοιχη χρήση πόρων μετά την υπόθεση μείωσης του χρόνου εργαστηριακής διάγνωσης, εφαρμόστηκε ο νόμος του Little από την θεωρία ουρών αναμονής (Little’s Law): (μέση πληρότητα) = (μέσος ρυθμός εισαγωγών, λ)×LOS Ανάλυση παλινδρόμησης, στοιχειώδης θεωρία ουρών αναμονής και άλλα πιο εξελιγμένα μοντέλα εφαρμόστηκαν για την εκτίμηση των επιπτώσεων της ταχείας διάγνωσης στη μέση διάρκεια παραμονής και στην αξιοποίηση των πόρων υγειονομικής περίθαλψης. Αποτελέσματα: Ο τρέχων μέσος χρόνος νοσηλείας LOS για όλες τις ομάδες g = 0, 1, 2 συνολικά ισούται με 6.97 ημέρες. Εντούτοις, μέσω της συστηματικής εφαρμογής άμεσης διάγνωσης, θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση του μέσου LOS έως 34%. Η μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας LOS προκαλεί αυτομάτως και μια ανάλογη μείωση στη χρήση διαφόρων πόρων υγειονομικής περίθαλψης. Για να διαπιστωθεί αυτό, υπολογίζεται ο μέσος αριθμός των κατειλημμένων κλινών (σε κρεβάτια ανά ημέρα) πριν και μετά την υπόθεση εφαρμογής ταχείας διάγνωσης, που σημειώνονται ως N και Nq, αντίστοιχα. Το λ συμβολίζει τον μέσο ρυθμό εισόδου νοσηλευθέντων ασθενών στο σύστημα. Από την εφαρμογή του νόμου (ή τύπου) του Little (Little's Law) από την θεωρία συστημάτων αναμονής, ο οποίος έχει γενική μορφή (μέσος αριθμός οντοτήτων που περιμένουν σε ένα σύστημα) = = (μέσος ρυθμός αφίξεων ανά μονάδα χρόνου των οντοτήτων στο σύστημα)× ×(μέσος χρόνος παραμονής μίας οντότητας στο σύστημα), προκύπτουν δύο αντίστοιχες ισότητες N = λ LOS και Nq = λ LOSq, από τις οποίες προκύπτει ότι οι λόγοι Nq/N και LOSq/LOS είναι ίσοι. Επιπλέον, αφαιρώντας κατά μέλη προκύπτει N – Nq = λ (LOS – LOSq) κλινοημέρες νοσηλείας. Για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων που μελετάται, έχουμε αφίξεις λ = 441 ασθενών σε τρία χρόνια και μια εκτίμηση για LOS–LOSq έως 2.37 ημέρες, αναλόγως των εκτιμήσεων του LOSq από το μοντέλο παλινδρόμησης. Επομένως, η γρήγορη διάγνωση θα μπορούσε να απελευθερώσει 1045 κλινοημέρες νοσηλείας (από ένα σύνολο 3072 κλινοημερών) για τους υπό μελέτη ασθενείς, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες εργατοώρες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και άλλες σημαντικές δαπάνες που σχετίζονται με τη νοσηλεία, όπως είναι η υπέρμετρη λήψη αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, η εκπόνηση άσκοπων εξετάσεων, κ.α. Συζήτηση & Συμπεράσματα: Στην περίπτωση των μολυσματικών ασθενειών η έγκαιρη παράδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δίνει στους θεράποντες ιατρούς την δυνατότητα να τροποποιήσουν την χορηγηθείσα αντιβιοτική θεραπεία από εμπειρική, ευρέος φάσματος θεραπεία, σε μία εξειδικευμένη, κατευθυνόμενη αγωγή κατά συγκεκριμένου παθογόνου παράγοντα. Επιπλέον, η πρώιμη ανίχνευση κάποιων παθογόνων οργανισμών όπως τα είδη λεγεωνέλλας, ο κοκίτης, ο ιός της γρίπης, κλπ, μπορεί να βελτιώσει τους δείκτες δημόσιας υγείας. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι η διάρκεια νοσηλείας που προηγείται της διάγνωσης παίζει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των ασθενών εφόσον όσο αυξάνεται ο χρόνος αυτός (AC), παρατείνεται το χρονικό διάστημα νοσηλείας που έπεται της διάγνωσης (CD) και, κατά συνέπεια, αυξάνεται η συνολική διάρκεια νοσηλείας LOS. Ως εκ τούτου, εάν όλες οι εργαστηριακές διαγνώσεις είχαν επιτευχθεί κατά την πρώτη ημέρα εισαγωγής των ασθενών στο νοσοκομειακό σύστημα, τότε θα μειωνόταν η συνολική διάρκεια νοσηλείας LOS και επομένως μερίδα ασθενών θα λάμβανε εξιτήριο σε συντομότερο χρόνο. Η συνεκτίμηση πρόσθετων αριθμητικών και κατηγορικών μεταβλητών όπως η ηλικία των ασθενών, το φύλο και το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκαν, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. Το βασικό συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι ότι η εφαρμογή μεθόδων ταχείας διάγνωσης θα μπορούσε να μειώσει την μέση διάρκεια παραμονής των ασθενών αυτών στο σύστημα, να βελτιώσει το επίπεδο ιατρικής φροντίδας τους, να απελευθερώσει κλίνες και να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους νοσηλείας. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής είναι πως η εκτίμηση των επιπτώσεων σε δείκτες απόδοσης ενός νοσοκομείου από την εφαρμογή ταχέων διαγνωστικών μεθόδων μπορεί να γίνει δίχως να χρειάζεται η πιλοτική λειτουργία τους αλλά απλώς με τη χρήση υφιστάμενων πληροφοριών από νοσηλείες με συμβατικές εργαστηριακές τεχνικές διάγνωσης.
Φυσική περιγραφή 246 [28] σ. : είκ. διάγρ. πίν. ; 25 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Antibiotics receiving
Hospital length of stay
Quick diagnosis structures
Rapid tests
Regression modelling
Διαγνωστική ακρίβεια
Διαχείρηση ασθενών
Δομές άμεσης διάγνωσης
Μοντέλο παλινδρόμησης
Ταχείες τεχνικές ανάλυσης
Χορήγηση αντιβιοτικών
Χρόνος νοσηλείας
Ημερομηνία έκδοσης 2019-03-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/0/6/metadata-dlib-1554372571-832811-23559.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 23

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2022-03-27